Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury i zachowania dóbr dziedzictwa.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2018r. p.n. „Szanujmy Przeszłość”, Uchwała Rady Gminy Rudnik Nr XXXI/223/2017 z dnia 29 listopada 2017r ogłaszam:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłaszający: Wójt Gminy Rudnik

Data ogłoszenia: 3.09.2018r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź. zmianami)) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania działań z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego, organizację imprez kulturalnych związanych z twórczością Josepfa v. Einchendorffa.

Wysokość dotacji – do 100 % całkowitego kosztu zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2018 – 5000.00 zł

 1. Cel zadania: – wspieranie inicjatyw podtrzymujących tradycje i dziedzictwo kulturowe – wspieranie działań sprzyjających aktywności społecznej – aktywizujących społeczność lokalną poprzez imprezy integracyjne

 2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: – integracja lokalnych społeczności – działania na rzecz zachowania dóbr kultury na terenie gminy Rudnik

 3. Beneficjenci zadania: – organizacje związane z działalnością kulturalną

 4. Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności: – zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, – wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej, – wyżywienie uczestników zajęć – usługi dotyczące zabezpieczenia technicznego i artystycznego imprez, występów lub konferencji.

 5. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:

1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej instancji posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,

2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami zdrowej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

3) Posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje, kadrę oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

Składanie ofert:

 1. Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018r. do godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik , ul. Kozielska 1,

 2. We wniosku należy podać osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania oraz osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych.

 3. Do oferty należy dołączyć kopia statut poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty ostatecznego terminu składania wniosków.

 2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez powołaną zarządzeniem wójta Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: - merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania, - zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, - zasięg terytorialny zadania, korzyści płynące dla mieszkańców i liczba osób objęta projektem - ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, - Wykonanie i rozliczenie zadań zleconych w okresie poprzednim,

 3. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Rudnik, lub dla jej mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład poza finansowy. We wniosku należy wyraźnie wskazać, jaką część środków stanowi wkład poza finansowy.

 4. Dotacji nie można wykorzystać na: - prowadzenie działalności gospodarczej, - realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Gminy, - remonty, - projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, - prowadzenie działalności politycznej, - zadania będące już w trakcie realizacji.

Postanowienia końcowe.

 1. Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmiany budżetu gminy, zmniejszającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej.

 2. Urząd Gminy Rudnik zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu

 3. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna skończyć się do 3 m-cy po podpisaniu umowy. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

 4. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela w Urzędzie Gminy Rudnik w pokoju 5,Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieAdministrator2018-09-06 22:31:48 
2EdycjaAdministrator2018-09-06 22:32:27 
Strona została odwiedzona 313 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik