Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Zarządzenie wójta o konsulatcji społecznej rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr RZW 3/2019

Wójta Gminy Rudnik

z dnia 3 stycznia 2019r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994), art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm) oraz uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019

§ 2.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450) działające na terenie gminy Rudnik.

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 3.01.2019r. do 9.01.2019r.

§ 4.

Celem konsultacji jest zaznajomienie się podmiotów, o których mowa w § 2, z projektem uchwały,                 a w szczególności zaznajomieniem się z ich uwagami, opiniami i wnioskami w sprawie projektu.

§ 5.

1. Konsultacje polegają na przedstawieniu uwag do projektu uchwały do dnia 9.01.2019, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały

2. Projekt uchwały o której mowa w ust. 1 zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy

Rudnik, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik, wywieszony na tablicy ogłoszeń gminy Rudnik oraz będzie dostępny w Urzędzie Gminy Rudnik w pokoju nr 5 .

3. Uwagi dotyczące konsultacji można składać w terminie od 3.01.2019r. do 9.01.2019r.do godz.

15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, lub przesłać mailem na adres:

urzad@gmina-rudnik.pl

§ 6.

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudnik

§ 7.

Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu,

na stronie internetowej gminy Rudnik oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik.

§ 8.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest inspektor oświaty, kultury i sportu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieZygmunt Kandora2019-01-04 11:12:18 
Strona została odwiedzona 189 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik