Urząd Gminy w Rudniku

Zarządzenie RZW.105.2021 z dnia 30.09.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.104.2021 z dnia 29.09.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2021-2033

Zarządzenie RZW.103.2021 z dnia 27.09.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora/Podinspektora ds. inwestycji, drogownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.102.2021 z dnia 22.09.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora/Podinspektora ds. inwestycji i drogownictwa w Urzędze Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.101.2021 z dnia 20.09.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.100.2021 z dnia 16.09.2021r. w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwały nr XXII/194/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów...

Zarządzenie RZW.099.2021 z dnia 08.09.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.098.2021 z dnia 08.09.2021r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomośći stanowiącej własność Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.097.2021 z dnia 07.09.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwałą zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

Zarządzenie RZW.096.2021 z dnia 06.09.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora/Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.095.2021 z dnia 31.08.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.094.2021 z dnia 31.08.2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

Zarządzenie RZW.093.2021 z dnia 26.08.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok oraz zmian w Zarządzeniu Nr RZW.088.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie RZW.092.2021 z dnia 25.08.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2021-2033

Zarządzenie RZW.091.2021 z dnia 25.08.2021r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej (PSZOK)

Zarządzenie RZW.090.2021 z dnia 24.08.2021r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie RZW.089.2021 z dnia 06.08.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr RZW.081.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie RZW.088.2021 z dnia 18.08.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.087.2021 z dnia 13.08.2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

Zarządzenie RZW.086.2021 z dnia 10.08.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwały ws ustalenia średniej ceny jednosti paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie RZW.085.2021 z dnia 10.08.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie RZW.081.2021 z dnia 30.07.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie RZW.080.2021 z dnia 29.07.2021r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach

Zarządzenie RZW.079.2021 z dnia 27.07.2021r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I kwartał 20201 roku

Zarządzenie RZW.078.2021 z dnia 26.07.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie RZW.077.2021 z dnia 22.07.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.076.2021 z dnia 12.07.2021r. w sprawie przyznania środków stowarzyszeniom i organizacjom w zakresie pomocy społecznej działającym na terenie Gminy Rudnik ...

Zarządzenie RZW.075.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.074.2021 z dnia 06.07.2021r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie pryjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku"

Zarządzenie RZW.072.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2021-2033

Zarządzenie RZW.071.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie RZW.070.2021 z dnia 23.06.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.069.2021 z dnia 23.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za rok 2020

Zarządzenie RZW.067.2021 z dnia 18.06.2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

Zarządzenie RZW.066.2021 z dnia 18.06.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.065.2021 z dnia 09.06.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr RZW 145.2020 z dnia 13.11.2020r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku

Zarządzenie RZW.064.2021 z dnia 09.06.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Wójta z dnia 11 grudnia 2006 roku Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...

Zarządzenie RZW.063.2021 z dnia 07.06.2021r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika GOPS Rudnik

Zarządzenie RZW.062.2021 z dnia 07.06.2021r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 58.2021 Wójta Gminy z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2020 rok ...

Zarządzenie RZW.061.2021 z dnia 31.05.2021r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.060.2021 z dnia 28.05.2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2020

Zarządzenie RZW.059.2021 z dnia 28.05.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rudnik w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej

Zarządzenie RZW.058.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2020 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie RZW.056.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.055.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.053.2021 z dnia 19.05.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...

Zarządzenie RZW.052.2021 z dnia 13.05.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.051.2021 z dnia 13.05.2021r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku"

Zarządzenie RZW.049.2021 z dnia 11.05.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwałą wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o ochodach gospodarstwa domowego ...

Zarządzenie RZW.048.2021 z dnia 06.05.2021r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii rozwoju Gminy Rudnik do 2030 roku

Zarządzenie RZW.047.2021 z dnia 05.05.2021r. w sprawie upoważnień Kierownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury oraz upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Rudnik ...

Zarządzenie RZW.046.2021 z dnia 05.05.2021r. w sprawie upoważnień Kierownika Referatu Oświaty,Kultury, Turystyki i Sportu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Rudnik ...

Zarządzenie RZW.045.2021 z dnia 30.04.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr RZW.064.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zarządzenie RZW.044.2021 z dnia 30.04.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Rudnik o wartości nieprzekaraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Zarządzenie RZW.043.2021 z dnia 28.04.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.042.2021 z dnia 26.04.2021r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I kwartał 2021 roku

Zarządzenie RZW.041.2021 z dnia 21.04.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2021-2033

Zarządzenie RZW.040.2021 z dnia 09.03.2021r. w sprawie przyznania środków stowarzyszeniom i organizacjom mniejszości narodowych oraz organizacjom w zakresie pomocy społecznej działającym na terenie Gminy Rudnik ...

Zarządzenie RZW.039.2021 z dnia 16.04.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.038.2021 z dnia 12.04.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych przez Gminę Rudnik

Zarządzenie RZW.037.2021 z dnia 01.04.2021r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli zrzutu ścieków płynnych na nieruchomościach i szczelności zbiorników bezodpływowych

Zarządzenie RZW.036.2021 z dnia 31.03.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.035.2021 z dnia 24.03.2021r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawoazdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2020 rok, ...

Zarządzenie RZW.034.2021 z dnia 22.03.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.033.2021 z dnia 19.03.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rudnik w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej, pomoy społecznej...

Zarządzenie RZW.032.2021 z dnia 12.03.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości odpadów komunalnych i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.031.2021 z dnia 11.03.2021r. w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego w 2021 roku w przedszkolah prowadzonych przez Gminę Rudnik

Zarządzenie RZW.030.2021 z dnia 09.03.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom placówek oświatowych, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym

Zarządzenie RZW.029.2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.028.2021 z dnia 24.02.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2021-2033

Zarządzenie RZW.027.2021 z dnia 22.02.2021r. w sprawie zmiany załącznika zarządzenia nr RZW 5.2019 w sprawie ustanowienia regulaminu Nagrody Wójta Gminy Rudnik dla przedsiębiorców i społeczników oraz zasad jej przyznawania

Zarządzenie RZW.026.2021 z dnia 17.02.2021r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynację szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na terenie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.025.2021 z dnia 17.02.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia uchwałą zamiaru przekształcenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi ...

Zarządzenie RZW.024.2021 z dnia 11.02.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.023.2021 z dnia 10.02.2021r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku"

Zarządzenie RZW.023.2021 z dnia 09.02.2021r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku

Zarządzenie RZW.022.2021 z dnia 09.02.2021r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku

Zarządzenie RZW.021.2021 z dnia 09.02.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.020.2021 z dnia 01.02.2021r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji i kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych ...

Zarządzenie RZW.019.2021 z dnia 04.02.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.018.2021 z dnia 03.02.2021r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów i nagród Wójta Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.017.2021 z dnia 01.02.2021r. w sprawie zasad przyjmowania petycji w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.016.2021 z dnia 01.02.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.013.2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi kasy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.012.2021 z dnia 25.01.2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Rudniku do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Zarządzenie RZW.011.2021 z dnia 25.01.2021r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2021 r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik

Zarządzenie RZW.010.2021 z dnia 18.01.2021r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2021 rok

Zarządzenie RZW.009.2021 z dnia 14.01.2021r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie RZW.008.2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Rudnik

Zarządzenie RZW.007.2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie RZW.006.2021 z dnia 08.01.2021r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie pryjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2021 roku"

Zarządzenie RZW.005.2021 z dnia 08.01.2021r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rudniku

Zarządzenie RZW.003.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań ...

Zarządzenie RZW.002.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie opracowania planów finansowych oraz ...

Zarządzenie RZW.001.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowychdni wolnych od pracy w 2021r w Urzędzie Gminy Rudnik

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2021-07-01 13:57 Autor : Tomasz Kruppa Data publikacji : 2021-07-01 13:57 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Kruppa Data ostatniej modyfikacji : 2023-01-26 00:23 Osoba modyfikująca : Tomasz Kruppa