Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  z dnia 14.09.2017r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci kanalizacji deszczowej średnicy od DNO,3 do DN 0,8 m wraz z przyłączami średnicy 0,16m PVC oraz urządzeniami podczyszczającymi w postaci separatora lamelowego z by-passem i zintegrowanego z osadnikiem na osiedlu w Rudniku.

1) Treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania w załączeniu.

Zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko ( tj.Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.1257 ) ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.
2) Treść obwieszczenia w załączeniu.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w w tut. Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu tj. środa od 900-1700 w pozostałe dni od 700-1500 w pok. nr 7.


Rudnik dnia 14.09.2017r 

Umorzenie postępowania administracyjnego
na wniosek Gminy Rudnik z dnia 18.08.2017r.
p (data wpływu 23.08.2017) złożony przez Pana Zbigniewa Kaczanowicza "ZK PROJEKT" Projektowanie,Wykonawstwo,Nadzór mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz ul. Anny Jagielonki 27, 72-100 Goleniów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci kanalizacji deszczowej średnicy od DNO,3 do DN 0,8 m wraz z przyłączami średnicy 0,16m PVC oraz urządzeniami podczyszczającymi w postaci separatora lamelowego z by-passem i zintegrowanego z osadnikiem na działkach ewidencyjnych nr:579/2, 592, 380, 381, 386, 387, 58/129, 58/128, 58/123, 58/122, 58/121, 58/69, 58/68, 58/46, 58/70, 58/71, 58/72, 58/73, 58/126, 58/125, 58/124, 58/9, 58/11, 58/14, 58/19, 58/22, 58/23, 58/25, 58/29, 58/30, 58/31, 58/35, 58/37, 58/38, 58/39, 58/40, 58/43, 58/45, 58/62, 58/60, 58/58, 58/57, 58/56, 58/55, 58/54, 58/120, 58/119, 58/118, 58/117, 58/116, 58/114, 58/112, 58/107, 58/16, 58/105, 58/104, 58/103, 58/102, 58/101, 58/100, 58/97, 58/96, 58/95, 58/94, 58/93, 58/84, 58/85, 58/83, 58/82, 58/81, 58/80, 58/79, 58/78, 58/77, 58/76, 58/75, 58/50, 58/49, 58/48, 58/47, 58/8, 58/51, 58/52 obręb 0012 m Rudnik przy ul. Akacjowej Bukowej,Szkolnej,Grabowej,Jodłowej,Jesionowej,Klonowej,Sosnowej i Leszczynowej w m. Rudnik w granicach oznaczonych linią ciągłą koloru niebieskiego na załączonej mapie ewidencyjnej.
      Zamawiający w dniu 03.10.2017r. Nr ONS/ZNS.523.21.11.2017r., otrzymał z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu opinię sanitarną stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji, a w dniu 30.10.2017r., numer pisma WOOŚ.4240.505.2017.MK 1.2, otrzymał opinię z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdzającą, iż planowane zamierzenie nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w ww. Rozporządzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Rudnik dnia 14.11.2017r.


Zalaczniki:
Obwieszenie z dnia 14.09.2017r.
Skan decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego- dodano 14.11.2017r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -dodano 14.09.2017r
Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieKrystian Himel2017-09-14 13:53:49 
2EdycjaKrystian Himel2017-09-14 14:16:07 
3EdycjaKrystian Himel2017-11-14 14:03:15 
4EdycjaKrystian Himel2017-11-14 14:25:55 
Strona została odwiedzona 648 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik