Urząd Gminy w Rudniku

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

  1. Nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.    

nr rejestrowy RDR.01.2022

  1. Adres firmy/adres przedsiębiorcy

 ul. Kaspra Adamczyka 10, 47-400 Racibórz

  1. NIP: 6390001529       REGON 272347744

  2. Określenie rodzaju odbieranych odpadów:

 

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – Opakowania z drewna

15 01 04 – Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 -  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – Opakowania ze szkła

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczenie

16 01 03 – Zużyte opony

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 - Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19*- Środki ochrony roślin

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23- Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21  i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,     20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 – Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

02 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych                                  

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach


Data wytworzenia: 2022-12-13 09:45 Autor: Tomasz Kruppa Data publikacji: 2022-12-13 09:45 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Kruppa Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-13 Osoba modyfikująca: Tomasz Kruppa
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2020-11-12 12:37 Autor : Tomasz Kruppa Data publikacji : 2020-11-12 12:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-22 09:35 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz