Urząd Gminy w Rudniku

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Konsultacje w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2022 - 2026

Konsultacje

Konsultacje społeczne w sprawie określenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Konsultacje społ. w spr. wyzn. miejsc do prowadz. handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu

Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych

Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

Konsultacje w sprawie projektu uchwały dot. programu zagosp. zasobem mieszkaniowym

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 13:45 Autor : Diana Dziwoki Data publikacji : 2020-11-12 13:45 Osoba udostępniająca na stronie : Jarosław Borysowicz Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-06 11:15 Osoba modyfikująca : Helena Korycik