Urząd Gminy w Rudniku

Deklaracje dostępności jednostek podległych, nie posiadających własnej strony internetowej

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Rudnik

Urząd Gminy w Rudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik:

bip.gmina-rudnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.11.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.02.2021 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości będą one poprawiane oraz zostaną dołożone starania by nowe dokumenty zostały przygotowane poprawnie.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

  • Mapy w postaci skanów arkuszy.

  • Pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku.

  • Dokumenty tekstowe, tekstowo – graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 25.11.2020 r.

  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi I aktualizacji dnia: 22.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Rudnik.

Osobą kontaktową jest informatyk, e-mail: informatyk@gmina-rudnik.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 410 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Rudniku

Budynek znajduje się przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku 47-411.

Dojście

Dojście piesze znajduje się od ulicy Kozielskiej. Z ww. ulicy można dojechać na wózku inwalidzkim do budynku urzędu.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznaczone jest znakami pionowymi: D-18 A i T-29.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

Wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od strony ul. Kozielskiej, dostępne jest dla osób na wózku za pomocą rampy. Szerokość przejścia drzwi wejściowych powyżej 90 cm, próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2,0 cm. Przy drzwiach znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi Urzędu Gminy.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku oraz hall wejściowy są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Brak oznakowań dotykowych na posadzce.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Gminy Rudnik jest wyposażony w windę zlokalizowaną naprzeciwko wejścia. Umożliwia ona przeniesienie na pierwsze piętro, do wszystkich stref obsługi klienta.

Toaleta ogólnodostępna

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze obok windy. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa - umożliwiony jest transfer boczny lewy, nie zapewniono transferu z prawej strony. Brak systemu przyzywowego, poręczy oraz odpowiedniego lustra.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudność w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcie w kontaktach. Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 410 64 18 oraz e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl lub dominika.kwasnica@gmina-rudnik.pl.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku urzędu.

Brak pętli indukcyjnych w budynku i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Gminne Centrum Informacji

Budynek znajduje się przy ul. Mickiewicza 2 w Rudniku 47-411.

Dojście

Dojście piesze znajduje się od ulicy Mickiewicza, Szkolnej oraz Sylwestra. Wejście dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane zostało od ulicy Szkolnej.

Na parkingu przynależącym do budynku brak miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

Główne wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od ulicy Mickiewicza. Wejście dla niepełnosprawnych zlokalizowane jest na elewacji północnej do którego prowadzi rampa dla niepełnosprawnych od ulicy Szkolnej. Szerokość przejścia drzwi wejściowych powyżej 90 cm, próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2,0 cm.

Komunikacja pozioma

Budynek jest jednokondygnacyjny, komunikacja pozioma jest bezkolizyjna, brak progów, budynek ma czytelny i intuicyjny układ komunikacyjny. Brak oznakowań dotykowych na posadzce.

Toaleta ogólnodostępna

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością dostępna jest z korytarza zlokalizowanego obok sali głównej. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa - umożliwiony jest transfer boczny lewy, nie zapewniono transferu z prawej strony. Brak systemu przyzywowego, poręczy oraz odpowiedniego lustra.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudność w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcie w kontaktach. Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 410 64 18 oraz e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl lub dominika.kwasnica@gmina-rudnik.pl.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku GCI.

Brak pętli indukcyjnych w budynku i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2021-04-01 09:25 Autor : Data publikacji : 2021-04-01 09:25 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-23 11:51 Osoba modyfikująca :