Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Konsultacje dotyczące Uchwały Nr VIII/………/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Rudnik z nieruchomości Gminy Rudnik oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudnik
Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025
Zarządzenie Nr RZW.083.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podjęcia uchwały ws zmiany Uchwały Nr XXXV/236/2002 RADY GMINY RUDNIK z dnia 28 czerwca 2002 rouku
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Konsultacje dot.uchwały dotacji na zabytki w Gminie Rudnik
Konsultacje społeczne ws regulaminu Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik
Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności
Program współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ws ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2019/2020
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ws zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku
Zarządzenie Nr RZW.16.2020
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2020 roku”
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków
Ogłoszenie w sprawie wpłynięcia do Urzędu Gminy Rudnik do realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje społeczne "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020-2032
konsultacje społeczne projektu uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
konsultacje społeczne projektu uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych...
Konsultacje społeczne ws projektu uchwały o połączeniu placówek w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku
Konsultacje społeczne ws projektu uchwały o utworzeniu Przedszkola w Szonowicach
Konsultacje społeczne ws projektu uchwały o przekształceniu Samorządowego Przedszkola w Rudniku
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały ws ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały ws ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 r.
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały ws ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2020 r.
Konsultacje społeczne projektów uchwał: Regulamin... i szczegółowy sposób...
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych...

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik