Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012

W sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Rudnik uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr VII/45/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej tych organizacji”. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się przeprowadzenie konsultacji w formie:

1) zamieszczenia projektu uchwały Rady Gminy w Rudniku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudnik www.gmina-rudnik.pl, BIP-ie, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudnik.

2) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem drogi elektronicznej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rudnik.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 ustala się od dnia 10 lipca 2012r do dnia 31 lipca 2012r

3. Uwagi i opinie do uchwały, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik w godz. od 9.00 do 15.00 (poniedziałek-piątek) lub mailowo na adres urząd@gmina-rudnik.pl.

4. Projekt druku formularza zostanie zamieszczony na BIP-ie, stronie internetowej Urzędu Gminy Rudnik www.gmina-rudnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudnik.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rudnik

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Rudnik


Zalaczniki:
projekt uchwały
za��cznik
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieKarina Lassak2012-07-10 12:29:11 
Strona została odwiedzona 1189 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik