Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach

Przetarg nieograniczony na wzmocnienie skarpy przy kościele w Czerwięcicach.


Termin składania ofert do dnia 19.12.2019r. do godz.10.00

Termin otwarcia ofert w dniu    19.12.2019r. o godz.10.15


Rudnik dnia 04.12.2019r.


Informacja na podstawie art 86 ust 5 ustawy Pzp w załączeniu .


UWAGA

W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawcy, którzy złożyli oferty zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Rudnik dnia 19.12.2019r.


Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 631833-N-2019 z dnia 2019-12-04

Informacja o unieważnieniu postępowania  w załączeniu.

Rudnik dnia 10.01.2020r.
Zalaczniki:
BIP unieważnienie przetargu 10-01-2020
Dokumentacja projektowa - zał 9 10 11 do SIWZ
Druki w wersji edytowalnej i w PDF
Informacja na podstawie art.86 ust.5 ustawy Pzp - dodano 22.11.2019r
Ogłoszenie o zamówieniu numer 631833-N-2019
Projekt umowy - zał 8 do SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieHelena Kampik2019-12-04 15:28:02 
2EdycjaHelena Kampik2019-12-19 12:40:18 
3EdycjaHelena Kampik2019-12-19 12:42:23 
4EdycjaHelena Kampik2020-01-10 15:37:43 
Strona została odwiedzona 299 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik