Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Nazwa dokumentu Ilość odwiedzin
669
533
452
P R O T O K Ó Ł NR V/2015136
P R O T O K Ó Ł NR XV/201681
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik.4984
Uchwała Nr X/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.477
uchwała Nr XXII/154/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu20
Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013337
Uchwała Nr XXXII/235/2013 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2015322
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5m3/dobę.1441
Brzeźnica2312
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot. budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.546
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot.budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.529
Budowa farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną w miejscowościach: Gamów, Modzurów, Czerwięcice, Grzegorzowice, Sławików, Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska196
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP 136
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)21
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Projekt współfinansowany ze środków UE.1988
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - postepowanie administracyjne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji37
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935532
Budowa wodociągu do falwarku w Dolędzinie60
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik16
CO TO JEST BIP?517
Czerwięcice1942
Dane podstawowe2128
Dane podstawowe2942
Dane teleadresowe3017
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 0154/ 0009/09 470
Decyzja dla FEN Spółka z o.o. ul.Rudzka 107 w Raciborzu o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia wiatrowa Szonowice o mocy 1,5 MW .452
DECYZJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 30.11.2016r.71
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\".459
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Rudnik919
Druk na usunięcie drzew i krzewów1036
druk ZP- 300 ogłoszenie o przetargu497
Druki do pobrania dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego1351
Dzierżawa lokalu użytkowego273
Dzierżawa lokalu użytkowego225
Dzierżawa nieruchomości w Modzurowie291
formularz113
formularz86
Gamów2149
Godziny urzędowania1295
Grzegorzowice2560
Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta486
I pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik295
I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w Rudniku 313
II Przetarg nieograniczony na dostawę (nabycie i montaż syren głośno mówiących).442
II Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik. Liczba zadań częściowych - 3 .373
II Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I335
II Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 319
II przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt." Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik" 380
II zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".2074
Informacaj o stanie mienia i wartość środków trwałych5513
INFORMACJA - wybór Ławników571
informacja 2016r.81
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku1140
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej 639
Informacja o Gminnej Komisji Wyborczej380
Informacja o obwodach głosowania w gminie Rudnik914
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie art.67 ust.1 pkt.6 Pzp pn.Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku II etap .432
informacja o wynikach naboru202
INFORMACJA PUBLICZNA NA WNIOSEK622
Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca budowy farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną w Jastrzębiu55
INFORMACJA STAROSTY RACIBORSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynku handlowo - usługowego salonu sprzedaży maszyn rolniczych o halę serwisową wraz z budową pylonu reklamowego w Szonowicach703
INFORMACJA Starosty Raciborskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.432
INFORMACJA w sprawie wydania decyzji Nr 111.1.2012 o pozwoleniu na przebudowę (modernizację) odcinka drogi powiatowej nr 3500 S w obrębie Miedonia i Brzeźnica.409
Informacja Wójta Gminy Rudnik o zamieszczonych wynikach badań i ocen stanu środowiska na terenie woj.śląskiego. 635
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnymi 201590
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2014204
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r.349
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok12
Jastrzębie1826
Kierownictwo Urzędu3556
Kom.Rew. dn.6.04.17r.7
Komisja komunalna25
Komisja oświatowa38
Komisja Rewizja31
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku1034
Komunikat o spisie wyborców514
komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych739
Komunikat o udostępnieniu spisu wyborców755
Komunikat o ukonstytuowaniu komisji469
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów436
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych 686
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Katowicach479
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach464
Komunikat OKW473
Komunikat Wójta Gminy466
Konkurs na Dyrektora ZSP w Brzeźnicy212
konsulatcje uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy637
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.744
Konsultacje społeczne - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku638
Konsultacje społeczne dot. Regionalnej Drogi Racibórz - Przczyna689
konsultacje społeczne projektów uchwał 2016149
Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza726
konsultacje społeczne projektu uchwały626
Konsultacje społeczne projektu uchwały618
Konsultacje społeczne projektu uchwały496
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.401
Konsultacje społeczne projeku uchwały499
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie okreslenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.617
Konsultacje społeczne w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik508
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 .11.2011 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Rudnik oraz waruków i zasad korzystania z tych przystanków.626
konsultacje uchwały w sprzwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.613
Konto bankowe545
Kontrole645
Korekty oświadczeń473
Lasaki2078
Ligota Książęca2228
Linki do spotów multimedialnych PKW131
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części północnej505
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części zachodniej529
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzeźnica w części A.366
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice352
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów417
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grzegorzowice.349
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie506
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasaki.283
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca354
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Modzurów.332
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice343
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rudnik w części A.596
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik358
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szonowice431
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sławików.368
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubowice.366
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik obejmujący obszar w granicach terenów rolniczych1042
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" obejmującego tereny sołectwa Rudnik1384
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" obejmującego tereny sołectwa Strzybnik627
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" obejmującego tereny sołectwa Gamów603
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" obejmującego tereny sołectwa Modzurów583
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" obejmującego tereny sołectwa Jastrzębie488
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" obejmującego tereny sołectwa Ponięcice498
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" obejmującego tereny sołectwa Szonowice616
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" obejmującego tereny sołectwa Czerwięcice554
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" obejmującego tereny sołectwa Lasaki510
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" obejmującego tereny sołectwa Sławików598
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" obejmującego tereny sołectwa Grzegorzowice622
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" obejmującego tereny sołectwa Ligota Książęca495
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica2043
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" obejmującego tereny sołectwa Łubowice533
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik 514
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik. 554
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik.500
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Ligota Książęca - Czerwięcice886
Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul. Gawliny 2 w Rudniku.501
Modzurów2832
Nowa kadencja 2014-2018 radnych Gminy Rudnik (ośw. majątkowe złożone do 30 dni od dnia ślubowania)588
Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany105
Obwieszczenia GKW417
Obwieszczenia Wójta Gminy330
Obwieszczenie764
Obwieszczenie523
Obwieszczenie417
Obwieszczenie934
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych492
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o zmianie nazwy zadania z :"„Budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW" na " Budowę farmy wiatrowej w Gminie Rudnik"694
Obwieszczenie - składania skarg i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: "Rozbudowie budynku szatni o kotłownię" w Gamowie przy ul. Długiej na działce o numerze ewidencyjnym 65/1 k.m. 1 obreb Strzybnik571
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych 463
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta485
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rudnik836
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 821
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego462
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego304
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 08.11.2016r.84
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 12.10.2016r.101
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2016r.80
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ439
Obwieszczenie Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18.10.2011 o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.683
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”.424
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik.599
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.789
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Stacja bazowa telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.442
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.410
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego287
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego299
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania 450
Obwieszczenie o obwodach451
Obwieszczenie o obwodach głosowania438
Obwieszczenie o obwodach głosowania213
Obwieszczenie o obwodach głosowania156
Obwieszczenie o odwołaniu rozprawy administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A827
Obwieszczenie o okręgach wyborczych438
Obwieszczenie o okręgach wyborczych w gminie Rudnik872
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica w części A.327
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice254
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice.327
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów301
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów.323
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie260
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie.310
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca241
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca.292
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Modzurów.325
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice316
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice.308
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik, w części A.361
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik331
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik.335
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice.317
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gminie Rudnik, pow.raciborski oraz o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie.752
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik1498
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej.432
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej.425
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.267
Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych722
OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik410
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A771
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej.424
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania adminiostracyjnego-\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik420
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca.746
Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.421
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gmienie Rudnik, pow. raciborski.751
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz z budową kanalizacji deszczowej\".978
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie elektrowni wiatrowej Szonowice o mocy 1,5 MW. 857
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik446
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego286
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego263
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia w Modzurowie.735
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.433
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.275
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63+280 w gminie Rudnik537
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania administracyjnego822
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421km. 20+507 w Grzegorzowicach 409
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach462
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy376
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 168 km 3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik dla wszystkich zainteresowanych.450
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego304
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego297
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie drog powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów" 256
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rudnik w dniu 24.06.2015r., Nr IRI.6220.5.8.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr3521S Szonowice-Modzurów"226
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc północna.328
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc zachodnia.303
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice.256
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów.265
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie.320
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca.317
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice.257
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik320
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005r. 459
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.747
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.680
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica317
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Grzegorzowice.312
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Lasaki315
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik324
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice292
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Sławików323
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Łubowice.411
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63 + 280 w gminie Rudnik.460
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 168 km 3 w Jastrzębiu.448
Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"824
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w g.Rudnik\"447
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 25 lipca 2016 nr WOOŚ.442.2.2014.EJ.4109
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".699
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ 4231.3.2016.PS.7 z dnia 9.08.2016r.97
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".663
OBWIESZCZENIE STAROSTY RACIBORSKIEGO NR SE.V.604.28.2016174
Obwieszczenie w sprawie "Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie"478
obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały - usuwanie azbestu526
Obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 452
Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego do Rady Gminy Rudnik w okręgu wyborczym nr 8 bez głosowania324
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy wiatrowej w Gminie Rudnik.414
Obwieszczenie w sprawie składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii nopowietrzno - kablowej średniego napięcia w miejscowości Modzurów, gmina Rudnik.766
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.757
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.429
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.688
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego627
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2012 z dnia 10 grudnia 2012r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.395
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIIL.7280.42.2012 z dnia 12 września 2012r.713
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację zadania Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na cieku K3 potok brzeźnicki w miejscowości Brzeźnica, gmina Rudnik powiat raciborski.630
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Brzeźnica.416
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Rudnik.426
Obwieszczenie Wójta Gminy621
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.289
Obwieszczenie Wojta Gminy o podziale na okręgi wyborcze502
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla wszystkich zainteresowanych400
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania469
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania451
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego481
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\"604
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego437
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego401
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia pn.Budowa autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km 1 Rudnik na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A Racibórz ul.Łąkowa 24380
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 08.03.2013r.439
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 11.03.2013r.508
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 12.09.2014r. nr 6220.7.2.2014 o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów".425
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 15.03.2013r.744
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 26.03.2013r.426
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 28 luty 2007 roku719
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 881
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 739
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 781
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Rudnik w 2012 roku586
Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej989
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Rudnik;547
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości w Sławikowie286
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia pod nazwą \"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"435
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r. wraz z sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.346
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" Rudnik327
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" Strzybnik354
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" Gamów371
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" Modzurów 316
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" Jastrzebie 365
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" Ponięcice353
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" Szonowice 320
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" Czerwięcice308
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" Lasaki 309
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" Sławików 308
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" Grzegorzowice 370
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" Ligota Książęca 376
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" Brzeźnica304
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" Łubowice384
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.488
Ogłoszenie o zamówienia - procedura poniżej progów unijnich - odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modzurów - Gamów, Strzybnik 719
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej pogów unijnych -odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasaki- Sławików na terenie Gminy Rudnik.563
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych - remont mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 674
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421, ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach o dł 0,871 km. 564
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik1603
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury850
Opis zadań848
Opis zadań932
Opis zadań681
Opis zadań1212
Opis zadań603
Opis zadań950
Opis zadań689
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przystosowanie punktu lekarskiego w Szonowicach ul.Słowackiego 7, łącznie z termomodernizacją obiektu.484
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1049
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych325
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych979
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych492
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik1351
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik780
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik782
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik923
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik378
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik641
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik (początek kadencji)963
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik - koniec kadencji653
Oświadczenia pracowników samorządowych748
Oświadczenia pracowników samorządowych976
Oświadczenie majątkowe radnych Gminy Rudnik (na 2 miesiące przed upływem kadencji)458
P R O T O K Ó Ł NR I/2006594
P R O T O K Ó Ł NR I/2010407
P R O T O K Ó Ł NR I/2014210
P R O T O K Ó Ł NR II/2006572
P R O T O K Ó Ł NR II/2014181
P R O T O K Ó Ł NR III/2006494
P R O T O K Ó Ł NR III/2010436
P R O T O K Ó Ł NR III/2015184
P R O T O K Ó Ł NR IV/2006479
P R O T O K Ó Ł NR IV/2011421
P R O T O K Ó Ł NR IV/2015177
P R O T O K Ó Ł NR IX/2007452
P R O T O K Ó Ł NR IX/2011408
P R O T O K Ó Ł NR IX/2015118
P R O T O K Ó Ł NR V/2007432
P R O T O K Ó Ł NR V/2011419
P R O T O K Ó Ł NR VI/2007406
P R O T O K Ó Ł NR VI/2011374
P R O T O K Ó Ł NR VI/2015189
P R O T O K Ó Ł NR VII/2007494
P R O T O K Ó Ł NR VII/2015157
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2007427
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2011389
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2015117
P R O T O K Ó Ł NR X/2007466
P R O T O K Ó Ł NR X/2011359
P R O T O K Ó Ł NR X/201593
P R O T O K Ó Ł NR XI/2007370
P R O T O K Ó Ł NR XI/2011360
P R O T O K Ó Ł NR XI/201586
P R O T O K Ó Ł NR XII/2007352
P R O T O K Ó Ł NR XII/2011376
P R O T O K Ó Ł NR XII/201592
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2007403
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2011401
P R O T O K Ó Ł NR XIII/201677
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2007324
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011382
P R O T O K Ó Ł NR XIV/201683
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2008417
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2012374
P R O T O K Ó Ł NR XIX/201632
P R O T O K Ó Ł NR XL/2006319
P R O T O K Ó Ł NR XL/2010315
P R O T O K Ó Ł NR XL/2014294
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2010383
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2014258
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2010311
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2014240
P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2010392
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2010347
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2014202
P R O T O K Ó Ł NR XV/2008383
P R O T O K Ó Ł NR XV/2012362
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2008402
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2012360
P R O T O K Ó Ł NR XVI/201672
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2008348
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012395
P R O T O K Ó Ł NR XVII/201629
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2008396
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012365
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/201633
P R O T O K Ó Ł NR XX/2008386
P R O T O K Ó Ł NR XX/2012344
P R O T O K Ó Ł NR XX/201635
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2008354
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012393
P R O T O K Ó Ł NR XXI/201621
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2008378
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012341
P R O T O K Ó Ł NR XXII/201613
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2008323
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012383
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/201712
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2008356
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2012376
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2013325
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2008414
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2012376
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2009329
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2012380
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2009358
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2013379
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2009351
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2013313
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2009298
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2013340
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2005516
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2009362
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2013321
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2005476
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2009355
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2013282
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2006452
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2009295
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2013288
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2006495
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2009300
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2013267
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2006423
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2010334
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2006503
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2010370
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2013248
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2006423
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2010307
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2013292
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2006500
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2010366
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2013270
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2006483
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2010373
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2014287
Plan gospodarki odpadami525
Plan Gospodarki Odpadami750
PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY RUDNIK145
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017267
Planowanie przestrzenne w gminie3247
podatek od nieruchomości311
podatek od nieruchomości56
podatek od środków transportowych196
podatek od środków transportowych28
podatek rolny225
podatek rolny48
Ponięcice2199
Postanowie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko488
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 08.09.2014r. Nr IRI.6220.6.6.2014 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na na działce ewidencyjnej 624/2 km 1 obręb Rudnik do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki.447
Postanowienie Nr0156/023/09 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko426
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko489
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy379
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach. 373
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"430
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania484
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 19.10.2015r. NrIRI.6220.6.2014/1/2015 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 624/2 km1 obręb Rudnik.165
Postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji określającej warunki hydrologiczne oraz geologiczno - inżynierskie dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935" w części dotyczącej robót geologiczno inżynierskich.265
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku".58
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów.h205
Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych450
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA731
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 201731
Proj401
projekt budżetu207
Projekt budżetu na 2015r.405
Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik682
projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków248
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 38
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków257
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej239
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.240
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania242
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik32
Projekt WPF347
Projekt WPF342
Projekt WPF119
Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik987
Protokół z sesji494
Przedszkole Samorządowe w Gamowie1335
Przedszkole Samorządowe w Grzegorzowicach1192
Przedszkole Samorządowe w Rudniku1350
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach 451
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych na terenie gminy Rudnik 629
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z Osiedlem 364
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi do pól w miejscowości Ligota Książęca - Łubowice o dł. 1.134 km.615
Przetarg na adaptacje terenów zielonych na plac zabaw miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Brzeźnica582
Przetarg na budowe hali sportowej pełnowymiarowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku.945
Przetarg na dzierżawę100
Przetarg na dzierżawę lokalu589
Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego423
Przetarg na dzierżawę nieruchomości373
Przetarg na lokal użytkowy432
Przetarg na lokal użytkowy323
Przetarg na na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi transportu rolniczego w miejscowości Modzurów - Gamów588
Przetarg na najem lokali użytkowych421
Przetarg na najem lokalu użytkowego304
Przetarg na remont budynku Wiejskiego Domu Kultury dostosowanie na Centrum Kultury wsi Sławików531
Przetarg na sprzedaż nieruchomości558
Przetarg na sprzedaż nieruchomości.645
Przetarg na wykonanie remontu w budynku ZSO Rudnik789
Przetarg nieograniczony na dostawę ( nabycie i montaż) syren głośno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6 m w miejscowości Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową wraz z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi (antena bazowa wraz z radiotelefonem). .625
Przetarg nieograniczony na przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.341
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Ligota Książęca, Brzeźnica, Ponięcice, Lasaki i Grzegorzowice 273
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Łubowice ul.Kasztanowa,Modzurów ul.Arki Bożka ,Rudnik przy ul.Bukowej ,Klonowej i Sosnowej 492
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przełożeniu pokrycia dachowego w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jastrzębie585
Przetarg nieograniczony - na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 300.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku .353
Przetarg nieograniczony dot. Likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnica 531
Przetarg nieograniczony dot. Modernizacji drogi gminnej nr 688002S w Rudniku429
Przetarg nieograniczony dot.Remontu dróg gminnych w miejscowości Rudnik 501
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalno - użytkowego w Gamowie przy ul. Szkolnej 4601
Przetarg nieograniczony na adaptację budynku magazynu.1023
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach1568
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudniku w ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży 466
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Modzurowie 610
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap III3562
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574 m i chodnika na odcinku 420 m 522
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III.1053
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z osiedlem.477
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik.869
Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach2116
Przetarg nieograniczony na Budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach tj. dokończenie budowy 1937
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu do folwarku w Dolędzinie919
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku - I etap1361
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Gamów 329
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005-2006563
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005/2006 o wartości poniżej 60.000 EURO610
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowo – biurowego 809
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej .482
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006 poniżej 60.000 EURO 586
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 851
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku1350
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Ponięcicach 466
Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik .Liczba zadań częściow ych - 5. Zamawiający unieważnił przetarg na 3 zadania częściowe o nr. 1, 3, 5, ponieważ nie złożono żadnej oferty na te zadania. 427
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ponięcice - Błażejowice i Ponięcice - Sławików 438
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej dojazdowej do zabudowanych posesji gospodarczych w miejscowości Strzybnik ul. Zamkowa785
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi ul. Kozielska w Brzeźnicy 384
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinków dróg powiatowych nr 3514 S i 3523 S w Rudniku . 360
Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie 492
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I . Unieważniono przetarg nie złożono żadnej oferty na ww.zadanie .279
Przetarg nieograniczony na Modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap II 349
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Grzegorzowicach oraz ul. Kasztanowej w Łubowicach. 398
Przetarg nieograniczony na na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik i Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej.1402
Przetarg nieograniczony na na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 339
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla budynków jedno i wielorodzinnych w obrębie ul.Zamkowej w Strzybniku wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.235
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Książęca,Łubowice,Grzegorzowice 259
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku 279
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 179
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Rudniku".735
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn \"Budowa hali sportowo widowiskowej\"1098
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna 408
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 221
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik 259
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn".Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III"605
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Gminie Rudnik 443
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik, Ligota Książęca i Brzeźnica 158
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Rudnik.423
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku .410
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 408
Przetarg nieograniczony na remont ul.Łąkowej w Łubowicach dotyczy realizacji odcinka 1 376
Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku OSP w Rudniku 1113
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i remont budynku LKS Gamów w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania \"Odnowa i rozwój wsi\". 565
Przetarg nieograniczony na rozbudowę sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej 623
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik609
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik545
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szonowice667
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 496
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych388
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie Gminy Rudnik 1101
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 3395
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 216
Przetarg nieograniczony na Usługi aktywacji zawodowej i społecznej klientów GOPS Rudnik335
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na opracowanie projektu termomodernizacji budynku gminnego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na rozbudowę budynku OSP w Rudniku. 663
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Modernizacja dróg dojazdowych na terenie gminy Rudnik 538
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach562
Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach". 300
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach 545
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik 590
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Informacji w Rudniku 387
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. 565
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2011/2012 w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości .1138
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 dot. dostarczenia wapna nawozowego wapniowo - tlenkowego dla rolników z terenu gminy Rudnik.501
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. remontu drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Brzeźnica ul.Leśna. 742
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot. usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2006/2007 w zakresie odśnieżania.619
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 767
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot.budowy kanalizacji deszczowej i Ogrodowej w miejscowości Gamów590
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot.wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 677
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ligota Książęca601
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na odbudowę drogi gminnej polegającej na przebudowie i remoncie nawierzchni oraz infrastruktury przydrożnej – rowów w miejscowości Szonowice ul. Obrońców Pokoju711
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do pól w Szonowicach.603
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na remont nawierzchni dróg dojazdowych do posesji w miejscowości Łubowice ul. Eichendorffa841
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na remont trzech odcinków dróg w Grzegorzowicach.573
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2005/2006.553
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku ul.Słoneczna.585
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku. 612
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro, dot. remontu mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 539
Przetarg nieograniczony o wartosci poniżej 60.000 na odbudowę drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Modzurów - Gamów619
przetarg nieograniczony o warttości poniżej 60.000 euro na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sławików697
Przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik 324
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot. robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb ZOZ w Rudniku ul. Kozielska 1.530
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot.robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudniku ul.Kozielska2.3085
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi dojazdowej do pól w Strzybniku576
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na remont drogi dojazdowej w Sławikowie ul.Słowackiego 598
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Rudnik w 2006r.547
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro dot. termoizolacji budynku ogólno- użytkowego, wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania zlokalizowanego w Rudniku przy ul.Gawliny 2. 671
Przetarg nieograniczonyna rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II387
Przystąpienie do zmiany 14 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik913
Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2.477
R O T O K Ó Ł NR XXIX/2009357
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 313,322,323Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pod nazwą Budowa świetlicy w Strzybniku i remont świetlicy w Ligocie Książęcej . 1129
referaty i stanowiska4935
Regulamin przydomowych oczyszczalni ścieków157
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.290
Rejestr Działalności Regulowanej528
Remont drogi wewnętrznej o dł. 950 mb na nowo powstającym osiedlu w Rudniku.645
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice-Modzurów"282
Rozbudowa obory na działce nr 350/5 w miejscowości Szonowice51
Rozbudowa oraz poprawa funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A. w Kornicy51
Rudnik2325
Skład9872
Skład komisji1124
Skład komisji1369
Skład komisji1180
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Rudnik1035
Sprawozadnia za rok 2014432
Sprawozdania za rok 20111102
Sprawozdania za rok 2012667
Sprawozdania za rok 2013r.531
Sprawozdania za rok 2015160
Sprawozdania za rok 2016109
Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami Województwa Śląskiego 2014"336
Sprzedaż neruchomości258
Sprzedaż neruchomości226
Sprzedaż neruchomości266
Sprzedaż neruchomości235
Sprzedaż neruchomości zabudowanej w Szonowicach II Przetarg623
Sprzedaż nieruchomości243
Sprzedaż nieruchomości599
Sprzedaż nieruchomości489
Sprzedaż nieruchomości425
Sprzedaż nieruchomości310
Sprzedaż nieruchomości114
Sprzedaż nieruchomości343
Sprzedaż nieruchomości330
Sprzedaż nieruchomości421
Sprzedaż nieruchomości605
Sprzedaż nieruchomości492
Sprzedaż nieruchomości303
Sprzedaż nieruchomości358
Sprzedaż nieruchomości214
Sprzedaż nieruchomości497
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łubowicach536
Sprzedaz nieruchomości w Szonowicach621
Sprzedaż sam. JELCZ352
Sprzedaż sam. STAR 244437
Sprzedaż sam. STAR 244330
Sprzedaż sam. ŻUK346
Sprzedaż samochopdu JELCZ 316393
Sprzedaż samochopdu ŻUK A 156356
Statut Gminy8927
stawka117
Strzybnik2018
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - 2002 r.828
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - 2012 rok1066
Szonowice2364
Sławików3012
UCHWAŁA 610
UCHWAŁA600
uchwała147
uchwała126
Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 362
Uchwała Nr XIX/186/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004r. Panu Henrykowi Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6607
Uchwała Nr XLI/337/10 w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku320
Uchwała Nr XLIV/350/2014 w sprawie: oddania w najem nieruchomości204
Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2007330
Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Odbiór przewozu oraz utylizacji padłych zwierząt kat. I zwierzęta leśne i domowe oraz zwierzęta gospodarskie niewiadomego pochodzenia”314
Uchwała Nr XX/159/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych”379
Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony370
Uchwała NR XXIV/ 181/08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku325
Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie: oddania w najem nieruchomości405
Uchwała Nr XXVII/221/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2008329
Uchwała Nr XXXII/236/2013 w sprawie: oddania w najem nieruchomości311
UCHWAŁA NR XXXV/283/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa284
Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2016r. Nr XII/70/201597
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych 422
Uchwała Nr XLV/ 357/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik198
Uchwała Nr XXIV/164/2017 w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego23
Uchwała Nr XXXIV/258/2013 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku292
Uchwała Nr XXXIV/259/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2013-2016302
Uchwała Nr XXXVIII/299/2010 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz planów miejscowych345
Uchwała Nr I/ 6/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady204
Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik1174
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik 562
Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik410
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik221
Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik1163
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik549
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik384
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik225
Uchwała Nr I/3/02 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik1146
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik552
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik389
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik208
Uchwała Nr I/4/02 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady1134
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik542
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik372
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik200
Uchwała Nr I/5/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady1124
Uchwała Nr I/5/06 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady562
Uchwała Nr I/5/10 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady394
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady139
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady200
Uchwała Nr I/6/06 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady562
Uchwała Nr I/6/10 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady374
Uchwała Nr I/7/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006565
Uchwała Nr I/8/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 567
Uchwała Nr II/09/06 w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok559
Uchwała Nr II/10/06 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2007554
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014204
Uchwała Nr II/11/06 w sprawie podatku od środków transportowych 596
Uchwała Nr II/11/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010413
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik223
Uchwała Nr II/12/06 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej555
Uchwała NR II/12/2014 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2015r.228
Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: określenia wysokości inkasa584
Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom207
Uchwała Nr II/14/06 w sprawie opłaty targowej 554
Uchwała Nr II/15/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta593
Uchwała Nr II/16/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy542
Uchwała Nr II/16a/06 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji560
Uchwała Nr II/6/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy1486
Uchwała Nr II/7/10 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2011: „2011- Rok wolontariatu”415
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej192
Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/352/10 z dnia 27.10.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii408
Uchwała Nr II/9/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta448
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta217
Uchwała Nr III/10/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku972
Uchwała Nr III/11/02 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2003976
Uchwała Nr III/12/02 w sprawie opłaty targowej na 2003 rok998
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej399
Uchwała Nr III/13/02 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej997
Uchwała Nr III/13/10 w sprawie zatwierdzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2010-2013”422
Uchwała Nr III/14/02 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej971
Uchwała Nr III/14/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr I studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik233
Uchwała Nr III/15/02 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków984
Uchwała Nr III/15/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010391
Uchwała Nr III/15/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik 232
Uchwała Nr III/16/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej938
Uchwała Nr III/16/10 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010448
Uchwała Nr III/16/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik222
Uchwała Nr III/17/02 w sprawie odwołania Seketarza Gminy1007
Uchwała Nr III/17/06 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik558
Uchwała Nr III/17/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010391
Uchwała Nr III/17/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015201
Uchwała Nr III/18/02 w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/99 z dnia 29 października 1999r.943
Uchwała Nr III/18/06 w sprawie odwołania sekretarza gminy537
Uchwała Nr III/18/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu186
Uchwała Nr III/19/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/ 94 /03 z dnia 30 października 2003r.509
Uchwała Nr III/19/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022463
Uchwała Nr III/19/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa221
Uchwała Nr III/20/10 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2011400
Uchwała Nr III/21/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu409
Uchwała Nr III/7/02 w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok951
Uchwała Nr III/8/02 w sprawie określenia wzoru formularza w podatku rolnym967
Uchwała Nr III/9/02 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym926
Uchwała Nr IV/19/02 - Uchwała budżetowa na rok 20031070
Uchwała Nr IV/20/02 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rudnik1045
Uchwała Nr IV/20/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej500
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”207
Uchwała Nr IV/21/02 w sprawie postępowania o zamówienia publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Rudnik1084
Uchwała Nr IV/21/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu493
Uchwała NR IV/21/2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów207
Uchwała Nr IV/22/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rudnik1072
Uchwała Nr IV/22/06 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów477
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów410
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik205
Uchwała Nr IV/23/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1085
Uchwała Nr IV/23/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/31/2003 Rady Gminy Rudnik z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa.492
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015201
Uchwała Nr IV/24/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXI/221 z dnia 28.12.2001 roku1047
Uchwała Nr IV/24/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii516
Uchwała Nr IV/25/02 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/244/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia opłat za wodę1027
Uchwała Nr IV/25/06 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik491
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików400
Uchwała Nr IV/26/02 w sprawie zmian w uchwałach Nr: III/7/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie podatku od nieruchomości na 2003r., Nr III/14/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnejj1072
Uchwała Nr IV/26/06 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006485
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011382
Uchwała Nr IV/27/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku1024
Uchwała Nr IV/27/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006475
Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 441
Uchwała Nr IV/28/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2007605
Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022415
Uchwała NR IX/45/2015 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2015/2016104
UCHWAŁA Nr IX/46/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2016: „Łączy nas Odra”112
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik106
Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015114
Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego w ramach wieloletniego rządowego programu pn.„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 103
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie wyboru ławników100
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik395
Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik480
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski372
Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2006r.448
Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego418
Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2006450
Uchwała NR IX/63/2011 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 399
Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Rudniku461
Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.419
Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy443
Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.378
Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków472
Uchwała Nr IX/66/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok432
Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu385
Uchwała Nr IX/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022386
Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Rudnik465
Uchwała Nr IX/68/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011416
Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia462
Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007475
Uchwała Nr IX/78/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok756
Uchwała Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej "Brzozówka" w Gminie Rudnik764
Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik198
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap IV”183
Uchwała Nr V/28/03 - powołanie Sekretarza Gminy Rudnik980
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik170
Uchwała Nr V/29/03 - upoważnienie Wójta Gminy do bezprzetargowej sprzedaży mienia komunalnego920
Uchwała Nr V/29/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych464
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015176
Uchwała Nr V/30/03 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do wydawania decyzji administracyjnych911
Uchwała NR V/30/07 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6507
Uchwała Nr V/30/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004r.414
Uchwała Nr V/31/03 - zmiana uchwały Nr XXXVI/184/98 Rady Gminy Rudnik z dnia 16.06.1998 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa885
Uchwała Nr V/31/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik476
Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zatwierdzenia zmian uchwały Nr XXXIX/324/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. - Planu Odnowy Miejscowości Gamów stanowiącym załącznik do tej uchwały 440
Uchwała Nr V/32/03 w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Katarzyny w Rudniku817
Uchwała Nr V/32/07 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w celu ustalenia warunków współpracy przy realizacji programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin 470
Uchwała Nr V/32/11 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii. 421
Uchwała Nr V/33/03 - wystąpienie ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów780
Uchwała Nr V/33/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 469
Uchwała nr V/34/03 - sprzedaż udziałów Grupy Kapitałowej GZE S.A.817
Uchwała Nr V/34/07 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2007485
Uchwała Nr V/35/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik768
Uchwała Nr V/35/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007524
Uchwała Nr V/36/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik803
Uchwała Nr V/37/03 - zmiana w budżecie na rok 2003 dot. przeznaczenia środków na usuwanie barier architektonicznych przy ośrodkach zdrowia716
Uchwała Nr V/38/03 w sprawie nawiązania wspołpracy z niemiecka gminą z okręgu Markischer Kreis764
Uchwała Nr V/39/03 - przyjecie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik747
Uchwała Nr VI/ 40/2011w sprawie powołania Skarbnika Gminy381
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Rudnik w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2014162
Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2014r. 186
Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków195
Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015175
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki366
Uchwała Nr VI/35/2011 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S”360
Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 lutego 2007 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik424
Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik456
Uchwała Nr VI/37/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011369
Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik456
Uchwała Nr VI/38/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022371
Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 446
Uchwała Nr VI/39/2011w sprawie odwołania Skarbnika Gminy353
Uchwała Nr VI/40/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/6/02 z dnia 22 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy718
Uchwała NR VI/40/07 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego zam. Racibórz471
Uchwała Nr VI/41/03 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr V/19/02 z z dnia 30 grudnia 2002 roku763
Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice w języku mniejszości. 453
Uchwała Nr VI/41/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”369
Uchwała Nr VI/42/03 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik685
Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie wpisania Gminy Rudnik do Rejestru Gmin na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej444
Uchwała Nr VI/42/2011w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Mirosława Pruszyńskiego370
Uchwała Nr VI/43/03 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Norberta Parys732
Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 440
Uchwała Nr VI/44/03 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik719
Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 436
Uchwała Nr VI/45/03 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatyrojnego w Rudniku731
Uchwała Nr VI/45/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2007 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 451
Uchwała Nr VI/46/03 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych706
Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007441
Uchwała Nr VI/47/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków687
Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do przejęcia opieki nad grobami wojennymi 441
Uchwała Nr VI/48/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego706
Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik437
Uchwała Nr VI/49/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego741
Uchwała Nr VI/49/07 w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rudnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie453
Uchwała Nr VI/50/03 w sprawie kupna nieruchomości671
Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości na majątek \"Parafialne Towarzystwo Oświatowe Gamów\"697
Uchwała Nr VI/52/03 w sprawia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych710
Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok190
Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.194
Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015186
Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu199
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu188
Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara222
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik, zmienionej uchwałą Nr XXIX/232/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r.392
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca, zmienionej uchwałą Nr XXIX/231/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r. 377
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\"729
Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011411
Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2006 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tego tytułu513
Uchwała Nr VII/51/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik520
Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego zam. Jastrzębie553
Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz w sprawie absolutoriun dla Wójta Gminy Rudnik771
Uchwała Nr VII/53/07 w sprawie utraty mocy uchwały Nr III/13/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej505
Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudnik742
Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rudnik726
Uchwała Nr VII/56/03 w sprawie zatwierdzenia \"Programu ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza Gminy Rudnik\"755
Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie przystąpienia do programu obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza polegającym na zastosowaniu źródeł ciepła opalanych węglem729
Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach685
Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003692
Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcącyh w Szonowicach696
Uchwała Nr VII/61/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku702
Uchwała Nr VII/62/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach705
Uchwała Nr VII/63/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Brzeźnicy720
Uchwała Nr VII/64/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tomulla zam. Łubowice753
Uchwała Nr VII/65/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego729
Uchwała Nr VII/66/03 w sprawie odwołania Pana Antoniego Strzeduły z członka Komisji Rewizyjnej731
Uchwała Nr VII/67/03 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej697
Uchwała NR VIII/41/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg142
Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników165
Uchwała NR VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.169
Uchwała NR VIII/44/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 168
Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2010r. 379
Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2010398
Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Rudnik należącej do aglomeracji Racibórz385
Uchwała NR VIII/53/2011 w sprawie szczegółowych zasad określenia rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 405
Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji401
Uchwała NR VIII/54/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/350/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.10.2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok 373
Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin442
Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022385
Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik400
Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011396
Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007435
Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Śląskiego373
Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego390
Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”393
Uchwała Nr VIII/59/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Jastrzębiu 429
Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik”388
Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rudniku i Gimnazjum w Rudniku427
Uchwała Nr VIII/68/03 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową770
Uchwała Nr VIII/69/03 w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych728
Uchwała Nr VIII/70/03 w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych781
Uchwała Nr VIII/71/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku780
Uchwała Nr VIII/72/03 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej812
Uchwała Nr VIII/73/03 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji749
Uchwała Nr VIII/74/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego751
Uchwała Nr VIII/75/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003733
Uchwała Nr VIII/76/03 w sprawie wprowadzenia wieloletnigo programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2003-2005745
Uchwała Nr VIII/77/03 w sprawie zaliczenia drogi transportu rolniczego \"Brzozówka\" do kategorii dróg gminnych777
Uchwała Nr X/ 69/2011 w sprawie służebności 454
Uchwała NR X/52/2015 w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok178
Uchwała NR X/53/2015 w sprawie podatku od środków transportowych 214
Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego96
Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie ustanowienia służebności363
Uchwała Nr X/71/07 w sprawie: wyboru ławników.505
Uchwała Nr X/72/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 438
Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego421
Uchwała Nr X/73/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu.446
Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022365
Uchwała Nr X/74/07 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.443
Uchwała Nr X/74/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011417
Uchwała Nr X/75/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych.433
Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – połączenie części historycznej z osiedlem”358
Uchwała Nr X/76/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.431
Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z dnia 21.06.2011r. oraz pismo Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu z dnia 21.06.2011r.385
Uchwała Nr X/77/07 w sprawie: skargi Pana Grzegorza Filocha zam. Gamów.388
Uchwała Nr X/78/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku i sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach.455
Uchwała Nr X/79/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.441
Uchwała Nr X/80/03 w sprawie służebność gruntowa788
Uchwała Nr X/81/03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30 lipca 2003 Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej „Brzozówka\" w gminie Rudnik711
Uchwała Nr X/82/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości666
Uchwała Nr X/83/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego658
Uchwała Nr X/84/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości682
Uchwała Nr X/85/03 w sprawie ustalenia wysokości stałej opłaty eksploatacyjnej 673
Uchwała Nr X/86/03 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.693
Uchwała Nr X/87/03 w sprawie postawienia w stan likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rudniku.721
Uchwała Nr X/88/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok686
Uchwała Nr X/89/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik666
Uchwała Nr X/90/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik691
Uchwała Nr X/91/03 w sprawie propozycji przejęcia w zarząd dróg powiatowych 743
Uchwała Nr XI/100/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tumulla zam. Łubowice ul. Łakowa 3 a.737
Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii91
Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok”98
Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 -201785
Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 93
Uchwała NR XI/60/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków91
Uchwała NR XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 99
Uchwała NR XI/63/2015 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 87
Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pisma mieszkańca Modzurowa101
Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: wyboru ławników385
Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie ,,Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.365
Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji.365
Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok385
Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków384
Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007392
Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011387
Uchwała Nr XI/84/07 w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Gminy Rudnik w sprawie podjęcia działań mających na celu ratowanie zabytków położonych na terenie Gminy”375
Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie przystąpienia do projektu „Przedszkole w Rudniku miejscem zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013369
Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach miedzy Gminą Kobeřice a Gminą Rudnik388
Uchwała Nr XI/92/03 w sprawie powołania w skład osobowy Komisji.723
Uchwała Nr XI/93/03 w sprawie wyboru ławników711
Uchwała Nr XI/94/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.703
Uchwała Nr XI/96/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach685
Uchwała Nr XI/97/03 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rudnik694
Uchwała Nr XI/99/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego671
Uchwała Nr XII /112/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Edukacja635
Uchwała Nr XII/101/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok668
Uchwała Nr XII/102/03 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2004650
Uchwała Nr XII/103/03 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004651
Uchwała Nr XII/104/03 w sprawie podatku opłaty targowej na 2004 rok653
Uchwała Nr XII/105/03 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku”664
Uchwała Nr XII/106/03 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Rudnik w latach 2004 – 2007678
Uchwała Nr XII/107/03 w sprawie: przekazania w użytkowanie majątku gminy Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku673
Uchwała Nr XII/108/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości666
Uchwała Nr XII/109/03 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji o nazwie „Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.767
Uchwała Nr XII/110/03 w sprawie zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych659
Uchwała Nr XII/111/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok649
Uchwała Nr XII/113/03 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu.664
Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej80
Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25.11.2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków85
Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 24.10.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku75
Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201574
Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik77
Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Programu Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik oraz pozyskania źródeł finansowych na realizację zadań określonych w przedmiotowym Programie88
Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/345/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice84
Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie77
Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łubowice91
Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008320
Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/13/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.331
Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie podatku od środków transportowych 344
Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku349
Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/216/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009r. dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu358
Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku316
Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022366
Uchwała Nr XII/90/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik336
Uchwała Nr XII/90/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011409
Uchwała Nr XII/91/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 346
Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie nabycia nieruchomości356
Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007325
Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 342
Uchwała Nr XII/95/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego336
Uchwała Nr XIII/100/07 w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej406
Uchwała Nr XIII/100/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022382
Uchwała Nr XIII/101/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007410
Uchwała Nr XIII/101/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011383
Uchwała Nr XIII/102/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 394
Uchwała Nr XIII/114/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok599
Uchwała Nr XIII/115/2003 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004587
Uchwała Nr XIII/116/03 w sprawie opłaty targowej na 2004 rok597
Uchwała Nr XIII/117/03 w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy589
Uchwała Nr XIII/118/03 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Rudnik633
Uchwała Nr XIII/119/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/03 z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja605
Uchwała Nr XIII/120/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok621
Uchwała Nr XIII/121/03 w sprawie apelu o należyte zapewnienie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Rudnik633
Uchwała Nr XIII/75/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 - 2021NR XIII/75/2016104
Uchwała Nr XIII/76/2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej91
Uchwała NR XIII/77/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik98
Uchwała Nr XIII/78/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik91
Uchwała Nr XIII/79/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016103
Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu96
Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie wydania opinii do treści zweryfikowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego propozycji planu aglomeracji Racibórz89
Uchwała Nr XIII/92/2011w sprawie: wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry383
UCHWAŁA Nr XIII/93/2011w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy ”370
Uchwała Nr XIII/94/2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii381
Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik 392
Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych398
Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik412
Uchwała Nr XIII/99/07 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli397
Uchwała Nr XIV/102/2011 w sprawie zbycia nieruchomości368
Uchwała Nr XIV/103/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii344
Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie zbycia nieruchomości367
Uchwała Nr XIV/104/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007r. 338
Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej376
Uchwała Nr XIV/105/07 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rudnik325
Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022385
Uchwała Nr XIV/106/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej324
Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011381
Uchwała Nr XIV/107/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej336
Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik378
Uchwała Nr XIV/108/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007341
Uchwała Nr XIV/109/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007314
Uchwała NR XIV/109/2011 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2011/2012368
Uchwała Nr XIV/110/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2008388
Uchwała Nr XIV/110/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu366
Uchwała Nr XIV/111/07 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007 r. 318
UCHWAŁA Nr XIV/111/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy 381
Uchwała Nr XIV/112/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu316
Uchwała Nr XIV/122/04 w sprawie uchwały budżetowej 2004603
Uchwała Nr XIV/123/04 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych644
Uchwała Nr XIV/124/04 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”617
Uchwała Nr XIV/125/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.613
Uchwała Nr XIV/126/04 w sprawie przekazanie w użytkowanie oczyszczalni ścieków w Ponięcicach Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku637
Uchwała Nr XIV/127/04 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych i sportowych fundowanych z budżetu gminy663
Uchwała Nr XIV/128/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego665
Uchwała Nr XIV/82/2016 w sprawie zbycia nieruchomości82
Uchwała Nr XIV/83/2016 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”88
Uchwała Nr XIV/84/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Szonowice w języku mniejszościowym 85
Uchwała Nr XIV/85/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czerwięcice w języku mniejszościowym 81
Uchwała Nr XIV/86/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ponięcice w języku mniejszościowym 87
Uchwała Nr XIV/87/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dolędzin w języku mniejszościowym 88
Uchwała Nr XIV/88/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Modzurów w języku mniejszościowym 79
Uchwała Nr XIV/89/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Jastrzębie w języku mniejszościowym 82
Uchwała Nr XIV/90/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku mniejszościowym 81
Uchwała Nr XIV/91/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Książęca w języku mniejszościowym 83
Uchwała Nr XIV/92/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grzegorzowice w języku mniejszościowym 79
Uchwała Nr XIV/93/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławików w języku mniejszościowym 101
Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lasaki w języku mniejszościowym 79
Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Strzybnik w języku mniejszościowym 85
Uchwała Nr XIV/96/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gamów w języku mniejszościowym 88
Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rudnik w języku mniejszościowym 85
Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławienko w języku mniejszościowym 76
Uchwała Nr XIX/ 127/2016 w sprawie nabycia nieruchomości30
Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik31
Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie zbycia nieruchomości30
Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik35
Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201629
Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu29
Uchwała Nr XIX/132/2016 w sprawie nabycia nieruchomości29
Uchwała Nr XIX/133/2016 w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku31
Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2011r. 361
Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2011350
Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022379
Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012369
Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie nabycia nieruchomości353
Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”354
Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/146/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 388
Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 379
Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008378
Uchwała Nr XIX/151/08 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" 371
Uchwała Nr XIX/152/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice390
Uchwała Nr XIX/153/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 378
Uchwała Nr XIX/173/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową566
Uchwała Nr XIX/174/04 w sprawie nabycia nieruchomości.606
Uchwała Nr XIX/175/04 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego580
Uchwała Nr XIX/176/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.566
Uchwała Nr XIX/177/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego575
Uchwała Nr XIX/178/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego577
Uchwała Nr XIX/179/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. mieszkańcom zam. Strzybnik ul. Długa 4608
Uchwała Nr XIX/180/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach593
Uchwała Nr XIX/181/04 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szonowicach571
Uchwała Nr XIX/182/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę592
Uchwała Nr XIX/183/04 w sprawie: szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik591
Uchwała Nr XIX/184/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok605
Uchwała Nr XIX/185/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą – Remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie gmina Rudnik587
Uchwała Nr XIX/187/04 w sprawie służebności gruntowej583
Uchwała Nr XIX/188/04 w sprawie służebności gruntowej.581
Uchwała Nr XL/315/2014 w sprawie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy252
Uchwała Nr XL/316/2014 w sprawie zbycia nieruchomości263
Uchwała NR XL/317/2014 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku235
Uchwała Nr XL/318/2014 w sprawie: skargi Pani Iwony Fojcik zam. Modzurów270
Uchwała Nr XL/319/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik255
Uchwała Nr XL/320/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014269
Uchwała Nr XL/321/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu249
Uchwała Nr XL/330/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Nefrologicznej290
Uchwała NR XL/331/10 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych przez Gminę Rudnik300
Uchwała Nr XL/332/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/320/10 z dnia 26 maja 2010r. Rady Gminy Rudnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu324
Uchwała Nr XL/333/10 w sprawie: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa294
Uchwała Nr XL/334/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010342
Uchwała Nr XL/335/10 w sprawie: przekazania skargi Pana Piotra Rybka zam. w Rudniku305
Uchwała Nr XL/402/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 - „Wspólna Gmina 2007”441
Uchwała Nr XL/403/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 438
Uchwała Nr XL/404/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006446
Uchwała NR XLI/322/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej306
Uchwała NR XLI/323/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej257
Uchwała Nr XLI/324/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2013229
Uchwała Nr XLI/325/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2013r. 239
Uchwała Nr XLI/326/2014 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków239
Uchwała Nr XLI/327/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik250
Uchwała Nr XLI/328/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu262
Uchwała Nr XLI/336/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.338
Uchwała Nr XLI/338/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/327/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010321
Uchwała Nr XLI/339/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/334/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010327
Uchwała Nr XLI/340/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010327
Uchwała Nr XLI/341/10 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Policji350
Uchwała Nr XLI/342/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików328
Uchwała Nr XLII/329/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok255
Uchwała Nr XLII/330/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.237
Uchwała Nr XLII/331/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 251
Uchwała Nr XLII/332/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu240
Uchwała Nr XLII/333/2014 w sprawie służebności 264
Uchwała Nr XLII/334/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik255
Uchwała Nr XLII/335/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014241
Uchwała Nr XLII/336/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej251
Uchwała Nr XLII/337/2014 w sprawie służebności 253
Uchwała Nr XLII/343/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków289
Uchwała Nr XLII/344/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej270
Uchwała Nr XLII/345/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice278
Uchwała NR XLII/346/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo PKS w Raciborzu sp. z o.o.290
Uchwała Nr XLII/347/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/340/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01 września 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010285
Uchwała Nr XLII/348/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010304
Uchwała Nr XLII/349/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/276/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach274
Uchwała NR XLIII/338/2014 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2014/2015255
Uchwała Nr XLIII/340/2014 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego254
Uchwała Nr XLIII/342/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik241
Uchwała Nr XLIII/343/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014259
Uchwała Nr XLIII/352/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii306
Uchwała Nr XLIII/353/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010318
Uchwała NR XLIV/344/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok260
Uchwała NR XLIV/345/2014 w sprawie podatku od środków transportowych 194
Uchwała NR XLIV/346/2014 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków229
Uchwała Nr XLIV/347/2014 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom214
Uchwała NR XLIV/348/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny296
Uchwała NR XLIV/349/2014 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej209
Uchwała Nr XLIV/351/2014 w sprawie nabycia nieruchomości195
Uchwała Nr XLIV/352/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik195
Uchwała Nr XLIV/353/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014203
Uchwała Nr XLIV/354/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu206
Uchwała Nr XLIV/355/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010263
Uchwała Nr XLIV/356/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010322
UCHWAŁA Nr XLV/355/2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2015: „Samorządni lokalnie 2015”211
Uchwała Nr XLV/356/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii220
Uchwała Nr XLV/358/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik212
Uchwała Nr XLV/359/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik192
Uchwała Nr XLV/360/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014228
Uchwała NR XV/100/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik87
Uchwała NR XV/101/2016 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rudnik84
Uchwała Nr XV/102/2016 w sprawie: skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku91
Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik84
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201688
Uchwała Nr XV/113/08 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji361
Uchwała Nr XV/114/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik378
Uchwała Nr XV/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości371
Uchwała Nr XV/115/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Wodociągu i Usług Komunalnych w Rudniku386
Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie nabycia nieruchomości358
Uchwała NR XV/116/08 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego na działalność Wójta Gminy Rudnik385
Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie zbycia nieruchomości369
Uchwała Nr XV/117/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice391
Uchwała NR XV/117/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 434
Uchwała Nr XV/118/08 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2008392
Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.381
Uchwała Nr XV/119/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008423
Uchwała Nr XV/119/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego358
Uchwała Nr XV/120/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”359
Uchwała Nr XV/129/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach658
Uchwała Nr XV/130/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6647
Uchwała Nr XV/131/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowie ul. Żabnik 6646
Uchwała Nr XV/99/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach78
Uchwała NR XVI/105/2016 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik64
Uchwała Nr XVI/106/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik 71
Uchwała Nr XVI/107/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 201570
Uchwała Nr XVI/108/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2015r. 63
Uchwała Nr XVI/109/2016 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku76
Uchwała Nr XVI/110/2016 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków70
Uchwała Nr XVI/111/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201672
Uchwała Nr XVI/112/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu68
Uchwała Nr XVI/120/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku363
Uchwała Nr XVI/121/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 lutego 2008 roku 364
Uchwała Nr XVI/122/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008371
Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Józefowi Pater344
Uchwała Nr XVI/123/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 377
Uchwała Nr XVI/124/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego387
Uchwała Nr XVI/125/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu375
Uchwała Nr XVI/126/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu367
Uchwała Nr XVI/149/04 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku i utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku630
Uchwała Nr XVI/150/04 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku634
Uchwała Nr XVI/151/04 w sprawie nabycia nieruchomości614
Uchwała Nr XVI/152/04 w sprawie nabycia nieruchomości586
Uchwała Nr XVI/153/04 w sprawie nabycia nieruchomości594
Uchwała Nr XVI/154/04 w sprawie nabycia nieruchomości583
Uchwała Nr XVI/155/04 w sprawie nabycia nieruchomości579
Uchwała Nr XVI/156/04 w sprawie: zgłoszenia kandydata z Gminy Rudnik na członka Rejonowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego653
Uchwała Nr XVI/158/04 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów599
Uchwała Nr XVI/159/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok604
Uchwała Nr XVI/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa sali sportowej w Rudniku622
Uchwała Nr XVI/161/04 w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego653
Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok66
Uchwała Nr XVII/114/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.74
Uchwała Nr XVII/115/2016 w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”79
Uchwała NR XVII/116/2016 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik 78
Uchwała NR XVII/117/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe72
Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi82
Uchwała NR XVII/119/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku77
Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201681
Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice77
Uchwała Nr XVII/122/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik67
Uchwała Nr XVII/123/2012 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik” 359
Uchwała Nr XVII/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki349
Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik373
Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie stanowiska Rady Gminy Rudnik dotyczącego III etapu obwałowania rzeki Odry.291
Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Rudniku359
Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2007 rok oraz345
Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Szkoła VIP-ów – wykorzystująca informatykę praktycznie” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013400
Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008357
Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie: zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik300
Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/398/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 września 2006r. 309
Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie nabycia nieruchomości321
Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji296
Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie: przekazania skargi Pana Janusza Lassak 321
Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie: przekazania wniosku Pana Janusza Lassak o udostępnienie informacji publicznej315
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok621
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok757
Uchwała NR XVIII/123/2016 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2016/201749
Uchwała Nr XVIII/124/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik53
Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201654
Uchwała Nr XVIII/131/2012 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik410
Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022352
Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012352
Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej368
Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej351
Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2007r. 374
Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik373
Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 04.12.2006r. 375
Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice378
Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice379
Uchwała Nr XVIII/143/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/132/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik377
Uchwała Nr XVIII/144/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008392
Uchwała Nr XVIII/145/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu375
Uchwała Nr XVIII/146/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 412
Uchwała Nr XVIII/163/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik622
Uchwała Nr XVIII/164/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6628
Uchwała Nr XVIII/165/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6627
Uchwała Nr XVIII/166/04 w sprawie budowy Zbiornika „Racibórz Dolny”630
Uchwała Nr XVIII/167/04 w sprawie: zatwierdzenia \\"Programu ochrony środowiska Gminy Rudnik\\"645
Uchwała Nr XVIII/169/04 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych639
Uchwała Nr XVIII/171/04 w sprawie poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia636
Uchwała Nr XVIII/172/04 w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2004 – 2015”643
UCHWAŁA Nr XX/134/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 pn.: „Szanujmy przeszłość”25
Uchwała NR XX/135/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania26
Uchwała NR XX/136/2016 w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok56
Uchwała NR XX/137/2016 w sprawie podatku od środków transportowych 41
Uchwała NR XX/138/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny44
Uchwała NR XX/139/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej28
Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201626
Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego329
Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie nabycia nieruchomości w Brzeźnicy356
Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie zbycia nieruchomości 334
Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022344
Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012328
UCHWAŁA Nr XX/151/2012 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jerzego w Sławikowie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła314
Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok337
Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.316
Uchwała Nr XX/154/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości370
Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego328
Uchwała Nr XX/155 /08 w sprawie sprzedaży nieruchomości373
Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia373
Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice347
Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 375
Uchwała Nr XX/160/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008359
Uchwała Nr XX/161/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku371
Uchwała Nr XX/162/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice350
Uchwała Nr XX/189/04 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Rudnik na lata 2004-2006626
Uchwała Nr XX/191/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Rudnikudnik z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sprawie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych678
Uchwała Nr XX/192/04 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg674
Uchwała Nr XX/193/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego624
Uchwała Nr XX/194/04 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego i Pani Krystyny Broll-Pruszyńskiej zam. Jastrzębie ul. Raciborska 35657
Uchwała Nr XX/195/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6634
Uchwała Nr XX/196/04 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia611
Uchwała Nr XX/197/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Rudnik643
Uchwała Nr XX/198/04 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu698
Uchwała Nr XX/199/04 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XIV/122/04 z dnia 28 stycznia na 2004 rok656
Uchwała Nr XXI/141/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości23
Uchwała Nr XXI/142/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości20
Uchwała Nr XXI/143/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości20
Uchwała NR XXI/144/2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok”22
Uchwała Nr XXI/145/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii22
Uchwała Nr XXI/146/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla terenów wyznaczonych pod zbiorniki małej retencji.39
Uchwała Nr XXI/155/2012 w sprawie: przyjęcia realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013444
Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Rudnik oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych324
Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008348
Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik322
Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 305
Uchwała Nr XXI/200/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku917
Uchwała Nr XXII/148/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201627
Uchwała Nr XXII/149/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik21
Uchwała Nr XXII/150/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik21
Uchwała NR XXII/151/2016 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2017r.36
Uchwała Nr XXII/152/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie22
Uchwała Nr XXII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu22
Uchwała Nr XXII/155/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu23
Uchwała NR XXII/156/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku352
Uchwała Nr XXII/157/2012 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku361
Uchwała Nr XXII/158/2012 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia359
Uchwała Nr XXII/159/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego351
Uchwała Nr XXII/160/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022386
Uchwała Nr XXII/161/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012374
Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP348
Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie podatku od środków transportowych 375
Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok406
Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną377
Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii368
Uchwała Nr XXII/172/08 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2009: „Zobaczyć innych, pokazać nas – 2009” 366
Uchwała Nr XXII/173/08 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” 370
Uchwała Nr XXII/174/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008366
Uchwała Nr XXII/201/04 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik612
Uchwała Nr XXII/202/04 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy574
Uchwała Nr XXII/203/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku619
Uchwała Nr XXII/204/04 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji ds. stypendiów569
Uchwała Nr XXII/205/04 w sprawie aneksu do Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciborzu”582
Uchwała Nr XXII/206/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok552
Uchwała Nr XXII/207/04 w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku631
Uchwała Nr XXII/208/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6568
Uchwała Nr XXII/209/04 w sprawie apelu o uzyskaniu zadeklarowanych środków do realizacji III Etapu obwałowania lewej strony Odry na terenie gminy Rudnik542
Uchwała Nr XXII/210/04 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku565
Uchwała Nr XXIII/156/2017 w sprawie nabycia nieruchomości16
Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXI/141/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r.w sprawie nabycia nieruchomości10
Uchwała NR XXIII/158/2017 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 12
Uchwała nr XXIII/159/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2016 - 202312
Uchwała Nr XXIII/160/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik14
Uchwała Nr XXIII/161/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201718
Uchwała Nr XXIII/162/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu15
Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków357
UCHWAŁA NR XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze431
Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z wynajmu sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Rudnik364
Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022341
Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012341
Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Imprinting ICT w szkole WIP-ów (Wykorzystujących Informatykę Praktycznie)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki363
Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie służebności 341
Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 297
Uchwała Nr XXIII/176/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik326
Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Grzegorzowice” 279
Uchwała Nr XXIII/178/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną316
Uchwała Nr XXIII/179/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008301
Uchwała Nr XXIII/211/04 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok563
Uchwała Nr XXIII/212/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok570
Uchwała Nr XXIII/213/04 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami Gminy Rudnik”567
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 13
Uchwała Nr XXIV/165/2017 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szonowice14
Uchwała NR XXIV/170/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych423
Uchwała NR XXIV/171/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudnik330
Uchwała Nr XXIV/172/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 380
Uchwała Nr XXIV/173/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 340
Uchwała NR XXIV/174/2012 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku338
Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego358
Uchwała NR XXIV/176/2012 w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok429
Uchwała NR XXIV/177/2012 w sprawie podatku od środków transportowych 368
Uchwała Nr XXIV/178/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022360
Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012348
Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych343
Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości i sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego296
Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej292
Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca306
Uchwała Nr XXIV/185/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik308
Uchwała Nr XXIV/186/08 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.321
Uchwała Nr XXIV/187/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik307
Uchwała Nr XXIV/188/08 sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XIX /183/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik293
Uchwała Nr XXIV/189/08 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej306
Uchwała Nr XXIV/190/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008298
Uchwała Nr XXIV/191/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008310
Uchwała Nr XXIV/192/08 w sprawie: przekazania pisma Pana Stanisława Janika291
Uchwała Nr XXIV/193/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2009563
Uchwała Nr XXIV/214/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych557
Uchwała Nr XXIV/215/04 - Uchwała Budżetowa na rok 2005624
Uchwała Nr XXIV/216/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok541
Uchwała Nr XXIV/217/04 w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady562
Uchwała Nr XXIV/218/04 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudnik630
Uchwała Nr XXIV/219/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6574
Uchwała Nr XXIV/220/04 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 – „Wspólna Gmina”563
Uchwała Nr XXIV/221/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/200/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 1 września 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku571
Uchwała Nr XXIX/208/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki356
Uchwała Nr XXIX/210/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021341
Uchwała Nr XXIX/211/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013360
Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego380
Uchwała Nr XXIX/213/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu353
Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/301/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.350
Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik461
Uchwała Nr XXIX/228/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych302
Uchwała Nr XXIX/229/09 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania273
Uchwała Nr XXIX/230/09 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.265
Uchwała Nr XXIX/231/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca347
Uchwała Nr XXIX/232/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik335
Uchwała Nr XXIX/233/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki265
Uchwała Nr XXIX/234/2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.356
Uchwała Nr XXIX/235/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2008r. 261
Uchwała Nr XXIX/236/09 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania272
Uchwała Nr XXIX/237/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009279
Uchwała Nr XXIX/238/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu272
Uchwała Nr XXIX/278/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego561
Uchwała Nr XXIX/279/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok552
Uchwała Nr XXIX/280/05 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy561
Uchwała Nr XXIX/281/05 w sprawie powołania Skarbnika Gminy573
Uchwała Nr XXIX/282/05 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.544
Uchwała Nr XXIX/283/05 w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Rudnik559
Uchwała Nr XXIX/284/05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy515
Uchwała Nr XXIX/285/05 w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków519
Uchwała Nr XXIX/286/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat539
Uchwała Nr XXIX/287/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej589
Uchwała NR XXV/167/2017 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 5
Uchwała NR XXV/168/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 6
Uchwała Nr XXV/169/2017 w sprawie nabycia nieruchomości9
Uchwała Nr XXV/170/2017 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”7
Uchwała Nr XXV/171/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik5
Uchwała Nr XXV/172/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201716
Uchwała NR XXV/173/2017 w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 142
Uchwała NR XXV/174/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe 7
Uchwała Nr XXV/175/2017 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach6
Uchwała Nr XXV/176/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu10
Uchwała Nr XXV/180/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii374
Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie: przyjęcia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 pn. „Po Radosne Macierzyństwo”.383
Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2013: „2013 - Szukamy liderów ”360
Uchwała NR XXV/184/2012 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013379
Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie: skargi Stowarzyszenia Zwyczajnego „Ulica Sylwestra”369
Uchwała Nr XXV/189/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012369
Uchwała Nr XXV/194/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009374
Uchwała Nr XXV/195/09 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony327
Uchwała Nr XXV/196/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 390
Uchwała Nr XXV/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu368
Uchwała Nr XXV/198/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009421
Uchwała Nr XXV/199/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu377
Uchwała Nr XXV/200/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"377
Uchwała Nr XXV/201/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"359
Uchwała Nr XXV/222/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach534
Uchwała Nr XXV/223/05 w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych586
Uchwała Nr XXV/224/05 w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach531
Uchwała Nr XXV/225/05 w sprawie określenia wysokości inkasa530
Uchwała Nr XXV/226/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom524
Uchwała Nr XXV/227/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik531
Uchwała Nr XXV/228/05 w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik537
Uchwała Nr XXV/229/05 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik524
Uchwała Nr XXV/230/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik546
Uchwała Nr XXV/231/05 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Rudnik dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik513
Uchwała Nr XXV/232/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku556
Uchwała Nr XXV/233/05 w sprawie petycji do Wojewody Śląskiego520
Uchwała Nr XXV/234/05 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych544
Uchwała Nr XXV/235/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”516
Uchwała Nr XXV/236/05 w sprawie zapewnienia dzieciom z Szonowic, Modzurowa i Ponięcic 557
Uchwała Nr XXVI /240/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok568
Uchwała Nr XXVI/190/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej393
Uchwała Nr XXVI/192/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012373
Uchwała Nr XXVI/193/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik371
Uchwała Nr XXVI/202/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Tacy sami – rozwój kompetencji na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Rudnik”268
Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Filary wiedzy i umiejętności człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego świata z perspektywy mieszkańca gminy Rudnik”311
Uchwała Nr XXVI/204/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu309
Uchwała Nr XXVI/205/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/198/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009275
Uchwała Nr XXVI/206/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/195/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11.02.2009r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony278
Uchwała Nr XXVI/207/09 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej291
Uchwała Nr XXVI/208/09 w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom306
Uchwała Nr XXVI/209/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości292
Uchwała Nr XXVI/210/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Jerzemu Ruskowi306
Uchwała Nr XXVI/211/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Leonardowi Wochnikowi304
Uchwała Nr XXVI/212/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik318
Uchwała Nr XXVI/213/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik279
Uchwała Nr XXVI/214/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady320
Uchwała Nr XXVI/215/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady271
Uchwała Nr XXVI/216/09 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.310
Uchwała Nr XXVI/217/09 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”281
Uchwała Nr XXVI/218/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009305
Uchwała Nr XXVI/219/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku”305
Uchwała Nr XXVI/237/05 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowego określenia rodzaju miejscowości Dolędzin590
Uchwała Nr XXVI/238/05 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Cisza586
Uchwała Nr XXVI/239/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik613
Uchwała NR XXVI/241/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6645
Uchwała Nr XXVII/ 224/09 w sprawie apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozostawienia siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu313
Uchwała Nr XXVII/220/09 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok342
Uchwała Nr XXVII/222/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości334
Uchwała Nr XXVII/223/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości338
Uchwała Nr XXVII/225/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009340
Uchwała Nr XXVII/242/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik.566
Uchwała Nr XXVII/243/05 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach.583
Uchwała Nr XXVII/244/05 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Szonowicach.533
Uchwała Nr XXVII/245/05 w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach530
Uchwała Nr XXVII/246/05 w sprawie utworzenia Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Rudniku785
Uchwała Nr XXVII/247/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”530
Uchwała Nr XXVII/248/05 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku poprzez likwidację poradni stomatologicznych: w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rudniku, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łubowicach i w Punkcie lekarskim w Szonowicach.504
Uchwała Nr XXVII/249/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu513
Uchwała Nr XXVII/250/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica.536
Uchwała Nr XXVII/251/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Adaptacja terenów zielonych na boisko sportowe i miejsce rekreacji mieszkańców wsi Brzeźnica” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.523
Uchwała Nr XXVII/252/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.513
Uchwała Nr XXVII/253/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Ligota Książęca” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.516
Uchwała Nr XXVII/254/05 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości” przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Sławików.541
Uchwała Nr XXVII/255/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Sławików” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.525
Uchwała Nr XXVII/256/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6557
Uchwała Nr XXVII/257/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.568
Uchwała Nr XXVII/258/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.526
Uchwała Nr XXVIII/199/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/195/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. Rady Gminy Rudnik w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania344
Uchwała Nr XXVIII/201/2013 w sprawie nabycia nieruchomości335
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad324
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Nędza i Gminą Krzanowice porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej349
Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2022341
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013376
Uchwała Nr XXVIII/226/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009317
Uchwała Nr XXVIII/227/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej337
Uchwała Nr XXVIII/259/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”563
Uchwała Nr XXVIII/260/05 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową550
Uchwała Nr XXVIII/261/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik.566
Uchwała Nr XXVIII/262/05 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego549
Uchwała Nr XXVIII/263/05 w sprawie nabycia nieruchomości545
Uchwała Nr XXVIII/264/05 w sprawie nabycia nieruchomości547
Uchwała Nr XXVIII/265/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego523
Uchwała Nr XXVIII/266/05 w sprawie przekazania w użyczenie oczyszczalni ścieków w Modzurowie Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku489
Uchwała Nr XXVIII/267/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków566
Uchwała Nr XXVIII/268/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok547
Uchwała Nr XXVIII/269/05 w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego553
Uchwała Nr XXVIII/270/05 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik589
Uchwała Nr XXVIII/271/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach541
Uchwała Nr XXVIII/272/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6544
Uchwała Nr XXVIII/273/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica535
Uchwała Nr XXVIII/274/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca.554
Uchwała Nr XXVIII/275/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Sławików516
Uchwała Nr XXVIII/276/05 w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007570
Uchwała Nr XXVIII/277/05 w sprawie zmiany w budżecie i zabezpieczeniu środków w związku z przyjęciem do realizacji zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym dla gminy Rudnik na lata 2005-2007.555
Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”324
Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków344
Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021330
Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”319
Uchwała Nr XXX/239/09 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych263
Uchwała Nr XXX/240/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/228/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych281
Uchwała Nr XXX/241/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ponięcicach273
Uchwała Nr XXX/242/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009283
Uchwała Nr XXX/243/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009296
Uchwała Nr XXX/288/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania550
Uchwała Nr XXX/289/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok506
Uchwała Nr XXX/290/05 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik561
Uchwała Nr XXX/291/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi ks. dr Henrykowi Rzega521
Uchwała Nr XXX/292/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach546
Uchwała Nr XXX/293/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku530
Uchwała Nr XXX/294/05 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik518
Uchwała Nr XXX/295/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego504
uchwała Nr XXX/296/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych510
Uchwała Nr XXX/297/05 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006 - 2009 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 522
Uchwała Nr XXXI/224/2013 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przesunięcia na listę rezerwową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna z listy podstawowej projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020345
Uchwała NR XXXI/225/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. 327
Uchwała Nr XXXI/227/2013 w sprawie służebności 336
Uchwała Nr XXXI/228/2013 w sprawie zlecenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych320
Uchwała Nr XXXI/229/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu315
Uchwała Nr XXXI/244/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków348
Uchwała Nr XXXI/245/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012 ”338
Uchwała Nr XXXI/246/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009361
Uchwała Nr XXXI/247/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu”351
Uchwała Nr XXXI/298/05 w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok543
Uchwała Nr XXXI/299/05 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2006499
Uchwała Nr XXXI/300/05 w sprawie podatku od środków transportowych 505
Uchwała Nr XXXI/301/05 w sprawie opłaty targowej 531
Uchwała Nr XXXI/302/05w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok529
Uchwała Nr XXXI/303/05w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007538
Uchwała Nr XXXI/304/05w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rudnik524
Uchwała Nr XXXI/305/05w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę Rudnik 514
Uchwała Nr XXXI/306/05w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej543
Uchwała Nr XXXI/307/05w sprawie opinii regulaminu konkursu na najpiękniejszą wieś i posesję gminy Rudnik507
Uchwała Nr XXXI/308/05w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku513
Uchwała Nr XXXI/309/05w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków519
Uchwała Nr XXXI/310/05w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę publicznych szkół i gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy512
Uchwała Nr XXXI/311/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik468
Uchwała Nr XXXI/312/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości532
Uchwała Nr XXXI/313/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”505
Uchwała Nr XXXI/314/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości516
UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY RUDNIK z dnia 26 czerwca 2013 r.584
Uchwała Nr XXXII/ 248/2013 w sprawie służebności 322
Uchwała Nr XXXII/230/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok323
Uchwała Nr XXXII/231/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.311
Uchwała Nr XXXII/232/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2012r. 298
Uchwała Nr XXXII/233/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2012300
Uchwała Nr XXXII/234/2013 w sprawie: określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik314
Uchwała Nr XXXII/237/2013 w sprawie zbycia nieruchomości318
Uchwała Nr XXXII/247/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.314
Uchwała Nr XXXII/248/09 w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok372
Uchwała Nr XXXII/249/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2010: „My w Lokalnej Grupie Działania 2010”307
Uchwała Nr XXXII/250/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji gabinetów rehabilitacji329
Uchwała Nr XXXII/251/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji poradni rehabilitacyjnej322
Uchwała Nr XXXII/252/09 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Huberta Meyera zam. Jastrzębie326
Uchwała Nr XXXII/253/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009312
Uchwała Nr XXXII/254/09 w sprawie nabycia nieruchomości326
Uchwała Nr XXXII/315/05 w sprawie: odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudniku i ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora tego zakładu454
Uchwała Nr XXXII/316/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudnik na lata 2005 – 2015 295
Uchwała Nr XXXII/317/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych446
Uchwała Nr XXXII/318/05 U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A NA ROK 2006 562
Uchwała Nr XXXII/319/05 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2005 rok437
Uchwała Nr XXXII/320/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej479
Uchwała Nr XXXII/321/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom440
Uchwała Nr XXXII/322/05 w sprawie: kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego432
Uchwała Nr XXXII/323/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości429
Uchwała Nr XXXII/324/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę425
Uchwała Nr XXXII/325/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rudnik459
Uchwała Nr XXXII/326/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego435
Uchwała Nr XXXIII/249/2013 w sprawie służebności 303
Uchwała Nr XXXIII/251/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021294
Uchwała Nr XXXIII/252/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013321
Uchwała Nr XXXIII/253/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu293
Uchwała Nr XXXIII/255/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii273
Uchwała Nr XXXIII/255/2013 w sprawie: skargi Pana Mariana Kałuży zam. Rudnik314
Uchwała Nr XXXIII/256/09 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku281
Uchwała Nr XXXIII/257/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części269
Uchwała Nr XXXIII/258/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych297
Uchwała Nr XXXIII/259/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Stacji Dializ306
Uchwała Nr XXXIII/260/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009330
Uchwała NR XXXIII/261/09 w sprawie: skargi Pana Mirosława Golijasza na działalność Wójta Gminy Rudnik268
Uchwała Nr XXXIII/262/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Oddziału Dermatologicznego294
Uchwała Nr XXXIII/327/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 – „Wspólna Gmina 2006”447
Uchwała Nr XXXIII/328/06 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym462
Uchwała Nr XXXIII/329/06 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”493
Uchwała Nr XXXIII/330/06 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 448
Uchwała Nr XXXIII/331/06 w sprawie umowy użyczenia463
Uchwała Nr XXXIII/332/06 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 496
Uchwała Nr XXXIII/333/06 w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”482
Uchwała Nr XXXIII/334/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 447
Uchwała Nr XXXIII/335/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego443
Uchwała Nr XXXIII/336/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/325/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli 450
Uchwała Nr XXXIII/337/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji421
Uchwała Nr XXXIII/338/06 w sprawie wystąpienia Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku z Rejonowego Związku Spółek Wodnych476
Uchwała Nr XXXIII/339/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/322/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego 452
Uchwała Nr XXXIII/340/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości437
Uchwała Nr XXXIV/256/2013 w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie komunalne299
Uchwała Nr XXXIV/257/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków291
Uchwała Nr XXXIV/260/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013314
Uchwała Nr XXXIV/261/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach294
Uchwała Nr XXXIV/262/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXX/223/2013 z 24 kwietnia 20013r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”299
Uchwała Nr XXXIV/263/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części290
Uchwała NR XXXIV/263/2013 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2013/2014284
Uchwała Nr XXXIV/264/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych296
Uchwała Nr XXXIV/265/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/256/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku288
Uchwała Nr XXXIV/266/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/255/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii283
Uchwała Nr XXXIV/267/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej340
Uchwała Nr XXXIV/268/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009289
Uchwała Nr XXXIV/269/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009309
Uchwała Nr XXXIV/270/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2010351
Uchwała Nr XXXIV/271/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu322
Uchwała Nr XXXIV/272/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2010292
Uchwała Nr XXXIV/341/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej507
Uchwała Nr XXXIV/342/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej524
Uchwała Nr XXXIV/343/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej497
Uchwała Nr XXXIV/344/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej509
Uchwała Nr XXXIV/345/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej 510
Uchwała Nr XXXIV/346/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej493
Uchwała Nr XXXIV/347/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej495
Uchwała Nr XXXIV/348/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej532
Uchwała Nr XXXIV/349/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej537
Uchwała Nr XXXIV/350/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej483
Uchwała Nr XXXIV/351/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej511
Uchwała Nr XXXIV/352/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej501
Uchwała Nr XXXIV/353/06 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik538
Uchwała Nr XXXIV/354/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Łubowice dotyczącej dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim530
Uchwała Nr XXXIV/355/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/327/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami na rok 2006 - „Wspólna Gmina 2006”524
Uchwała Nr XXXIV/356/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/330/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego489
Uchwała Nr XXXIV/357/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006499
Uchwała NR XXXIV/358/06 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6509
Uchwała Nr XXXIV/359/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu – Gminnego Centrum Informacji w Rudniku511
Uchwała Nr XXXIV/360/06 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu485
Uchwała Nr XXXIV/361/06 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2006494
Uchwała Nr XXXIX/306/2014 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”237
Uchwała Nr XXXIX/307/2014 w sprawie przekazania nieruchomości246
Uchwała Nr XXXIX/308/2014 w sprawie nabycia nieruchomości246
Uchwała Nr XXXIX/309/2014 w sprawie zbycia nieruchomości252
Uchwała Nr XXXIX/310/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki249
Uchwała Nr XXXIX/311/2014 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu oraz do parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów prawa w zakresie oświetlenia dróg.240
Uchwała Nr XXXIX/313/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik237
Uchwała Nr XXXIX/314/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014252
Uchwała Nr XXXIX/323/10 w sprawie: przyspieszenia budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz zakończenia budowy obwałowania rzeki Odry286
Uchwała Nr XXXIX/324/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gamów391
Uchwała NR XXXIX/325/10 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik313
Uchwała NR XXXIX/326/10 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielska w Rudniku do kategorii dróg gminnych 282
Uchwała Nr XXXIX/327/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010306
Uchwała Nr XXXIX/328/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudnik za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych307
Uchwała Nr XXXIX/329/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/317/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013304
Uchwała Nr XXXIX/395/06 w sprawie: zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik431
Uchwała Nr XXXIX/396/06 w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wyłapywania na terenie gminy Rudnik421
Uchwała Nr XXXIX/397/06 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 470
Uchwała Nr XXXIX/398/06 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 418
Uchwała Nr XXXIX/399/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006426
Uchwała Nr XXXIX/400/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 475
Uchwała Nr XXXIX/401/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu417
UCHWAŁA Nr XXXV/264/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”281
Uchwała Nr XXXV/267/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021269
Uchwała Nr XXXV/268/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013262
Uchwała Nr XXXV/273/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Księdzu Henrykowi Rzega 361
Uchwała Nr XXXV/274/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Antoniemu Wojciechowi 339
Uchwała Nr XXXV/275/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" śp. Alfredowi Rybka 318
Uchwała Nr XXXV/276/10 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach299
Uchwała Nr XXXV/277/10 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 343
Uchwała Nr XXXV/278/10 w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51336
Uchwała Nr XXXV/279/10 w sprawie zbycia nieruchomości działka nr 331/1 obręb Ligota Książęca 351
Uchwała Nr XXXV/280/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka nr 330/2 obręb Ligota Książęca317
Uchwała Nr XXXV/281/10 w sprawie: poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie 325
Uchwała Nr XXXV/282/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010352
Uchwała Nr XXXV/283/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu” 339
Uchwała Nr XXXV/362/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz509
Uchwała NR XXXV/363/06 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo OSP Sławików508
Uchwała Nr XXXV/364/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy511
Uchwała Nr XXXV/365/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej531
Uchwała Nr XXXV/366/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej560
Uchwała NR XXXV/36706 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichla zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6512
Uchwała Nr XXXVI/284/10 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2010 - 2015286
Uchwała Nr XXXVI/285/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka 523/2 obręb Rudnik271
Uchwała NR XXXVI/285/2013 w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego273
Uchwała NR XXXVI/286/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Koczan291
Uchwała Nr XXXVI/286/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii260
Uchwała Nr XXXVI/287/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki281
Uchwała Nr XXXVI/287/2013 w sprawie: określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych i rocznych rozliczeń oraz dokonywania wpłat do budżetu Gminy Rudnik nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku264
