Urząd Gminy w Rudniku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 „Wycinka 30 drzew na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik”.

Rudnik, dnia 27.10.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

 

 

Gmina Rudnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującego zadania:

Wycinka 30 drzew na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik”.

 

Zakres rzeczowy robót:

 

 • wycinka drzew na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik – wg załącznika graficznego;

 • uporządkowanie terenu polegające na:

  - ułożenie na stosy pozyskanego drewna w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu;

  - zgrabienie i/ lub pozamiatanie terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką drzew;

  - zebranie i wywiezienie gałęzi powstałych w wyniku przeprowadzonych prac.

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik (sekretariat)

do dnia 2 listopada 2021 r. do godz. 8:00

 

Termin wykonania robót: do 15 listopada 2021 r.

 

Cena oferty (brutto) winna zawierać:

 • cenę oferowanej usługi tj. wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wraz z kosztami dojazdu do miejsca wykonywania prac, ewentualnego wyłączenia energii elektrycznej, uprzątnięcia terenu, wywozu pozyskanych gałęzi, ułożenie drewna na stosy w bezpiecznym miejscu etc.

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta przedstawiająca najniższą kwotę wykonania usługi.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej https://bip.gmina-rudnik.pl/.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje:

 

 • Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym należy przeprowadzić ww. prace.

 • Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonania ww. prac.

 • Prace muszą być wykonane profesjonalnie zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami bhp.

 • Prace należy przeprowadzić w sposób niekolidujący z pozostałymi drzewami oraz zagospodarowaniem ternu.

 • Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia i specjalistyczny niezbędny sprzęt do realizacji zadania.

 • Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym w zakresie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej oraz światłowodu.

 • Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także wykonania prac w pasie drogowym w sposób niepowodującym kolizji z uczestnikami ruchu drogowego.

 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywanych prac.

 • W trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach, właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia wykonania całości lub części prac.

 


Data wytworzenia: 2021-10-27 18:33 Autor: Diana Dziwoki Data publikacji: 2021-10-27 18:33 Osoba udostępniająca na stronie: Diana Dziwoki Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-25 Osoba modyfikująca: Jarosław Borysowicz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy w Rudniku Data stworzenia : 2021-03-31 15:07 Autor : Jarosław Borysowicz Data publikacji : 2021-03-31 15:07 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-26 00:03 Osoba modyfikująca : Jarosław Borysowicz