Uchwała Nr XXXVI/288/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010313
Uchwała Nr XXXVI/288/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021282
Uchwała Nr XXXVI/289/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”286
Uchwała Nr XXXVI/289/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013285
Uchwała Nr XXXVI/290/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszaru obejmującego tereny po byłej bazie PGR w Brzeźnicy288
Uchwała Nr XXXVI/291/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”293
Uchwała Nr XXXVI/368/06 w sprawie zmiany uchwały NrXXXV/364/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.04.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy485
Uchwała Nr XXXVI/369/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2005r. 439
Uchwała Nr XXXVI/370/06 w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rudnik445
Uchwała Nr XXXVI/371/06 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele521
Uchwała Nr XXXVI/372/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 444
Uchwała Nr XXXVI/373/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 439
Uchwała Nr XXXVI/374/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 466
Uchwała Nr XXXVI/375/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu450
Uchwała Nr XXXVI/376/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Raciborskiemu460
Uchwała Nr XXXVII/290/10 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok307
Uchwała Nr XXXVII/291/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2009329
Uchwała Nr XXXVII/292/10 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych292
Uchwała Nr XXXVII/292/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej260
Uchwała Nr XXXVII/293/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010278
Uchwała Nr XXXVII/294/10 w sprawie: skargi Pani Izabeli Palewicz i innych mieszkańców budynku komunalnego w Gamowie277
Uchwała Nr XXXVII/294/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”254
Uchwała NR XXXVII/295/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pani Alicji Kozubek - Bęś267
Uchwała Nr XXXVII/295/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021307
Uchwała Nr XXXVII/296/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rudnik Józefa Kostki281
Uchwała Nr XXXVII/296/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013255
Uchwała Nr XXXVII/297/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik268
Uchwała NR XXXVII/298/2013 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2014r.309
Uchwała Nr XXXVII/377/06 w sprawie: nabycia nieruchomości w Sławikowie na mienie komunalne520
Uchwała Nr XXXVII/378/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego508
Uchwała Nr XXXVII/379/06 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych 489
Uchwała Nr XXXVII/380/06 w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowych na mienie komunalne473
Uchwała Nr XXXVII/381/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 494
Uchwała NR XXXVII/382/06 w sprawie: skargi Samorządu Mieszkańców wsi Strzybnik531
Uchwała Nr XXXVII/383/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 490
Uchwała Nr XXXVII/384/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006517
Uchwała Nr XXXVII/385/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik526
Uchwała Nr XXXVII/386/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik497
Uchwała Nr XXXVII/387/06 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r.518
Uchwała Nr XXXVII/388/06 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”:532
Uchwała Nr XXXVIII/ 322/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2009r. 338
Uchwała Nr XXXVIII/297/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 26.04.2010r. w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych321
Uchwała Nr XXXVIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie339
Uchwała Nr XXXVIII/300/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik329
Uchwała Nr XXXVIII/301/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik354
Uchwała Nr XXXVIII/302/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój324
Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik268
Uchwała Nr XXXVIII/303/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój344
Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014264
Uchwała Nr XXXVIII/304/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „D” Modzurów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój343
Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu263
Uchwała Nr XXXVIII/305/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój346
Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 w sprawie nabycia nieruchomości282
Uchwała Nr XXXVIII/306/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój335
Uchwała Nr XXXVIII/307/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój347
Uchwała Nr XXXVIII/308/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój309
Uchwała Nr XXXVIII/309/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „I” Lasaki, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój339
Uchwała Nr XXXVIII/310/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „J” Sławików, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój334
Uchwała Nr XXXVIII/311/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój344
Uchwała Nr XXXVIII/312/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój334
Uchwała Nr XXXVIII/313/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój300
Uchwała Nr XXXVIII/314/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M”, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica336
Uchwała Nr XXXVIII/315/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.319
Uchwała Nr XXXVIII/316/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010323
Uchwała Nr XXXVIII/317/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013346
Uchwała Nr XXXVIII/318/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013357
Uchwała Nr XXXVIII/319/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”319
Uchwała Nr XXXVIII/320/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu315
Uchwała Nr XXXVIII/321/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa347
Uchwała Nr XXXVIII/389/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006530
Uchwała NR XXXVIII/390/06 w sprawie: skargi Parafialnego Towarzystwa Oświatowego w Gamowie524
Uchwała NR XXXVIII/391/06 w sprawie: skargi Pana Józefa Marklowskiego zam. Brzeźnica ul. Kozielska 24512
Uchwała Nr XXXVIII/392/06 w sprawie wystąpienia o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice 506
Uchwała Nr XXXVIII/393/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 506
Uchwała Nr XXXVIII/394/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006502
Uchwała VI/36/2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie346
Uchwałą w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków694
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik443
Uchwała w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku675
Uchwała w sprawie powołania OKW450
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”358
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych711
Uchwała w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik 354
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty595
Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztówinwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji692
Uchwała w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 291
UchwałaNR II/8/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok225
UchwałaNR III/14/10 Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych409
UchwałaNR III/18/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2011441
UchwałaNR IV/23/11 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych404
UchwałaNR IV/24/11 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Rudnik391
UchwałaNR IX/47/2015 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku114
UchwałaNR Nr XIII/96/2011w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku365
UchwałaNR Nr XXX/217/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego311
UchwałaNR V/24/2015 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 175
UchwałaNR V/26/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg163
UchwałaNR V/29/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania400
UchwałaNR VI/33/2011 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym348
UchwałaNR VII/36/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków - uchylona uchw. Nr XI/60/2015191
UchwałaNR VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\".387
UchwałaNR VII/46/2011 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiacych dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków376
UchwałaNR VII/47/2011 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik 376
UchwałaNR VII/49/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Rudnik z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania381
UchwałaNR X/71/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elemetów zawierających azbest 399
UchwałaNR XI/59/2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej76
UchwałaNR XI/62/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 92
UchwałaNR XI/78/2011 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania349
UchwałaNR XI/80/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych356
UchwałaNR XI/81/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 358
UchwałaNR XII/86/2011 w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok412
UchwałaNR XII/87/2011 w sprawie podatku od środków transportowych356
UchwałaNR XII/91/2011 w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2011r. Nr XI/78/2011 w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania365
UchwałaNR XIII/95/2011 w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku379
UchwałaNR XIII/97/2011w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 389
UchwałaNR XIII/98/2011w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 384
UchwałaNR XIII/99/2011w sprawie: określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej399
UchwałaNR XIV/108/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2012406
UchwałaNR XIV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku371
UchwałaNR XIV/113/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 381
UchwałaNR XIX/138/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 362
UchwałaNR XIX/143/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku374
UchwałaNR XIX/144/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.355
UchwałaNR XLIII/339/2014 w sprawie: zmiany nazw ulic233
UchwałaNR XLIII/341/2014 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 256
UchwałaNR XLIII/350/10 w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok348
UchwałaNR XLIII/351/10 w sprawie podatku od środków transportowych336
UchwałaNR XLIV/354/10 w sprawie nadania statutu samorzadowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku302
UchwałaNR XVI/121/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym358
UchwałaNR XVII/125/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.384
UchwałaNR XVIII/129/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.343
UchwałaNR XVIII/130/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku359
UchwałaNR XX/145/2012 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik450
UchwałaNR XXIV/166/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik 18
UchwałaNR XXIX/207/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków362
UchwałaNR XXIX/209/2013 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku353
UchwałaNR XXV/186/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2215
UchwałaNR XXV/187/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 1889
UchwałaNR XXV/188/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.1698
UchwałaNR XXVI/191/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości1986
UchwałaNR XXVI/194/2012 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2013r.400
UchwałaNR XXVII/195/2013 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania402
UchwałaNR XXVII/196/2013 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik365
UchwałaNR XXVII/197/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.1817
UchwałaNR XXVII/198/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2055
UchwałaNR XXVIII/202/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.359
UchwałaNR XXX/216/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik500
UchwałaNR XXX/218/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków369
UchwałaNR XXXI/226/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku316
UchwałaNR XXXII/238/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 317
UchwałaNR XXXII/239/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.301
UchwałaNR XXXII/240/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.292
UchwałaNR XXXII/241/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.298
UchwałaNR XXXII/242/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.299
UchwałaNR XXXII/243/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.302
UchwałaNR XXXII/244/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik 309
UchwałaNR XXXII/245/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.294
UchwałaNR XXXII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.295
UchwałaNR XXXIII/250/2013 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg298
UchwałaNR XXXIII/254/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik299
UchwałaNR XXXIX/312/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze z dnia 26 września 2012 roku254
UchwałaNR XXXV/265/2013 w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok410
UchwałaNR XXXV/266/2013 w sprawie podatku od środków transportowych 264
UchwałaNR XXXV/269/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „C” Gamów, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 263
UchwałaNR XXXV/270/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „D” Modzurów, |obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 288
UchwałaNR XXXV/272/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „I” Lasaki, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.264
UchwałaNR XXXV/274/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 267
UchwałaNR XXXV/277/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.260
UchwałaNR XXXV/278/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „G” Szonowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.305
UchwałaNR XXXVII/293/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudni248
UchwałaNR XXXVIII/299/2014 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2014 - 2020293
UchwałaNR XXXVIII/300/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020280
UchwałaNR XXXVIII/301/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 267
UchwałaXXXV/271/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.261
UchwałaXXXV/273/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.274
UchwałaXXXV/275/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.264
UchwałaXXXV/276/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, |obejmującego tereny sołectwa Rudnik253
UchwałaXXXV/279/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.282
UchwałaXXXV/280/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.274
UchwałaXXXV/281/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „J” Sławików, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.249
UchwałaXXXV/282/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica w części A, |obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.285
Uchwały w sprawie odbioru nieczystości608
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 12
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik32
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów12
WNIOSEK o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach94
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonej we wsi Rudnik288
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego we wsi Rudnik362
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów495
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice. 429
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów315
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów325
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice423
Wójt Gminy Rudnik ogłasza IV przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów338
Wprowadzanie istniejącymi wylotami W1 (w km 31+382) i W2 (w km 31+910) do ziemi wód opadowych i roztopowych z odcinków drogi krajowej nr 45 od km 31+282 do km 31+362 (wylotem W1) oraz od km 31+596 do km 31+910 (wylotem W2) w miejscowości Szonowice. 203
Wybory ławników sądowych na lata 2012 - 2015765
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 421 w Sławikowie764
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono dotacji, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 1889
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 830
wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków629
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych543
Wykaz podmiotów zbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny576
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnych Gminy Rudnik1282
Wykaz zerejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Rudnik1261
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowanie projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.343
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ( projektu budowlano - wykonawczego ) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików .362
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.437
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików ,łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia przez właściwy organ 410
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot.budowy kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rudnik łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.559
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul. Kozielska2.741
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2. 486
Wyniki Wyborów Prezydenckich - Gmina Rudnik 24.05.2015210
wytyczne ws. wyborów239
wzory deklaracji163
wzory deklaracji394
wzory deklaracji289
wzory deklaracji492
Wzory do pobrania625
XXV- sesja10
zakończenia postępowania dowodowego (dot. Budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik) 667
Zamówienia publiczne1389
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - etap IIIi5624
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik,Ligota Książęca i Brzeźnica 143
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn: "Remont cząstkowy dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik"4042
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".131
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej"101
Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik 368
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik171
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi geodezyjnej polegającej na podziale i scaleniu po podziale działek w celu regulacji pasa drogowego odcinka ul. Górna w Brzeźnicy85
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży765
Zarządzenie - składy komisji162
Zarządzenie - wykaz lokali565
Zarządzenie Nr 008/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011 roku331
Zarządzenie Nr 011/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316335
Zarządzenie Nr 013/11 z dnia 10 lutego 2011r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego353
Zarządzenie Nr 023/11 z dnia 29 marca 2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż sam. JELCZ i ŻUK322
Zarządzenie Nr 029/11 z dnia 5.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych"305
Zarządzenie Nr 032/11 z dnia 01.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Rozbudowę i i remont budynku LKS Gamów" w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi309
Zarządzenie Nr 036/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie utworzenia Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik296
Zarządzenie Nr 037/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik301
Zarządzenie nr 045/11 z dnia 20.06.2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego303
Zarządzenie Nr 046/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwału w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji292
Zarządzenie Nr 048/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych322
Zarządzenie Nr 052/11 z dnia 30-06-2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Rudnik279
Zarządzenie Nr 053/11 z dnia 08.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 688002 S w Rudniku"306
Zarządzenie Nr 055/11 z dnia 14.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m"291
Zarządzenie Nr 056/11 z dnia 22.07.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"278
Zarządzenie Nr 057/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik ul. Mickiewicza 2 z przeznaczeniem na lokal usługowo-handlowy295
Zarządzenie Nr 059 z dnia 03.08.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"278
Zarządzenie Nr 060/11 z dnia 1.08.2011r w sprawie powołania komisji do odbioru zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych293
Zarządzenie Nr 062/11 z dnia 08.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z Zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1400.000,00zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik"286
Zarządzenie Nr 079/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: prowadzenia koordynacji utrzymania dróg i komunikacji na terenie gminy w czasie zimy 2011/2012268
Zarządzenie Nr 086/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej279
Zarządzenie Nr 089/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał281
Zarządzenie Nr 091/11 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2012r.270
Zarządzenie Nr 093/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z dostawą (nabycie i montaż) syren głosno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6m w miejscowosci Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi antena bazowa wraz z radiotelefonem276
Zarządzenie Nr 094/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach272
Zarządzenie Nr 095/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: rezygnacji z wykonania pierwokupu301
Zarządzenie Nr 1/06674
Zarządzenie nr 1/10 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok323
Zarządzenie Nr 10/06 663
Zarządzenie Nr 100/08363
Zarządzenie Nr 100/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok297
Zarządzenie Nr 101/08366
Zarządzenie Nr 101/12 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok292
Zarządzenie Nr 102.2012 z dnia 13 lutego 2012r284
Zarządzenie Nr 102/08353
Zarządzenie Nr 103.2012 z dnia 13 lutego 2012r.286
Zarządzenie Nr 103/08363
Zarządzenie Nr 104.2012 z dnia 13 lutego 2012r.276
Zarządzenie Nr 104/08350
Zarządzenie Nr 105.2012 z dnia 13 lutego 2012r.301
Zarządzenie Nr 106.2012 z dnia 13 lutego 2012r.287
Zarządzenie Nr 106/08371
Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Rudnik dla instytucji kultury269
Zarządzenie Nr 108.2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny291
Zarządzenie Nr 108/08342
Zarządzenie Nr 109.2012 z dnia 02.03.2012r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ul. Łąkowej w Ponięcicach284
Zarządzenie Nr 109/08345
Zarządzenie Nr 11/06600
Zarządzenie Nr 11/2011163
Zarządzenie Nr 110/08345
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru wniosku korzystania z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządcą jest Gmina Rudnik280
Zarządzenie Nr 111/08357
Zarządzenie Nr 111/12 z dnia 9 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok287
Zarządzenie Nr 112/09441
Zarządzenie Nr 113.2012 z dnia 19.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygogtowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych295
Zarządzenie Nr 113/09391
Zarządzenie Nr 114/09386
Zarządzenie Nr 115/09376
Zarządzenie Nr 116/09368
Zarządzenie Nr 116/12 z dnia 21 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok289
Zarządzenie Nr 117/09371
Zarządzenie Nr 117/12 z dnia 28 marca 2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego295
Zarządzenie Nr 118/09358
Zarządzenie Nr 119/09366
Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok287
Zarządzenie nr 12/06573
Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156323
Zarządzenie Nr 12/2011169
Zarządzenie Nr 120/09365
Zarządzenie Nr 121/09352
Zarządzenie Nr 122/09376
Zarządzenie Nr 122/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok293
Zarządzenie Nr 123.2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu we wsi Rudnik Mickiewicza 2 z przecznaczeniem na lokal usługowo-handlowy295
Zarządzenie Nr 123/09382
Zarządzenie Nr 124/09383
Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok297
Zarządzenie Nr 125.2012 z dnia 30.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach"278
Zarządzenie Nr 126/09416
Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok274
Zarządzenie Nr 127/09387
Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania w administrowanie srodków trwałych290
Zarządzenie Nr 128.2012 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie sporządzenia spisu z natury285
Zarządzenie Nr 129.2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2011280
Zarządzenie Nr 129/09432
Zarządzenie Nr 13/07681
Zarządzenie Nr 13/2011161
Zarządzenie Nr 130.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego287
Zarządzenie Nr 130/09365
Zarządzenie Nr 131.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego268
Zarządzenie Nr 131/09365
Zarządzenie Nr 132.2012 z dnia 18.06.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego287
Zarządzenie Nr 132/09375
Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok295
Zarządzenie Nr 134/09362
Zarządzenie Nr 134/09 w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.458
Zarządzenie Nr 135/09377
Zarządzenie Nr 135/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik280
Zarządzenie Nr 136/09370
Zarządzenie Nr 137/09377
Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok282
Zarządzenie Nr 138/09376
Zarządzenie Nr 138/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok278
Zarządzenie Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Rudnik uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku260
Zarządzenie Nr 139/09372
Zarządzenie Nr 14/07588
Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/11 Wójta Gminy Rudnik z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok310
Zarządzenie Nr 14/2011158
Zarządzenie Nr 140/09375
Zarządzenie Nr 140/12 ???291
Zarządzenie Nr 141/09369
Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 13 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji okreslającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i księg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Rudniku298
Zarządzenie Nr 143/09434
Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/2010 Wójta Gminy Rudnik z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowosci oraz planu kont przyjętych do do budżetu oraz Urzędu Gminy Rudnik z wyobrębnieniem zasad rachunkowosci i planu kont służących do ewidencji zdarzeń przy realizacji projektów z udziałem srodków pochodzących z budżetu UE oraz innych srodków europejskich i międzynarodowych290
Zarządzenie Nr 144/09380
Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Rudniku337
Zarządzenie Nr 145/09364
Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 13 lipca 2012r w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych oraz należnosci cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Rudnik296
Zarządzenie Nr 146/09357
Zarządzenie Nr 146/09392
Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania należnosci na raty291
Zarządzenie Nr 147.2012 z dnia 16.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację swietlicy w Czerwięcicach i Modzurowie290
Zarządzenie Nr 147/09377
Zarządzenie Nr 148/09363
Zarządzenie Nr 149/09363
Zarządzenie Nr 149/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok294
Zarządzenie Nr 15/07572
Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok304
Zarządzenie Nr 15/2011177
Zarządzenie Nr 150.2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z remontem drogi gminnej w Łubowicach ul. Łąkowa - odcinek I303
Zarządzenie Nr 150/09364
Zarządzenie Nr 151/09364
Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 24 sieprnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok287
Zarządzenie Nr 152/09372
Zarządzenie nr 153.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok206
Zarządzenie Nr 153/09383
Zarządzenie Nr 154/09372
Zarządzenie Nr 155/09359
Zarządzenie Nr 156/09357
Zarządzenie Nr 157/09371
Zarządzenie Nr 158/09364
Zarządzenie Nr 159/09355
Zarządzenie Nr 16/07570
Zarządzenie Nr 160/09350
Zarządzenie Nr 161/09365
Zarządzenie Nr 162/09371
Zarządzenie Nr 163/09364
Zarządzenie Nr 164/09359
Zarządzenie Nr 165/09363
Zarządzenie Nr 166/09368
Zarządzenie Nr 167/09347
Zarządzenie Nr 168/09372
Zarządzenie Nr 169/09403
Zarządzenie Nr 17/07576
Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 1 marca 2010 w sprawie: wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży343
Zarządzenie Nr 17/2011183
Zarządzenie Nr 170/09420
Zarządzenie Nr 171/09373
Zarządzenie Nr 172/10455
Zarządzenie Nr 173/10448
Zarządzenie Nr 174/10392
Zarządzenie Nr 175/10430
Zarządzenie Nr 176/10423
Zarządzenie Nr 177/10414
Zarządzenie Nr 178/10410
Zarządzenie Nr 18/07563
Zarządzenie Nr 180/10445
Zarządzenie Nr 181/10367
Zarządzenie Nr 182/10354
Zarządzenie Nr 183/10372
Zarządzenie Nr 184/10350
Zarządzenie Nr 185/10426
Zarządzenie Nr 186/10366
Zarządzenie Nr 187/10383
Zarządzenie Nr 188/10381
Zarządzenie Nr 189/10402
Zarządzenie Nr 19/07568
Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156312
Zarządzenie Nr 19/2011182
Zarządzenie Nr 190/10368
Zarządzenie Nr 191/10445
Zarządzenie Nr 192/10435
Zarządzenie Nr 195/10449
Zarządzenie Nr 195/10540
Zarządzenie Nr 2/06679
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.308
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.304
Zarządzenie Nr 20/07637
Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316302
Zarządzenie Nr 20/2011177
Zarządzenie Nr 21/07581
Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok319
Zarządzenie Nr 21/2011192
Zarządzenie Nr 22/07613
Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 16.03.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik"300
Zarządzenie Nr 22/2011186
Zarządzenie nr 23.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych228
Zarządzenie Nr 23/07678
Zarządzenie Nr 23/2011177
Zarządzenie Nr 24/07458
Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komulnanego310
Zarządzenie Nr 24/2011170
Zarządzenie Nr 25/07464
Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok294
Zarządzenie Nr 26/07488
Zarządzenie Nr 265/2014223
Zarządzenie Nr 27/07474
Zarządzenie Nr 270/2014200
Zarządzenie Nr 271/2014218
Zarządzenie Nr 272/2014214
Zarządzenie Nr 273/2014193
Zarządzenie Nr 274/2014205
Zarządzenie Nr 276/2014200
Zarządzenie Nr 277/2014200
Zarządzenie Nr 278/2014194
Zarządzenie Nr 279/2014205
Zarządzenie Nr 28/07465
Zarządzenie Nr 281/2014195
Zarządzenie Nr 282/2014202
Zarządzenie Nr 283/2014209
Zarządzenie Nr 284/2014203
Zarządzenie Nr 285/2014191
Zarządzenie Nr 287/2014185
Zarządzenie Nr 289/2014208
Zarządzenie Nr 29/07454
Zarządzenie Nr 29/2011163
Zarządzenie Nr 293/2014202
Zarządzenie Nr 294/2014197
Zarządzenie Nr 295/2014200
Zarządzenie Nr 296/2014195
Zarządzenie Nr 3/06 654
Zarządzenie Nr 30/07470
Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-19/04 z dnia 30 października 2004r301
Zarządzenie Nr 30/2011175
Zarządzenie Nr 300/2014193
Zarządzenie Nr 301/2014211
Zarządzenie Nr 302/2014210
Zarządzenie Nr 304/2014203
Zarządzenie Nr 306/2014202
Zarządzenie Nr 308/2014205
Zarządzenie Nr 309/2014200
Zarządzenie Nr 31/07521
Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2010291
Zarządzenie Nr 31/2011179
Zarządzenie Nr 310/2014204
Zarządzenie Nr 311/2014206
Zarządzenie Nr 312/2014193
Zarządzenie Nr 313/2014201
Zarządzenie Nr 315/2014203
Zarządzenie Nr 319/2014205
Zarządzenie Nr 32/07464
Zarządzenie Nr 32/2011171
Zarządzenie Nr 321/2014198
Zarządzenie Nr 322/2014202
Zarządzenie Nr 323/2014199
Zarządzenie Nr 324/2014195
Zarządzenie Nr 326/2014200
Zarządzenie Nr 327/2014203
Zarządzenie Nr 329/2014197
Zarządzenie Nr 33/07431
Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 290
Zarządzenie Nr 33/2011172
Zarządzenie Nr 330/2014196
Zarządzenie Nr 331/2014208
Zarządzenie Nr 332/2014212
Zarządzenie Nr 333/2014227
Zarządzenie Nr 34/07472
Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 284
Zarządzenie Nr 34/2011166
Zarządzenie Nr 35/07444
Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok293
Zarządzenie Nr 35/2011181
Zarządzenie Nr 36/07497
Zarządzenie Nr 36/2011173
Zarządzenie Nr 37/07452
Zarządzenie Nr 37/2011175
Zarządzenie Nr 38/07480
Zarządzenie Nr 39/07476
Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok300
Zarządzenie Nr 39/2011175
Zarządzenie Nr 4/06 642
Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok319
Zarządzenie Nr 40/07483
Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie: tworzenia na terenie gminy Rudnik zastępczego miejsca szpitalnego (ZMSz) w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny301
Zarządzenie Nr 40/2011186
Zarządzenie Nr 41/07487
Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok284
Zarządzenie Nr 41/2011165
Zarządzenie Nr 42/07483
Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik280
Zarządzenie Nr 42/2011181
Zarządzenie Nr 43/07486
Zarządzenie Nr 44/07506
Zarządzenie Nr 45/07444
Zarządzenie Nr 45/2011178
Zarządzenie Nr 46/07446
Zarządzenie Nr 46/2011173
Zarządzenie Nr 47/07427
Zarządzenie Nr 47/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok294
Zarządzenie Nr 47/2011179
Zarządzenie Nr 48/07450
Zarządzenie Nr 48/2011192
Zarządzenie Nr 49/07425
Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok290
Zarządzenie Nr 49/2011187
Zarządzenie Nr 5/06675
Zarządzenie Nr 50/07417
Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok290
Zarządzenie Nr 50/2011206
Zarządzenie Nr 51/07402
Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik285
Zarządzenie Nr 51/2011191
Zarządzenie Nr 52/07411
Zarządzenie Nr 52/2011200
Zarządzenie Nr 53/07417
Zarządzenie Nr 53/2011210
Zarządzenie Nr 54/07416
Zarządzenie Nr 54/11 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok301
Zarządzenie Nr 54/2011196
Zarządzenie Nr 55/07430
Zarządzenie Nr 55/2011200
Zarządzenie Nr 56/07403
Zarządzenie Nr 56/2011196
Zarządzenie Nr 56/I/07477
Zarządzenie Nr 57/08531
Zarządzenie Nr 57/2011199
Zarządzenie Nr 58/08500
Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok285
Zarządzenie Nr 58/2011201
Zarządzenie Nr 59/08515
Zarządzenie Nr 59/2011180
Zarządzenie Nr 6/06 621
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok291
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok340
Zarządzenie Nr 60/08530
Zarządzenie Nr 60/2011187
Zarządzenie Nr 61/08508
Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok285
Zarządzenie Nr 61/2011190
Zarządzenie Nr 62/08525
Zarządzenie Nr 62/2011193
Zarządzenie Nr 63/08605
Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok275
Zarządzenie Nr 63/2011188
Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok268
Zarządzenie Nr 64/2011190
Zarządzenie Nr 65/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik287
Zarządzenie Nr 65/2011192
Zarządzenie Nr 66/08419
Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok275
Zarządzenie Nr 66/2011185
Zarządzenie Nr 67/08408
Zarządzenie Nr 67/2011194
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Rudnik Barbary Pradela287
Zarządzenie Nr 68 ???283
Zarządzenie Nr 68/08399
Zarządzenie Nr 69/08416
Zarządzenie Nr 69/2011203
Zarządzenie Nr 7/06 662
Zarządzenie Nr 7/2011177
Zarządzenie Nr 70/08410
Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 19 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok277
Zarządzenie Nr 70/2011231
Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok276
Zarządzenie Nr 72/2011203
Zarządzenie Nr 73/08418
Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok296
Zarządzenie Nr 73/2011196
Zarządzenie Nr 74/08420
Zarządzenie Nr 74/2011195
Zarządzenie Nr 75/08420
Zarządzenie Nr 75/2011203
Zarządzenie Nr 76/08422
Zarządzenie Nr 76/2011198
Zarządzenie Nr 77/08418
Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok288
Zarządzenie Nr 77/2011209
Zarządzenie Nr 78/08408
Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rudnik318
Zarządzenie Nr 78/2011181
Zarządzenie Nr 79/08407
Zarządzenie Nr 79/2011193
Zarządzenie Nr 8/06 674
Zarządzenie Nr 8/2011187
Zarządzenie Nr 80/08437
Zarządzenie Nr 80/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok274
Zarządzenie Nr 80/2011187
Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 10 listopada 2011r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej274
Zarządzenie Nr 81/2011209
Zarządzenie Nr 82/08398
Zarządzenie nr 82/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012 rok276
Zarządzenie Nr 82/2011195
Zarządzenie Nr 83/08418
Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudnik281
Zarządzenie Nr 83/2011192
Zarządzenie Nr 84/08402
Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 11 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok285
Zarządzenie Nr 84/2011192
Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok266
Zarządzenie Nr 85/2011192
Zarządzenie Nr 86/08423
Zarządzenie Nr 86/2011198
Zarządzenie Nr 87/08430
Zarządzenie Nr 87/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok263
Zarządzenie Nr 87/2011186
Zarządzenie Nr 88/08448
Zarządzenie Nr 88/11 z dnia25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej na dzień 31 grudnia 2011r.278
Zarządzenie Nr 88/2011188
Zarządzenie Nr 89/08460
Zarządzenie Nr 89/2011187
Zarządzenie Nr 9/06 655
Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok306
Zarządzenie Nr 9/2011183
Zarządzenie Nr 90/08360
Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok273
Zarządzenie Nr 90/2011196
Zarządzenie Nr 91/2011201
Zarządzenie Nr 92/08352
Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok272
Zarządzenie Nr 92/2011195
Zarządzenie Nr 93/08335
Zarządzenie Nr 93/2011189
Zarządzenie Nr 94/08364
Zarządzenie Nr 94/2011185
Zarządzenie Nr 95/08358
Zarządzenie Nr 95/2011188
Zarządzenie Nr 96/08357
Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecieGminy Rudnik na 2011 rok311
Zarządzenie Nr 96/2011188
Zarządzenie Nr 97/08370
Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok290
Zarządzenie Nr 97/2011199
Zarządzenie Nr 98/08368
Zarządzenie Nr 98/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok299
Zarządzenie Nr 98/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku284
Zarządzenie Nr 98/2011197
Zarządzenie Nr 99/08357
Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku297
Zarządzenie Nr RZW.136.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci położonych na tereni Gminy Rudnik300
Zarządzenie Nr. 100/2012204
Zarządzenie Nr. 101/2012187
Zarządzenie Nr. 102/2012199
Zarządzenie Nr. 103/2012185
Zarządzenie Nr. 104/2012190
Zarządzenie Nr. 105/2012198
Zarządzenie Nr. 106/2012204
Zarządzenie Nr. 107/2012200
Zarządzenie Nr. 108/2012199
Zarządzenie Nr. 109/2012191
Zarządzenie Nr. 110/2012195
Zarządzenie Nr. 111/2012192
Zarządzenie Nr. 113/2012179
Zarządzenie Nr. 116/2012189
Zarządzenie Nr. 117/2012188
Zarządzenie Nr. 119/2012199
Zarządzenie Nr. 122/2012195
Zarządzenie Nr. 123/2012192
Zarządzenie Nr. 124/2012197
Zarządzenie Nr. 125/2012192
Zarządzenie Nr. 126/2012196
Zarządzenie Nr. 127/2012201
Zarządzenie Nr. 128/2012195
Zarządzenie Nr. 129/2012189
Zarządzenie Nr. 130/2012198
Zarządzenie Nr. 131/2012202
Zarządzenie Nr. 132/2012195
Zarządzenie Nr. 133/2012197
Zarządzenie Nr. 135/2012198
Zarządzenie Nr. 136/2012190
Zarządzenie Nr. 137/2012203
Zarządzenie Nr. 138/2012198
Zarządzenie Nr. 139/2012202
Zarządzenie Nr. 142/2012200
Zarządzenie Nr. 143/2012200
Zarządzenie Nr. 144/2012197
Zarządzenie Nr. 145/2012200
Zarządzenie Nr. 146/2012199
Zarządzenie Nr. 147/2012200
Zarządzenie Nr. 148/2012197
Zarządzenie Nr. 149/2012203
Zarządzenie Nr. 150/2012204
Zarządzenie Nr. 151/2012206
Zarządzenie Nr. 152/2012201
Zarządzenie Nr. 153/2012195
Zarządzenie Nr. 154/2012189
Zarządzenie Nr. 156/2012204
Zarządzenie Nr. 157/2012188
Zarządzenie Nr. 158/2012199
Zarządzenie Nr. 159/2012203
Zarządzenie Nr. 161/2012205
Zarządzenie Nr. 162/2012191
Zarządzenie Nr. 163/2012206
Zarządzenie Nr. 164/2012193
Zarządzenie Nr. 165/2012200
Zarządzenie Nr. 166/2012201
Zarządzenie Nr. 167/2012203
Zarządzenie Nr. 168/2012197
Zarządzenie Nr. 169/2012193
Zarządzenie Nr. 170/2012199
Zarządzenie Nr. 171/2012204
Zarządzenie Nr. 172/2012201
Zarządzenie Nr. 173/2012191
Zarządzenie Nr. 174/2012188
Zarządzenie Nr. 175/2012200
Zarządzenie Nr. 176/2012197
Zarządzenie Nr. 177/2013206
Zarządzenie Nr. 178/2013194
Zarządzenie Nr. 179/2012201
Zarządzenie Nr. 180/2013202
Zarządzenie Nr. 181/2013212
Zarządzenie Nr. 182/2013208
Zarządzenie Nr. 183/2013218
Zarządzenie Nr. 184/2013206
Zarządzenie Nr. 185/2013207
Zarządzenie Nr. 187/2013206
Zarządzenie Nr. 188/2013200
Zarządzenie Nr. 189/2013209
Zarządzenie Nr. 190/2013208
Zarządzenie Nr. 192/2013200
Zarządzenie Nr. 193/2013203
Zarządzenie Nr. 194/2013204
Zarządzenie Nr. 195/2013206
Zarządzenie Nr. 196/2013196
Zarządzenie Nr. 197/2013214
Zarządzenie Nr. 198/2013193
Zarządzenie Nr. 199/2013214
Zarządzenie Nr. 202/2013209
Zarządzenie Nr. 203/2013207
Zarządzenie Nr. 204/2013213
Zarządzenie Nr. 205/2013208
Zarządzenie Nr. 207/2013207
Zarządzenie Nr. 208/2013211
Zarządzenie Nr. 209/2013206
Zarządzenie Nr. 210/2013215
Zarządzenie Nr. 211/2013206
Zarządzenie Nr. 213/2013203
Zarządzenie Nr. 215/2013203
Zarządzenie Nr. 216/2013202
Zarządzenie Nr. 221/2013204
Zarządzenie Nr. 222/2013203
Zarządzenie Nr. 223/2013192
Zarządzenie Nr. 224/2013199
Zarządzenie Nr. 225/2013211
Zarządzenie Nr. 226/2013205
Zarządzenie Nr. 227/2013211
Zarządzenie Nr. 228/2013195
Zarządzenie Nr. 230/2013205
Zarządzenie Nr. 231/2013205
Zarządzenie Nr. 233/2013201
Zarządzenie Nr. 234/2013213
Zarządzenie Nr. 235/2013194
Zarządzenie Nr. 236/2013215
Zarządzenie Nr. 237/2013204
Zarządzenie Nr. 238/2013213
Zarządzenie Nr. 239/2013210
Zarządzenie Nr. 240/2013212
Zarządzenie Nr. 243/2013208
Zarządzenie Nr. 244/2013208
Zarządzenie Nr. 245/2013210
Zarządzenie Nr. 246/2013209
Zarządzenie Nr. 248/2013206
Zarządzenie Nr. 249/2013198
Zarządzenie Nr. 251/2013206
Zarządzenie Nr. 252/2013212
Zarządzenie Nr. 253/2013210
Zarządzenie Nr. 254/2013207
Zarządzenie Nr. 256/2013197
Zarządzenie Nr. 258/2013210
Zarządzenie Nr. 260/2013196
Zarządzenie Nr. 263/2013217
Zarządzenie Nr. 98/2012203
Zarządzenie Nr. 99/2012199
Zarządzenie o sprzedaży nieruchomości w Łubowicach548
Zarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczych435
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum182
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych126
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012693
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży669
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży827
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży572
Zawiadomie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz zbudową kanalizacji deszczowej\".1535
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania po uzupełnieniach Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik451
Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych w Rudniku153
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”434
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.426
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego garażu na tłoczarnię oleju.461
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku\"475
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.366
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia"Modernizacja ul.Górnej w Brzeźnicy" + Obwieszczenie398
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowościach Rudnik, Brzeźnica i Ligota Książęca.432
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km2 obęb Rudnik realizowanej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24436
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.380
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi powiatowejnr3521S Szonowice - Modzurów439
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku.452
Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.404
Zawiadomienie Wójta Gmin y o wydaniu w dniu 19 marca 2013r, na wniosek Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych", zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 742/2 km 1 obręb Rudnik, przy ul.Kozielskiej 21 w Rudniku.409
Zawiadomienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 02.06.2010r. o złożonym w dniu 24 maja 2010r. raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\".479
ZawiadomienieWójta Gminy Rudnik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realicację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"417
Załączniki graficzne546
Załączniki graficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy rudnik do uchwał526
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach2048
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach1608
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2008/2009.428
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2009/2010 375
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2010/2011 738
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - rok 2003946
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - 2017 rok.9
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik 662
Zmiana w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 201714
\"Adaptacja istniejącego budynku biurowo-magazynowego na punkt zbierania odpadów w Rudniku przy ul. Kozielskiej 14 na działce ewidencyjnej nr 761/5 km1 obręb Rudnik\".495
\"Budowa chodnika przy DW 421 Sławików ul.Słowackiego\"535
\"Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 34MW w Gminie Rudnik\"738
\"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\"728
 Uchwała Nr XXXV/284/2013 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii, dermatologii oraz fizjoterapii ambulatoryjnej255
Łubowice2625

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik