Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Nazwa dokumentu Ilość odwiedzin
729
555
467
P R O T O K Ó Ł NR V/2015150
P R O T O K Ó Ł NR XV/201690
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik.5496
Uchwała Nr X/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.493
uchwała Nr XXII/154/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu35
Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013356
Uchwała Nr XXXII/235/2013 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2015339
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5m3/dobę.1477
Brzeźnica2358
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot. budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.565
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot.budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.544
Budowa farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną w miejscowościach: Gamów, Modzurów, Czerwięcice, Grzegorzowice, Sławików, Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska228
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP 152
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)48
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Projekt współfinansowany ze środków UE.2001
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - postepowanie administracyjne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji55
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935576
Budowa wodociągu do falwarku w Dolędzinie71
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik24
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik - 2 postępowanie4
CO TO JEST BIP?536
Czerwięcice1969
Dane podstawowe2158
Dane podstawowe2977
Dane teleadresowe3050
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 0154/ 0009/09 483
Decyzja dla FEN Spółka z o.o. ul.Rudzka 107 w Raciborzu o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia wiatrowa Szonowice o mocy 1,5 MW .472
DECYZJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 30.11.2016r.89
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\".472
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Rudnik930
Druk na usunięcie drzew i krzewów1061
druk ZP- 300 ogłoszenie o przetargu508
Druki do pobrania dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego1398
Dzierżawa lokalu użytkowego283
Dzierżawa lokalu użytkowego236
Dzierżawa nieruchomości w Modzurowie301
formularz123
formularz96
Gamów2184
Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastruykturą techniczną niezbędną do jego obsługi.12
Godziny urzędowania1316
Grzegorzowice2597
Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta508
I pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik305
I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w Rudniku 327
II Przetarg nieograniczony na dostawę (nabycie i montaż syren głośno mówiących).452
II Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik. Liczba zadań częściowych - 3 .384
II Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I346
II Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 331
II przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt." Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik" 389
II zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".2086
Informacaj o stanie mienia i wartość środków trwałych5594
INFORMACJA - wybór Ławników586
informacja 2016r.91
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku1157
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej 660
Informacja o Gminnej Komisji Wyborczej400
Informacja o obwodach głosowania w gminie Rudnik938
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie art.67 ust.1 pkt.6 Pzp pn.Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku II etap .443
informacja o wynikach naboru228
INFORMACJA PUBLICZNA NA WNIOSEK642
Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca budowy farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną w Jastrzębiu65
INFORMACJA STAROSTY RACIBORSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynku handlowo - usługowego salonu sprzedaży maszyn rolniczych o halę serwisową wraz z budową pylonu reklamowego w Szonowicach717
INFORMACJA Starosty Raciborskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.444
INFORMACJA w sprawie wydania decyzji Nr 111.1.2012 o pozwoleniu na przebudowę (modernizację) odcinka drogi powiatowej nr 3500 S w obrębie Miedonia i Brzeźnica.422
Informacja Wójta Gminy Rudnik o zamieszczonych wynikach badań i ocen stanu środowiska na terenie woj.śląskiego. 649
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnymi 2015106
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2014223
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r.370
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok31
Jastrzębie1854
Kierownictwo Urzędu3595
Kom. kom. dn.19.04.17r.3
Kom. ośw. dn. 20.04.17r.1
Kom. Rew. dn. 10.05.17r.5
Kom.Rew. dn.6.04.17r.18
Komisja komunalna38
Komisja oświatowa59
Komisja Rewizja43
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku1054
Komunikat o spisie wyborców531
komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych758
Komunikat o udostępnieniu spisu wyborców773
Komunikat o ukonstytuowaniu komisji489
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów451
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych 703
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Katowicach500
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach486
Komunikat OKW490
Komunikat Wójta Gminy485
Konkurs na Dyrektora ZSP w Brzeźnicy236
konsulatcje uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy662
Konsultacje projektu - Program Rewitalizacji Gminy Rudnik 79
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.757
Konsultacje społeczne - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku666
Konsultacje społeczne dot. Regionalnej Drogi Racibórz - Przczyna703
konsultacje społeczne projektów uchwał 2016173
Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza741
konsultacje społeczne projektu uchwały654
Konsultacje społeczne projektu uchwały629
Konsultacje społeczne projektu uchwały508
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.427
Konsultacje społeczne projeku uchwały516
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie okreslenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.643
Konsultacje społeczne w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik534
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 .11.2011 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Rudnik oraz waruków i zasad korzystania z tych przystanków.650
konsultacje uchwały w sprzwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.639
Konto bankowe568
Kontrole662
Korekty oświadczeń494
Lasaki2111
Ligota Książęca2262
Linki do spotów multimedialnych PKW151
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części północnej528
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części zachodniej555
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzeźnica w części A.388
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice370
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów440
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grzegorzowice.372
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie531
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasaki.301
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca374
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Modzurów.350
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice361
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rudnik w części A.618
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik375
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szonowice450
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sławików.401
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubowice.384
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik obejmujący obszar w granicach terenów rolniczych1070
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" obejmującego tereny sołectwa Rudnik1423
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" obejmującego tereny sołectwa Strzybnik641
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" obejmującego tereny sołectwa Gamów619
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" obejmującego tereny sołectwa Modzurów598
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" obejmującego tereny sołectwa Jastrzębie500
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" obejmującego tereny sołectwa Ponięcice513
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" obejmującego tereny sołectwa Szonowice631
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" obejmującego tereny sołectwa Czerwięcice569
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" obejmującego tereny sołectwa Lasaki523
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" obejmującego tereny sołectwa Sławików613
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" obejmującego tereny sołectwa Grzegorzowice639
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" obejmującego tereny sołectwa Ligota Książęca508
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica2101
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" obejmującego tereny sołectwa Łubowice547
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik 526
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik. 567
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik.512
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Ligota Książęca - Czerwięcice901
Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul. Gawliny 2 w Rudniku.513
Modzurów2877
Nowa kadencja 2014-2018 radnych Gminy Rudnik (ośw. majątkowe złożone do 30 dni od dnia ślubowania)616
Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany116
Obwieszczenia GKW439
Obwieszczenia Wójta Gminy352
Obwieszczenie776
Obwieszczenie536
Obwieszczenie435
Obwieszczenie947
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych510
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o zmianie nazwy zadania z :"„Budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW" na " Budowę farmy wiatrowej w Gminie Rudnik"708
Obwieszczenie - składania skarg i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: "Rozbudowie budynku szatni o kotłownię" w Gamowie przy ul. Długiej na działce o numerze ewidencyjnym 65/1 k.m. 1 obreb Strzybnik587
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych 482
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta503
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rudnik857
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 840
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego483
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego320
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 08.11.2016r.104
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 12.10.2016r.122
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2016r.99
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ453
Obwieszczenie Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18.10.2011 o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.698
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”.438
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik.611
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.802
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Stacja bazowa telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.457
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.425
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego306
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego317
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania 466
Obwieszczenie o obwodach471
Obwieszczenie o obwodach głosowania457
Obwieszczenie o obwodach głosowania225
Obwieszczenie o obwodach głosowania174
Obwieszczenie o odwołaniu rozprawy administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A840
Obwieszczenie o okręgach wyborczych459
Obwieszczenie o okręgach wyborczych w gminie Rudnik895
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica w części A.346
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice269
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice.344
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów313
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów.340
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie275
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie.326
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca254
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca.310
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Modzurów.341
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice333
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice.328
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik, w części A.377
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik347
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik.353
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice.335
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gminie Rudnik, pow.raciborski oraz o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie.767
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik1515
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej.445
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej.440
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.284
Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych743
OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik426
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A784
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej.439
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania adminiostracyjnego-\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik435
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca.760
Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.434
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gmienie Rudnik, pow. raciborski.766
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz z budową kanalizacji deszczowej\".997
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie elektrowni wiatrowej Szonowice o mocy 1,5 MW. 867
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik463
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego301
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego279
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia w Modzurowie.751
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.446
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.296
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63+280 w gminie Rudnik553
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania administracyjnego833
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421km. 20+507 w Grzegorzowicach 423
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach476
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy389
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 168 km 3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik dla wszystkich zainteresowanych.466
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego324
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego317
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie drog powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów" 274
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rudnik w dniu 24.06.2015r., Nr IRI.6220.5.8.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr3521S Szonowice-Modzurów"244
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc północna.350
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc zachodnia.322
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice.267
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów.275
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie.333
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca.331
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice.273
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik334
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005r. 471
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.761
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.695
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica330
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Grzegorzowice.332
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Lasaki331
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik336
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice308
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Sławików341
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Łubowice.426
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63 + 280 w gminie Rudnik.473
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 168 km 3 w Jastrzębiu.465
Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"835
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w g.Rudnik\"465
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 25 lipca 2016 nr WOOŚ.442.2.2014.EJ.4122
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".716
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ 4231.3.2016.PS.7 z dnia 9.08.2016r.109
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".678
OBWIESZCZENIE STAROSTY RACIBORSKIEGO NR SE.V.604.28.2016197
Obwieszczenie w sprawie "Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie"495
obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały - usuwanie azbestu537
Obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 465
Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego do Rady Gminy Rudnik w okręgu wyborczym nr 8 bez głosowania345
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy wiatrowej w Gminie Rudnik.428
Obwieszczenie w sprawie składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii nopowietrzno - kablowej średniego napięcia w miejscowości Modzurów, gmina Rudnik.781
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.769
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.445
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.701
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego639
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2012 z dnia 10 grudnia 2012r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.408
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIIL.7280.42.2012 z dnia 12 września 2012r.725
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację zadania Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na cieku K3 potok brzeźnicki w miejscowości Brzeźnica, gmina Rudnik powiat raciborski.642
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Brzeźnica.431
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Rudnik.440
Obwieszczenie Wójta Gminy644
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.305
Obwieszczenie Wojta Gminy o podziale na okręgi wyborcze520
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla wszystkich zainteresowanych412
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania488
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania465
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego499
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\"622
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego448
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego412
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia pn.Budowa autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km 1 Rudnik na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A Racibórz ul.Łąkowa 24395
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 08.03.2013r.454
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 11.03.2013r.523
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 12.09.2014r. nr 6220.7.2.2014 o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów".441
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 15.03.2013r.760
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 26.03.2013r.440
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 28 luty 2007 roku739
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 898
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 754
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 793
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Rudnik w 2012 roku600
Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej999
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Rudnik;607
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości w Sławikowie301
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia pod nazwą \"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"446
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r. wraz z sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.361
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" Rudnik340
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" Strzybnik369
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" Gamów386
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" Modzurów 332
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" Jastrzebie 378
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" Ponięcice365
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" Szonowice 334
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" Czerwięcice323
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" Lasaki 320
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" Sławików 320
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" Grzegorzowice 387
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" Ligota Książęca 393
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" Brzeźnica318
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" Łubowice398
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.503
Ogłoszenie o zamówienia - procedura poniżej progów unijnich - odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modzurów - Gamów, Strzybnik 729
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej pogów unijnych -odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasaki- Sławików na terenie Gminy Rudnik.578
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych - remont mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 686
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421, ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach o dł 0,871 km. 580
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik1618
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury866
Opis zadań871
Opis zadań953
Opis zadań700
Opis zadań1240
Opis zadań625
Opis zadań971
Opis zadań708
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przystosowanie punktu lekarskiego w Szonowicach ul.Słowackiego 7, łącznie z termomodernizacją obiektu.494
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1072
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych356
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1022
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych524
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik1386
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik803
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik804
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik949
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik408
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik676
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik (początek kadencji)985
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik - koniec kadencji674
Oświadczenia pracowników samorządowych769
Oświadczenia pracowników samorządowych1002
Oświadczenie majątkowe radnych Gminy Rudnik (na 2 miesiące przed upływem kadencji)482
P R O T O K Ó Ł NR I/2006614
P R O T O K Ó Ł NR I/2010421
P R O T O K Ó Ł NR I/2014225
P R O T O K Ó Ł NR II/2006586
P R O T O K Ó Ł NR II/2014199
P R O T O K Ó Ł NR III/2006511
P R O T O K Ó Ł NR III/2010454
P R O T O K Ó Ł NR III/2015199
P R O T O K Ó Ł NR IV/2006496
P R O T O K Ó Ł NR IV/2011439
P R O T O K Ó Ł NR IV/2015191
P R O T O K Ó Ł NR IX/2007466
P R O T O K Ó Ł NR IX/2011423
P R O T O K Ó Ł NR IX/2015132
P R O T O K Ó Ł NR V/2007445
P R O T O K Ó Ł NR V/2011436
P R O T O K Ó Ł NR VI/2007418
P R O T O K Ó Ł NR VI/2011387
P R O T O K Ó Ł NR VI/2015205
P R O T O K Ó Ł NR VII/2007510
P R O T O K Ó Ł NR VII/2015172
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2007439
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2011406
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2015132
P R O T O K Ó Ł NR X/2007479
P R O T O K Ó Ł NR X/2011375
P R O T O K Ó Ł NR X/2015104
P R O T O K Ó Ł NR XI/2007388
P R O T O K Ó Ł NR XI/2011373
P R O T O K Ó Ł NR XI/2015101
P R O T O K Ó Ł NR XII/2007367
P R O T O K Ó Ł NR XII/2011390
P R O T O K Ó Ł NR XII/2015103
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2007419
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2011416
P R O T O K Ó Ł NR XIII/201691
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2007339
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011398
P R O T O K Ó Ł NR XIV/201694
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2008432
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2012389
P R O T O K Ó Ł NR XIX/201643
P R O T O K Ó Ł NR XL/2006333
P R O T O K Ó Ł NR XL/2010326
P R O T O K Ó Ł NR XL/2014308
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2010396
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2014275
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2010322
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2014257
P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2010404
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2010363
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2014216
P R O T O K Ó Ł NR XV/2008400
P R O T O K Ó Ł NR XV/2012374
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2008417
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2012377
P R O T O K Ó Ł NR XVI/201683
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2008362
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012412
P R O T O K Ó Ł NR XVII/201643
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2008413
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012380
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/201643
P R O T O K Ó Ł NR XX/2008400
P R O T O K Ó Ł NR XX/2012357
P R O T O K Ó Ł NR XX/201650
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2008371
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012410
P R O T O K Ó Ł NR XXI/201631
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2008392
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012355
P R O T O K Ó Ł NR XXII/201622
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2008338
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012397
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/201723
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2008369
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2012396
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/20179
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2013344
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2008429
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2012398
P R O T O K Ó Ł NR XXV/20171
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2009342
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2012397
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2009373
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2013395
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2009366
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2013330
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2009311
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2013360
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2005533
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2009377
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2013337
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2005491
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2009368
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2013298
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2006467
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2009307
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2013301
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2006509
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2009312
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2013283
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2006436
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2010349
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2006518
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2010383
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2013264
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2006437
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2010322
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2013308
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2006513
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2010378
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2013288
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2006498
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2010388
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2014303
Plan gospodarki odpadami539
Plan Gospodarki Odpadami767
PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY RUDNIK171
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017332
Planowanie przestrzenne w gminie3266
podatek od nieruchomości327
podatek od nieruchomości72
podatek od środków transportowych212
podatek od środków transportowych39
podatek rolny237
podatek rolny64
Ponięcice2236
Postanowie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko508
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 08.09.2014r. Nr IRI.6220.6.6.2014 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na na działce ewidencyjnej 624/2 km 1 obręb Rudnik do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki.463
Postanowienie Nr0156/023/09 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko440
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko503
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy395
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach. 387
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"447
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania500
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 19.10.2015r. NrIRI.6220.6.2014/1/2015 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 624/2 km1 obręb Rudnik.181
Postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji określającej warunki hydrologiczne oraz geologiczno - inżynierskie dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935" w części dotyczącej robót geologiczno inżynierskich.283
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku".76
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów.h221
Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych471
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA745
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 201748
Proj419
projekt budżetu224
Projekt budżetu na 2015r.424
Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik707
projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków275
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 59
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków281
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej265
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.268
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania269
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik54
Projekt WPF367
Projekt WPF366
Projekt WPF135
Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik1003
Protokół z sesji507
Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach8
Przedszkole Samorządowe w Gamowie1355
Przedszkole Samorządowe w Grzegorzowicach1210
Przedszkole Samorządowe w Rudniku1374
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach 462
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych na terenie gminy Rudnik 638
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z Osiedlem 374
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi do pól w miejscowości Ligota Książęca - Łubowice o dł. 1.134 km.625
Przetarg na adaptacje terenów zielonych na plac zabaw miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Brzeźnica594
Przetarg na budowe hali sportowej pełnowymiarowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku.955
Przetarg na dzierżawę110
Przetarg na dzierżawę lokalu601
Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego439
Przetarg na dzierżawę nieruchomości390
Przetarg na lokal użytkowy443
Przetarg na lokal użytkowy335
Przetarg na na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi transportu rolniczego w miejscowości Modzurów - Gamów602
Przetarg na najem lokali użytkowych433
Przetarg na najem lokalu użytkowego315
Przetarg na remont budynku Wiejskiego Domu Kultury dostosowanie na Centrum Kultury wsi Sławików542
Przetarg na sprzedaż nieruchomości568
Przetarg na sprzedaż nieruchomości.656
Przetarg na wykonanie remontu w budynku ZSO Rudnik802
Przetarg nieograniczony na dostawę ( nabycie i montaż) syren głośno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6 m w miejscowości Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową wraz z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi (antena bazowa wraz z radiotelefonem). .638
Przetarg nieograniczony na przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.352
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Ligota Książęca, Brzeźnica, Ponięcice, Lasaki i Grzegorzowice 284
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Łubowice ul.Kasztanowa,Modzurów ul.Arki Bożka ,Rudnik przy ul.Bukowej ,Klonowej i Sosnowej 501
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przełożeniu pokrycia dachowego w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jastrzębie595
Przetarg nieograniczony - na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 300.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku .362
Przetarg nieograniczony dot. Likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnica 552
Przetarg nieograniczony dot. Modernizacji drogi gminnej nr 688002S w Rudniku442
Przetarg nieograniczony dot.Remontu dróg gminnych w miejscowości Rudnik 511
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalno - użytkowego w Gamowie przy ul. Szkolnej 4611
Przetarg nieograniczony na adaptację budynku magazynu.1033
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach1614
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudniku w ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży 482
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Modzurowie 620
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap III3578
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574 m i chodnika na odcinku 420 m 538
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III.1070
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z osiedlem.487
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik.888
Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach2126
Przetarg nieograniczony na Budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach tj. dokończenie budowy 1950
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu do folwarku w Dolędzinie942
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku - I etap1374
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Gamów 341
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005-2006578
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005/2006 o wartości poniżej 60.000 EURO619
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowo – biurowego 822
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej .492
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006 poniżej 60.000 EURO 595
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 870
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku1362
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Ponięcicach 477
Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik .Liczba zadań częściow ych - 5. Zamawiający unieważnił przetarg na 3 zadania częściowe o nr. 1, 3, 5, ponieważ nie złożono żadnej oferty na te zadania. 441
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ponięcice - Błażejowice i Ponięcice - Sławików 451
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej dojazdowej do zabudowanych posesji gospodarczych w miejscowości Strzybnik ul. Zamkowa798
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi ul. Kozielska w Brzeźnicy 395
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinków dróg powiatowych nr 3514 S i 3523 S w Rudniku . 373
Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie 500
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I . Unieważniono przetarg nie złożono żadnej oferty na ww.zadanie .289
Przetarg nieograniczony na Modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap II 363
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Grzegorzowicach oraz ul. Kasztanowej w Łubowicach. 411
Przetarg nieograniczony na na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik i Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej.1414
Przetarg nieograniczony na na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 349
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla budynków jedno i wielorodzinnych w obrębie ul.Zamkowej w Strzybniku wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.312
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Książęca,Łubowice,Grzegorzowice 304
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku 379
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 189
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Rudniku".766
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn \"Budowa hali sportowo widowiskowej\"1106
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna 417
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 232
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik 269
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn".Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III"621
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Gamów i Rudnik17
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Gminie Rudnik 459
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik, Ligota Książęca i Brzeźnica 174
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Rudnik.436
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku .421
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 419
Przetarg nieograniczony na remont ul.Łąkowej w Łubowicach dotyczy realizacji odcinka 1 386
Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku OSP w Rudniku 1125
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i remont budynku LKS Gamów w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania \"Odnowa i rozwój wsi\". 576
Przetarg nieograniczony na rozbudowę sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej 635
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik621
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik555
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szonowice681
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 506
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych399
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie Gminy Rudnik 1111
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 3571
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 227
Przetarg nieograniczony na Usługi aktywacji zawodowej i społecznej klientów GOPS Rudnik345
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na opracowanie projektu termomodernizacji budynku gminnego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na rozbudowę budynku OSP w Rudniku. 672
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Modernizacja dróg dojazdowych na terenie gminy Rudnik 550
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach572
Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach". 316
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach 557
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik 603
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Informacji w Rudniku 403
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. 576
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2011/2012 w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości .1152
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 dot. dostarczenia wapna nawozowego wapniowo - tlenkowego dla rolników z terenu gminy Rudnik.512
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. remontu drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Brzeźnica ul.Leśna. 754
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot. usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2006/2007 w zakresie odśnieżania.631
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 779
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot.budowy kanalizacji deszczowej i Ogrodowej w miejscowości Gamów601
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot.wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 690
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ligota Książęca614
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na odbudowę drogi gminnej polegającej na przebudowie i remoncie nawierzchni oraz infrastruktury przydrożnej – rowów w miejscowości Szonowice ul. Obrońców Pokoju725
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do pól w Szonowicach.613
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na remont nawierzchni dróg dojazdowych do posesji w miejscowości Łubowice ul. Eichendorffa851
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na remont trzech odcinków dróg w Grzegorzowicach.584
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2005/2006.565
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku ul.Słoneczna.599
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku. 623
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro, dot. remontu mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 554
Przetarg nieograniczony o wartosci poniżej 60.000 na odbudowę drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Modzurów - Gamów629
przetarg nieograniczony o warttości poniżej 60.000 euro na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sławików707
Przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik 336
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot. robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb ZOZ w Rudniku ul. Kozielska 1.544
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot.robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudniku ul.Kozielska2.3100
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi dojazdowej do pól w Strzybniku592
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na remont drogi dojazdowej w Sławikowie ul.Słowackiego 611
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Rudnik w 2006r.557
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro dot. termoizolacji budynku ogólno- użytkowego, wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania zlokalizowanego w Rudniku przy ul.Gawliny 2. 681
Przetarg nieograniczonyna rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II399
Przystąpienie do zmiany 14 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik930
Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2.487
R O T O K Ó Ł NR XXIX/2009368
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 313,322,323Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pod nazwą Budowa świetlicy w Strzybniku i remont świetlicy w Ligocie Książęcej . 1141
referaty i stanowiska5018
Regulamin przydomowych oczyszczalni ścieków179
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.316
Rejestr Działalności Regulowanej549
Remont drogi wewnętrznej o dł. 950 mb na nowo powstającym osiedlu w Rudniku.659
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice-Modzurów"295
Rozbudowa obory na działce nr 350/5 w miejscowości Szonowice75
Rozbudowa oraz poprawa funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A. w Kornicy81
Rudnik2361
Sesja XXVI4
Skład9999
Skład komisji1148
Skład komisji1396
Skład komisji1215
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Rudnik1054
Sprawozadnia za rok 2014450
Sprawozdania za rok 20111124
Sprawozdania za rok 2012686
Sprawozdania za rok 2013r.549
Sprawozdania za rok 2015177
Sprawozdania za rok 2016128
Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami Województwa Śląskiego 2014"356
Sprzedaż neruchomości268
Sprzedaż neruchomości237
Sprzedaż neruchomości278
Sprzedaż neruchomości248
Sprzedaż neruchomości zabudowanej w Szonowicach II Przetarg634
Sprzedaż nieruchomości254
Sprzedaż nieruchomości614
Sprzedaż nieruchomości500
Sprzedaż nieruchomości438
Sprzedaż nieruchomości324
Sprzedaż nieruchomości123
Sprzedaż nieruchomości353
Sprzedaż nieruchomości342
Sprzedaż nieruchomości434
Sprzedaż nieruchomości618
Sprzedaż nieruchomości503
Sprzedaż nieruchomości314
Sprzedaż nieruchomości371
Sprzedaż nieruchomości225
Sprzedaż nieruchomości576
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łubowicach545
Sprzedaz nieruchomości w Szonowicach636
Sprzedaż sam. JELCZ366
Sprzedaż sam. STAR 244446
Sprzedaż sam. STAR 244343
Sprzedaż sam. ŻUK356
Sprzedaż samochopdu JELCZ 316404
Sprzedaż samochopdu ŻUK A 156368
Statut Gminy8984
stawka129
Strzybnik2057
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - 2002 r.846
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - 2012 rok1098
Szonowice2404
Sławików3059
UCHWAŁA 627
UCHWAŁA616
uchwała162
uchwała142
Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 375
Uchwała Nr XIX/186/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004r. Panu Henrykowi Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6618
Uchwała Nr XLI/337/10 w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku335
Uchwała Nr XLIV/350/2014 w sprawie: oddania w najem nieruchomości220
Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2007345
Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Odbiór przewozu oraz utylizacji padłych zwierząt kat. I zwierzęta leśne i domowe oraz zwierzęta gospodarskie niewiadomego pochodzenia”325
Uchwała Nr XX/159/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych”392
Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony386
Uchwała NR XXIV/ 181/08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku339
Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie: oddania w najem nieruchomości420
Uchwała Nr XXVII/221/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2008342
Uchwała Nr XXXII/236/2013 w sprawie: oddania w najem nieruchomości327
UCHWAŁA NR XXXV/283/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa301
Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2016r. Nr XII/70/2015111
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych 440
Uchwała Nr XLV/ 357/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik214
Uchwała Nr XXIV/164/2017 w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego37
Uchwała Nr XXXIV/258/2013 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku308
Uchwała Nr XXXIV/259/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2013-2016318
Uchwała Nr XXXVIII/299/2010 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz planów miejscowych359
Uchwała Nr I/ 6/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady221
Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik1187
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik 578
Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik425
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik235
Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik1178
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik565
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik401
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik241
Uchwała Nr I/3/02 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik1165
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik566
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik404
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik222
Uchwała Nr I/4/02 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady1149
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik555
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik388
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik215
Uchwała Nr I/5/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady1141
Uchwała Nr I/5/06 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady575
Uchwała Nr I/5/10 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady411
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady151
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady213
Uchwała Nr I/6/06 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady579
Uchwała Nr I/6/10 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady386
Uchwała Nr I/7/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006580
Uchwała Nr I/8/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 581
Uchwała Nr II/09/06 w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok571
Uchwała Nr II/10/06 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2007565
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014221
Uchwała Nr II/11/06 w sprawie podatku od środków transportowych 610
Uchwała Nr II/11/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010430
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik242
Uchwała Nr II/12/06 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej568
Uchwała NR II/12/2014 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2015r.248
Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: określenia wysokości inkasa597
Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom223
Uchwała Nr II/14/06 w sprawie opłaty targowej 567
Uchwała Nr II/15/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta608
Uchwała Nr II/16/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy553
Uchwała Nr II/16a/06 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji573
Uchwała Nr II/6/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy1510
Uchwała Nr II/7/10 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2011: „2011- Rok wolontariatu”431
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej210
Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/352/10 z dnia 27.10.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii425
Uchwała Nr II/9/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta471
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta235
Uchwała Nr III/10/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku986
Uchwała Nr III/11/02 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2003991
Uchwała Nr III/12/02 w sprawie opłaty targowej na 2003 rok1013
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej414
Uchwała Nr III/13/02 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej1012
Uchwała Nr III/13/10 w sprawie zatwierdzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2010-2013”436
Uchwała Nr III/14/02 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej984
Uchwała Nr III/14/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr I studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik250
Uchwała Nr III/15/02 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków1001
Uchwała Nr III/15/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010403
Uchwała Nr III/15/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik 249
Uchwała Nr III/16/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej951
Uchwała Nr III/16/10 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010463
Uchwała Nr III/16/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik244
Uchwała Nr III/17/02 w sprawie odwołania Seketarza Gminy1021
Uchwała Nr III/17/06 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik576
Uchwała Nr III/17/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010406
Uchwała Nr III/17/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015220
Uchwała Nr III/18/02 w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/99 z dnia 29 października 1999r.957
Uchwała Nr III/18/06 w sprawie odwołania sekretarza gminy553
Uchwała Nr III/18/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu205
Uchwała Nr III/19/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/ 94 /03 z dnia 30 października 2003r.525
Uchwała Nr III/19/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022476
Uchwała Nr III/19/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa240
Uchwała Nr III/20/10 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2011415
Uchwała Nr III/21/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu426
Uchwała Nr III/7/02 w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok964
Uchwała Nr III/8/02 w sprawie określenia wzoru formularza w podatku rolnym981
Uchwała Nr III/9/02 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym940
Uchwała Nr IV/19/02 - Uchwała budżetowa na rok 20031087
Uchwała Nr IV/20/02 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rudnik1060
Uchwała Nr IV/20/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej513
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”223
Uchwała Nr IV/21/02 w sprawie postępowania o zamówienia publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Rudnik1099
Uchwała Nr IV/21/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu507
Uchwała NR IV/21/2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów225
Uchwała Nr IV/22/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rudnik1085
Uchwała Nr IV/22/06 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów491
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów427
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik220
Uchwała Nr IV/23/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1102
Uchwała Nr IV/23/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/31/2003 Rady Gminy Rudnik z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa.506
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015216
Uchwała Nr IV/24/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXI/221 z dnia 28.12.2001 roku1057
Uchwała Nr IV/24/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii532
Uchwała Nr IV/25/02 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/244/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia opłat za wodę1039
Uchwała Nr IV/25/06 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik507
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików416
Uchwała Nr IV/26/02 w sprawie zmian w uchwałach Nr: III/7/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie podatku od nieruchomości na 2003r., Nr III/14/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnejj1092
Uchwała Nr IV/26/06 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006499
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011393
Uchwała Nr IV/27/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku1036
Uchwała Nr IV/27/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006490
Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 457
Uchwała Nr IV/28/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2007620
Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022429
Uchwała NR IX/45/2015 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2015/2016121
UCHWAŁA Nr IX/46/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2016: „Łączy nas Odra”125
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik120
Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015127
Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego w ramach wieloletniego rządowego programu pn.„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 120
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie wyboru ławników114
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik410
Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik494
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski386
Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2006r.466
Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego435
Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2006466
Uchwała NR IX/63/2011 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 416
Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Rudniku477
Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.433
Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy460
Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.398
Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków485
Uchwała Nr IX/66/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok447
Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu398
Uchwała Nr IX/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022404
Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Rudnik480
Uchwała Nr IX/68/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011432
Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia477
Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007492
Uchwała Nr IX/78/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok769
Uchwała Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej "Brzozówka" w Gminie Rudnik779
Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik214
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap IV”195
Uchwała Nr V/28/03 - powołanie Sekretarza Gminy Rudnik999
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik183
Uchwała Nr V/29/03 - upoważnienie Wójta Gminy do bezprzetargowej sprzedaży mienia komunalnego936
Uchwała Nr V/29/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych477
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015187
Uchwała Nr V/30/03 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do wydawania decyzji administracyjnych926
Uchwała NR V/30/07 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6524
Uchwała Nr V/30/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004r.431
Uchwała Nr V/31/03 - zmiana uchwały Nr XXXVI/184/98 Rady Gminy Rudnik z dnia 16.06.1998 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa898
Uchwała Nr V/31/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik491
Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zatwierdzenia zmian uchwały Nr XXXIX/324/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. - Planu Odnowy Miejscowości Gamów stanowiącym załącznik do tej uchwały 455
Uchwała Nr V/32/03 w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Katarzyny w Rudniku833
Uchwała Nr V/32/07 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w celu ustalenia warunków współpracy przy realizacji programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin 486
Uchwała Nr V/32/11 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii. 437
Uchwała Nr V/33/03 - wystąpienie ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów795
Uchwała Nr V/33/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 491
Uchwała nr V/34/03 - sprzedaż udziałów Grupy Kapitałowej GZE S.A.832
Uchwała Nr V/34/07 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2007501
Uchwała Nr V/35/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik781
Uchwała Nr V/35/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007539
Uchwała Nr V/36/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik819
Uchwała Nr V/37/03 - zmiana w budżecie na rok 2003 dot. przeznaczenia środków na usuwanie barier architektonicznych przy ośrodkach zdrowia730
Uchwała Nr V/38/03 w sprawie nawiązania wspołpracy z niemiecka gminą z okręgu Markischer Kreis777
Uchwała Nr V/39/03 - przyjecie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik760
Uchwała Nr VI/ 40/2011w sprawie powołania Skarbnika Gminy396
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Rudnik w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2014171
Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2014r. 201
Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków215
Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015189
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki380
Uchwała Nr VI/35/2011 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S”376
Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 lutego 2007 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik440
Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik469
Uchwała Nr VI/37/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011386
Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik478
Uchwała Nr VI/38/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022389
Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 465
Uchwała Nr VI/39/2011w sprawie odwołania Skarbnika Gminy364
Uchwała Nr VI/40/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/6/02 z dnia 22 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy732
Uchwała NR VI/40/07 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego zam. Racibórz485
Uchwała Nr VI/41/03 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr V/19/02 z z dnia 30 grudnia 2002 roku777
Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice w języku mniejszości. 467
Uchwała Nr VI/41/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”385
Uchwała Nr VI/42/03 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik703
Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie wpisania Gminy Rudnik do Rejestru Gmin na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej460
Uchwała Nr VI/42/2011w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Mirosława Pruszyńskiego385
Uchwała Nr VI/43/03 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Norberta Parys745
Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 453
Uchwała Nr VI/44/03 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik732
Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 452
Uchwała Nr VI/45/03 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatyrojnego w Rudniku746
Uchwała Nr VI/45/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2007 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 470
Uchwała Nr VI/46/03 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych721
Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007456
Uchwała Nr VI/47/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków701
Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do przejęcia opieki nad grobami wojennymi 459
Uchwała Nr VI/48/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego723
Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik453
Uchwała Nr VI/49/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego755
Uchwała Nr VI/49/07 w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rudnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie468
Uchwała Nr VI/50/03 w sprawie kupna nieruchomości688
Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości na majątek \"Parafialne Towarzystwo Oświatowe Gamów\"713
Uchwała Nr VI/52/03 w sprawia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych727
Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok211
Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.206
Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015200
Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu216
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu202
Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara235
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik, zmienionej uchwałą Nr XXIX/232/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r.407
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca, zmienionej uchwałą Nr XXIX/231/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r. 393
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\"754
Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011428
Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2006 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tego tytułu531
Uchwała Nr VII/51/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik534
Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego zam. Jastrzębie566
Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz w sprawie absolutoriun dla Wójta Gminy Rudnik783
Uchwała Nr VII/53/07 w sprawie utraty mocy uchwały Nr III/13/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej518
Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudnik755
Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rudnik740
Uchwała Nr VII/56/03 w sprawie zatwierdzenia \"Programu ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza Gminy Rudnik\"769
Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie przystąpienia do programu obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza polegającym na zastosowaniu źródeł ciepła opalanych węglem743
Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach699
Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003709
Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcącyh w Szonowicach713
Uchwała Nr VII/61/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku717
Uchwała Nr VII/62/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach720
Uchwała Nr VII/63/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Brzeźnicy738
Uchwała Nr VII/64/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tomulla zam. Łubowice768
Uchwała Nr VII/65/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego744
Uchwała Nr VII/66/03 w sprawie odwołania Pana Antoniego Strzeduły z członka Komisji Rewizyjnej745
Uchwała Nr VII/67/03 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej710
Uchwała NR VIII/41/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg153
Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników177
Uchwała NR VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.184
Uchwała NR VIII/44/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 184
Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2010r. 395
Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2010411
Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Rudnik należącej do aglomeracji Racibórz397
Uchwała NR VIII/53/2011 w sprawie szczegółowych zasad określenia rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 421
Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji417
Uchwała NR VIII/54/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/350/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.10.2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok 386
Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin458
Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022399
Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik415
Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011416
Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007448
Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Śląskiego386
Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego404
Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”409
Uchwała Nr VIII/59/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Jastrzębiu 441
Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik”405
Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rudniku i Gimnazjum w Rudniku441
Uchwała Nr VIII/68/03 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową788
Uchwała Nr VIII/69/03 w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych744
Uchwała Nr VIII/70/03 w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych795
Uchwała Nr VIII/71/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku793
Uchwała Nr VIII/72/03 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej824
Uchwała Nr VIII/73/03 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji765
Uchwała Nr VIII/74/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego764
Uchwała Nr VIII/75/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003748
Uchwała Nr VIII/76/03 w sprawie wprowadzenia wieloletnigo programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2003-2005760
Uchwała Nr VIII/77/03 w sprawie zaliczenia drogi transportu rolniczego \"Brzozówka\" do kategorii dróg gminnych792
Uchwała Nr X/ 69/2011 w sprawie służebności 472
Uchwała NR X/52/2015 w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok194
Uchwała NR X/53/2015 w sprawie podatku od środków transportowych 228
Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego110
Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie ustanowienia służebności379
Uchwała Nr X/71/07 w sprawie: wyboru ławników.519
Uchwała Nr X/72/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 452
Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego437
Uchwała Nr X/73/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu.458
Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022382
Uchwała Nr X/74/07 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.455
Uchwała Nr X/74/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011435
Uchwała Nr X/75/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych.449
Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – połączenie części historycznej z osiedlem”375
Uchwała Nr X/76/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.447
Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z dnia 21.06.2011r. oraz pismo Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu z dnia 21.06.2011r.400
Uchwała Nr X/77/07 w sprawie: skargi Pana Grzegorza Filocha zam. Gamów.400
Uchwała Nr X/78/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku i sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach.470
Uchwała Nr X/79/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.459
Uchwała Nr X/80/03 w sprawie służebność gruntowa801
Uchwała Nr X/81/03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30 lipca 2003 Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej „Brzozówka\" w gminie Rudnik729
Uchwała Nr X/82/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości680
Uchwała Nr X/83/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego668
Uchwała Nr X/84/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości697
Uchwała Nr X/85/03 w sprawie ustalenia wysokości stałej opłaty eksploatacyjnej 686
Uchwała Nr X/86/03 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.708
Uchwała Nr X/87/03 w sprawie postawienia w stan likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rudniku.734
Uchwała Nr X/88/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok696
Uchwała Nr X/89/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik676
Uchwała Nr X/90/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik699
Uchwała Nr X/91/03 w sprawie propozycji przejęcia w zarząd dróg powiatowych 755
Uchwała Nr XI/100/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tumulla zam. Łubowice ul. Łakowa 3 a.747
Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii100
Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok”108
Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 -201797
Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 100
Uchwała NR XI/60/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków100
Uchwała NR XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 106
Uchwała NR XI/63/2015 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 98
Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pisma mieszkańca Modzurowa112
Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: wyboru ławników395
Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie ,,Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.374
Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji.380
Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok402
Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków391
Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007404
Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011397
Uchwała Nr XI/84/07 w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Gminy Rudnik w sprawie podjęcia działań mających na celu ratowanie zabytków położonych na terenie Gminy”388
Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie przystąpienia do projektu „Przedszkole w Rudniku miejscem zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013378
Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach miedzy Gminą Kobeřice a Gminą Rudnik402
Uchwała Nr XI/92/03 w sprawie powołania w skład osobowy Komisji.735
Uchwała Nr XI/93/03 w sprawie wyboru ławników720
Uchwała Nr XI/94/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.714
Uchwała Nr XI/96/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach694
Uchwała Nr XI/97/03 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rudnik703
Uchwała Nr XI/99/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego684
Uchwała Nr XII /112/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Edukacja645
Uchwała Nr XII/101/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok679
Uchwała Nr XII/102/03 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2004658
Uchwała Nr XII/103/03 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004667
Uchwała Nr XII/104/03 w sprawie podatku opłaty targowej na 2004 rok661
Uchwała Nr XII/105/03 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku”673
Uchwała Nr XII/106/03 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Rudnik w latach 2004 – 2007687
Uchwała Nr XII/107/03 w sprawie: przekazania w użytkowanie majątku gminy Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku682
Uchwała Nr XII/108/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości677
Uchwała Nr XII/109/03 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji o nazwie „Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.781
Uchwała Nr XII/110/03 w sprawie zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych670
Uchwała Nr XII/111/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok657
Uchwała Nr XII/113/03 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu.672
Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej86
Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25.11.2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków93
Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 24.10.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku81
Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201580
Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik81
Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Programu Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik oraz pozyskania źródeł finansowych na realizację zadań określonych w przedmiotowym Programie97
Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/345/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice89
Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie84
Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łubowice97
Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008336
Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/13/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.342
Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie podatku od środków transportowych 356
Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku360
Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/216/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009r. dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu373
Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku326
Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022380
Uchwała Nr XII/90/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik349
Uchwała Nr XII/90/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011418
Uchwała Nr XII/91/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 356
Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie nabycia nieruchomości369
Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007334
Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 356
Uchwała Nr XII/95/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego347
Uchwała Nr XIII/100/07 w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej417
Uchwała Nr XIII/100/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022391
Uchwała Nr XIII/101/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007420
Uchwała Nr XIII/101/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011391
Uchwała Nr XIII/102/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 402
Uchwała Nr XIII/114/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok613
Uchwała Nr XIII/115/2003 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004598
Uchwała Nr XIII/116/03 w sprawie opłaty targowej na 2004 rok607
Uchwała Nr XIII/117/03 w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy600
Uchwała Nr XIII/118/03 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Rudnik640
Uchwała Nr XIII/119/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/03 z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja612
Uchwała Nr XIII/120/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok631
Uchwała Nr XIII/121/03 w sprawie apelu o należyte zapewnienie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Rudnik650
Uchwała Nr XIII/75/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 - 2021NR XIII/75/2016114
Uchwała Nr XIII/76/2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej98
Uchwała NR XIII/77/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik108
Uchwała Nr XIII/78/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik98
Uchwała Nr XIII/79/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016111
Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu102
Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie wydania opinii do treści zweryfikowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego propozycji planu aglomeracji Racibórz96
Uchwała Nr XIII/92/2011w sprawie: wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry395
UCHWAŁA Nr XIII/93/2011w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy ”380
Uchwała Nr XIII/94/2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii389
Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik 400
Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych407
Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik420
Uchwała Nr XIII/99/07 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli405
Uchwała Nr XIV/102/2011 w sprawie zbycia nieruchomości376
Uchwała Nr XIV/103/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii355
Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie zbycia nieruchomości377
Uchwała Nr XIV/104/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007r. 351
Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej385
Uchwała Nr XIV/105/07 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rudnik339
Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022397
Uchwała Nr XIV/106/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej337
Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011394
Uchwała Nr XIV/107/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej348
Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik392
Uchwała Nr XIV/108/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007352
Uchwała Nr XIV/109/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007325
Uchwała NR XIV/109/2011 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2011/2012379
Uchwała Nr XIV/110/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2008400
Uchwała Nr XIV/110/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu384
Uchwała Nr XIV/111/07 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007 r. 329
UCHWAŁA Nr XIV/111/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy 393
Uchwała Nr XIV/112/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu329
Uchwała Nr XIV/122/04 w sprawie uchwały budżetowej 2004612
Uchwała Nr XIV/123/04 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych653
Uchwała Nr XIV/124/04 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”624
Uchwała Nr XIV/125/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.625
Uchwała Nr XIV/126/04 w sprawie przekazanie w użytkowanie oczyszczalni ścieków w Ponięcicach Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku646
Uchwała Nr XIV/127/04 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych i sportowych fundowanych z budżetu gminy672
Uchwała Nr XIV/128/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego673
Uchwała Nr XIV/82/2016 w sprawie zbycia nieruchomości91
Uchwała Nr XIV/83/2016 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”97
Uchwała Nr XIV/84/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Szonowice w języku mniejszościowym 95
Uchwała Nr XIV/85/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czerwięcice w języku mniejszościowym 88
Uchwała Nr XIV/86/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ponięcice w języku mniejszościowym 98
Uchwała Nr XIV/87/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dolędzin w języku mniejszościowym 96
Uchwała Nr XIV/88/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Modzurów w języku mniejszościowym 84
Uchwała Nr XIV/89/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Jastrzębie w języku mniejszościowym 88
Uchwała Nr XIV/90/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku mniejszościowym 90
Uchwała Nr XIV/91/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Książęca w języku mniejszościowym 88
Uchwała Nr XIV/92/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grzegorzowice w języku mniejszościowym 86
Uchwała Nr XIV/93/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławików w języku mniejszościowym 110
Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lasaki w języku mniejszościowym 89
Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Strzybnik w języku mniejszościowym 94
Uchwała Nr XIV/96/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gamów w języku mniejszościowym 94
Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rudnik w języku mniejszościowym 93
Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławienko w języku mniejszościowym 82
Uchwała Nr XIX/ 127/2016 w sprawie nabycia nieruchomości39
Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik40
Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie zbycia nieruchomości37
Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik39
Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201635
Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu43
Uchwała Nr XIX/132/2016 w sprawie nabycia nieruchomości39
Uchwała Nr XIX/133/2016 w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku37
Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2011r. 370
Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2011364
Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022395
Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012381
Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie nabycia nieruchomości367
Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”366
Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/146/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 400
Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 390
Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008388
Uchwała Nr XIX/151/08 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" 381
Uchwała Nr XIX/152/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice400
Uchwała Nr XIX/153/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 389
Uchwała Nr XIX/173/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową572
Uchwała Nr XIX/174/04 w sprawie nabycia nieruchomości.619
Uchwała Nr XIX/175/04 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego589
Uchwała Nr XIX/176/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.578
Uchwała Nr XIX/177/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego587
Uchwała Nr XIX/178/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego588
Uchwała Nr XIX/179/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. mieszkańcom zam. Strzybnik ul. Długa 4621
Uchwała Nr XIX/180/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach605
Uchwała Nr XIX/181/04 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szonowicach585
Uchwała Nr XIX/182/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę603
Uchwała Nr XIX/183/04 w sprawie: szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik604
Uchwała Nr XIX/184/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok616
Uchwała Nr XIX/185/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą – Remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie gmina Rudnik597
Uchwała Nr XIX/187/04 w sprawie służebności gruntowej596
Uchwała Nr XIX/188/04 w sprawie służebności gruntowej.591
Uchwała Nr XL/315/2014 w sprawie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy266
Uchwała Nr XL/316/2014 w sprawie zbycia nieruchomości272
Uchwała NR XL/317/2014 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku248
Uchwała Nr XL/318/2014 w sprawie: skargi Pani Iwony Fojcik zam. Modzurów280
Uchwała Nr XL/319/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik270
Uchwała Nr XL/320/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014281
Uchwała Nr XL/321/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu261
Uchwała Nr XL/330/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Nefrologicznej297
Uchwała NR XL/331/10 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych przez Gminę Rudnik309
Uchwała Nr XL/332/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/320/10 z dnia 26 maja 2010r. Rady Gminy Rudnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu333
Uchwała Nr XL/333/10 w sprawie: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa304
Uchwała Nr XL/334/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010350
Uchwała Nr XL/335/10 w sprawie: przekazania skargi Pana Piotra Rybka zam. w Rudniku314
Uchwała Nr XL/402/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 - „Wspólna Gmina 2007”453
Uchwała Nr XL/403/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 450
Uchwała Nr XL/404/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006457
Uchwała NR XLI/322/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej317
Uchwała NR XLI/323/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej273
Uchwała Nr XLI/324/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2013242
Uchwała Nr XLI/325/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2013r. 255
Uchwała Nr XLI/326/2014 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków254
Uchwała Nr XLI/327/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik265
Uchwała Nr XLI/328/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu276
Uchwała Nr XLI/336/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.346
Uchwała Nr XLI/338/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/327/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010331
Uchwała Nr XLI/339/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/334/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010336
Uchwała Nr XLI/340/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010337
Uchwała Nr XLI/341/10 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Policji359
Uchwała Nr XLI/342/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików339
Uchwała Nr XLII/329/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok267
Uchwała Nr XLII/330/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.249
Uchwała Nr XLII/331/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 264
Uchwała Nr XLII/332/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu250
Uchwała Nr XLII/333/2014 w sprawie służebności 281
Uchwała Nr XLII/334/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik266
Uchwała Nr XLII/335/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014253
Uchwała Nr XLII/336/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej263
Uchwała Nr XLII/337/2014 w sprawie służebności 265
Uchwała Nr XLII/343/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków298
Uchwała Nr XLII/344/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej279
Uchwała Nr XLII/345/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice285
Uchwała NR XLII/346/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo PKS w Raciborzu sp. z o.o.298
Uchwała Nr XLII/347/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/340/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01 września 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010291
Uchwała Nr XLII/348/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010312
Uchwała Nr XLII/349/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/276/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach280
Uchwała NR XLIII/338/2014 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2014/2015267
Uchwała Nr XLIII/340/2014 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego264
Uchwała Nr XLIII/342/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik252
Uchwała Nr XLIII/343/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014271
Uchwała Nr XLIII/352/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii315
Uchwała Nr XLIII/353/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010327
Uchwała NR XLIV/344/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok272
Uchwała NR XLIV/345/2014 w sprawie podatku od środków transportowych 206
Uchwała NR XLIV/346/2014 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków241
Uchwała Nr XLIV/347/2014 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom225
Uchwała NR XLIV/348/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny312
Uchwała NR XLIV/349/2014 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej226
Uchwała Nr XLIV/351/2014 w sprawie nabycia nieruchomości206
Uchwała Nr XLIV/352/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik205
Uchwała Nr XLIV/353/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014214
Uchwała Nr XLIV/354/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu218
Uchwała Nr XLIV/355/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010270
Uchwała Nr XLIV/356/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010330
UCHWAŁA Nr XLV/355/2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2015: „Samorządni lokalnie 2015”222
Uchwała Nr XLV/356/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii233
Uchwała Nr XLV/358/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik226
Uchwała Nr XLV/359/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik207
Uchwała Nr XLV/360/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014239
Uchwała NR XV/100/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik95
Uchwała NR XV/101/2016 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rudnik91
Uchwała Nr XV/102/2016 w sprawie: skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku98
Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik90
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201696
Uchwała Nr XV/113/08 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji372
Uchwała Nr XV/114/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik387
Uchwała Nr XV/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości380
Uchwała Nr XV/115/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Wodociągu i Usług Komunalnych w Rudniku396
Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie nabycia nieruchomości366
Uchwała NR XV/116/08 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego na działalność Wójta Gminy Rudnik395
Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie zbycia nieruchomości378
Uchwała Nr XV/117/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice402
Uchwała NR XV/117/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 446
Uchwała Nr XV/118/08 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2008403
Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.392
Uchwała Nr XV/119/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008432
Uchwała Nr XV/119/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego366
Uchwała Nr XV/120/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”367
Uchwała Nr XV/129/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach669
Uchwała Nr XV/130/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6657
Uchwała Nr XV/131/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowie ul. Żabnik 6659
Uchwała Nr XV/99/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach85
Uchwała NR XVI/105/2016 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik69
Uchwała Nr XVI/106/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik 78
Uchwała Nr XVI/107/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 201579
Uchwała Nr XVI/108/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2015r. 72
Uchwała Nr XVI/109/2016 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku84
Uchwała Nr XVI/110/2016 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków79
Uchwała Nr XVI/111/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201679
Uchwała Nr XVI/112/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu74
Uchwała Nr XVI/120/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku372
Uchwała Nr XVI/121/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 lutego 2008 roku 376
Uchwała Nr XVI/122/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008382
Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Józefowi Pater353
Uchwała Nr XVI/123/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 386
Uchwała Nr XVI/124/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego399
Uchwała Nr XVI/125/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu386
Uchwała Nr XVI/126/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu378
Uchwała Nr XVI/149/04 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku i utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku645
Uchwała Nr XVI/150/04 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku647
Uchwała Nr XVI/151/04 w sprawie nabycia nieruchomości631
Uchwała Nr XVI/152/04 w sprawie nabycia nieruchomości598
Uchwała Nr XVI/153/04 w sprawie nabycia nieruchomości607
Uchwała Nr XVI/154/04 w sprawie nabycia nieruchomości591
Uchwała Nr XVI/155/04 w sprawie nabycia nieruchomości589
Uchwała Nr XVI/156/04 w sprawie: zgłoszenia kandydata z Gminy Rudnik na członka Rejonowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego667
Uchwała Nr XVI/158/04 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów614
Uchwała Nr XVI/159/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok619
Uchwała Nr XVI/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa sali sportowej w Rudniku634
Uchwała Nr XVI/161/04 w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego664
Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok74
Uchwała Nr XVII/114/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.80
Uchwała Nr XVII/115/2016 w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”89
Uchwała NR XVII/116/2016 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik 82
Uchwała NR XVII/117/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe79
Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi89
Uchwała NR XVII/119/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku84
Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201688
Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice83
Uchwała Nr XVII/122/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik74
Uchwała Nr XVII/123/2012 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik” 369
Uchwała Nr XVII/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki363
Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik384
Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie stanowiska Rady Gminy Rudnik dotyczącego III etapu obwałowania rzeki Odry.303
Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Rudniku370
Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2007 rok oraz356
Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Szkoła VIP-ów – wykorzystująca informatykę praktycznie” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013412
Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008367
Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie: zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik314
Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/398/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 września 2006r. 320
Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie nabycia nieruchomości332
Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji305
Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie: przekazania skargi Pana Janusza Lassak 333
Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie: przekazania wniosku Pana Janusza Lassak o udostępnienie informacji publicznej325
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok636
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok783
Uchwała NR XVIII/123/2016 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2016/201755
Uchwała Nr XVIII/124/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik60
Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201662
Uchwała Nr XVIII/131/2012 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik420
Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022363
Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012362
Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej377
Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej362
Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2007r. 386
Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik382
Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 04.12.2006r. 384
Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice390
Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice390
Uchwała Nr XVIII/143/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/132/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik388
Uchwała Nr XVIII/144/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008404
Uchwała Nr XVIII/145/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu386
Uchwała Nr XVIII/146/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 423
Uchwała Nr XVIII/163/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik630
Uchwała Nr XVIII/164/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6641
Uchwała Nr XVIII/165/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6637
Uchwała Nr XVIII/166/04 w sprawie budowy Zbiornika „Racibórz Dolny”640
Uchwała Nr XVIII/167/04 w sprawie: zatwierdzenia \\"Programu ochrony środowiska Gminy Rudnik\\"663
Uchwała Nr XVIII/169/04 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych650
Uchwała Nr XVIII/171/04 w sprawie poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia650
Uchwała Nr XVIII/172/04 w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2004 – 2015”657
UCHWAŁA Nr XX/134/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 pn.: „Szanujmy przeszłość”29
Uchwała NR XX/135/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania33
Uchwała NR XX/136/2016 w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok70
Uchwała NR XX/137/2016 w sprawie podatku od środków transportowych 48
Uchwała NR XX/138/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny55
Uchwała NR XX/139/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej35
Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201635
Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego342
Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie nabycia nieruchomości w Brzeźnicy367
Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie zbycia nieruchomości 345
Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022354
Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012343
UCHWAŁA Nr XX/151/2012 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jerzego w Sławikowie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła328
Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok347
Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.329
Uchwała Nr XX/154/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości380
Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego339
Uchwała Nr XX/155 /08 w sprawie sprzedaży nieruchomości383
Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia383
Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice359
Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 386
Uchwała Nr XX/160/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008375
Uchwała Nr XX/161/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku383
Uchwała Nr XX/162/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice366
Uchwała Nr XX/189/04 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Rudnik na lata 2004-2006636
Uchwała Nr XX/191/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Rudnikudnik z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sprawie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych690
Uchwała Nr XX/192/04 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg687
Uchwała Nr XX/193/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego634
Uchwała Nr XX/194/04 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego i Pani Krystyny Broll-Pruszyńskiej zam. Jastrzębie ul. Raciborska 35666
Uchwała Nr XX/195/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6643
Uchwała Nr XX/196/04 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia621
Uchwała Nr XX/197/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Rudnik654
Uchwała Nr XX/198/04 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu709
Uchwała Nr XX/199/04 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XIV/122/04 z dnia 28 stycznia na 2004 rok670
Uchwała Nr XXI/141/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości28
Uchwała Nr XXI/142/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości25
Uchwała Nr XXI/143/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości26
Uchwała NR XXI/144/2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok”27
Uchwała Nr XXI/145/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii29
Uchwała Nr XXI/146/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla terenów wyznaczonych pod zbiorniki małej retencji.44
Uchwała Nr XXI/155/2012 w sprawie: przyjęcia realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013454
Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Rudnik oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych340
Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008361
Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik336
Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 318
Uchwała Nr XXI/200/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku941
Uchwała Nr XXII/148/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201634
Uchwała Nr XXII/149/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik29
Uchwała Nr XXII/150/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik31
Uchwała NR XXII/151/2016 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2017r.51
Uchwała Nr XXII/152/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie32
Uchwała Nr XXII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu29
Uchwała Nr XXII/155/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu30
Uchwała NR XXII/156/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku363
Uchwała Nr XXII/157/2012 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku371
Uchwała Nr XXII/158/2012 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia367
Uchwała Nr XXII/159/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego360
Uchwała Nr XXII/160/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022398
Uchwała Nr XXII/161/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012385
Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP360
Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie podatku od środków transportowych 389
Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok420
Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną390
Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii383
Uchwała Nr XXII/172/08 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2009: „Zobaczyć innych, pokazać nas – 2009” 380
Uchwała Nr XXII/173/08 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” 385
Uchwała Nr XXII/174/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008380
Uchwała Nr XXII/201/04 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik625
Uchwała Nr XXII/202/04 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy587
Uchwała Nr XXII/203/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku630
Uchwała Nr XXII/204/04 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji ds. stypendiów583
Uchwała Nr XXII/205/04 w sprawie aneksu do Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciborzu”593
Uchwała Nr XXII/206/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok561
Uchwała Nr XXII/207/04 w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku647
Uchwała Nr XXII/208/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6581
Uchwała Nr XXII/209/04 w sprawie apelu o uzyskaniu zadeklarowanych środków do realizacji III Etapu obwałowania lewej strony Odry na terenie gminy Rudnik552
Uchwała Nr XXII/210/04 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku575
Uchwała Nr XXIII/156/2017 w sprawie nabycia nieruchomości22
Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXI/141/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r.w sprawie nabycia nieruchomości15
Uchwała NR XXIII/158/2017 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 19
Uchwała nr XXIII/159/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2016 - 202316
Uchwała Nr XXIII/160/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik19
Uchwała Nr XXIII/161/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201724
Uchwała Nr XXIII/162/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu20
Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków365
UCHWAŁA NR XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze443
Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z wynajmu sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Rudnik375
Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022353
Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012359
Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Imprinting ICT w szkole WIP-ów (Wykorzystujących Informatykę Praktycznie)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki375
Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie służebności 353
Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 308
Uchwała Nr XXIII/176/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik336
Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Grzegorzowice” 293
Uchwała Nr XXIII/178/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną328
Uchwała Nr XXIII/179/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008314
Uchwała Nr XXIII/211/04 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok572
Uchwała Nr XXIII/212/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok584
Uchwała Nr XXIII/213/04 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami Gminy Rudnik”579
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 19
Uchwała Nr XXIV/165/2017 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szonowice20
Uchwała NR XXIV/170/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych439
Uchwała NR XXIV/171/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudnik345
Uchwała Nr XXIV/172/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 389
Uchwała Nr XXIV/173/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 354
Uchwała NR XXIV/174/2012 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku352
Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego369
Uchwała NR XXIV/176/2012 w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok447
Uchwała NR XXIV/177/2012 w sprawie podatku od środków transportowych 378
Uchwała Nr XXIV/178/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022374
Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012358
Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych353
Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości i sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego305
Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej309
Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca317
Uchwała Nr XXIV/185/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik317
Uchwała Nr XXIV/186/08 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.330
Uchwała Nr XXIV/187/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik317
Uchwała Nr XXIV/188/08 sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XIX /183/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik303
Uchwała Nr XXIV/189/08 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej322
Uchwała Nr XXIV/190/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008308
Uchwała Nr XXIV/191/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008320
Uchwała Nr XXIV/192/08 w sprawie: przekazania pisma Pana Stanisława Janika305
Uchwała Nr XXIV/193/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2009577
Uchwała Nr XXIV/214/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych568
Uchwała Nr XXIV/215/04 - Uchwała Budżetowa na rok 2005644
Uchwała Nr XXIV/216/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok553
Uchwała Nr XXIV/217/04 w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady575
Uchwała Nr XXIV/218/04 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudnik644
Uchwała Nr XXIV/219/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6585
Uchwała Nr XXIV/220/04 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 – „Wspólna Gmina”575
Uchwała Nr XXIV/221/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/200/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 1 września 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku583
Uchwała Nr XXIX/208/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki368
Uchwała Nr XXIX/210/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021353
Uchwała Nr XXIX/211/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013369
Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego391
Uchwała Nr XXIX/213/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu364
Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/301/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.359
Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik478
Uchwała Nr XXIX/228/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych314
Uchwała Nr XXIX/229/09 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania285
Uchwała Nr XXIX/230/09 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.277
Uchwała Nr XXIX/231/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca361
Uchwała Nr XXIX/232/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik345
Uchwała Nr XXIX/233/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki276
Uchwała Nr XXIX/234/2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.367
Uchwała Nr XXIX/235/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2008r. 272
Uchwała Nr XXIX/236/09 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania283
Uchwała Nr XXIX/237/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009290
Uchwała Nr XXIX/238/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu283
Uchwała Nr XXIX/278/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego569
Uchwała Nr XXIX/279/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok562
Uchwała Nr XXIX/280/05 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy574
Uchwała Nr XXIX/281/05 w sprawie powołania Skarbnika Gminy590
Uchwała Nr XXIX/282/05 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.556
Uchwała Nr XXIX/283/05 w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Rudnik572
Uchwała Nr XXIX/284/05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy531
Uchwała Nr XXIX/285/05 w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków528
Uchwała Nr XXIX/286/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat553
Uchwała Nr XXIX/287/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej600
Uchwała NR XXV/167/2017 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 11
Uchwała NR XXV/168/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 11
Uchwała Nr XXV/169/2017 w sprawie nabycia nieruchomości18
Uchwała Nr XXV/170/2017 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”15
Uchwała Nr XXV/171/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik12
Uchwała Nr XXV/172/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 201724
Uchwała NR XXV/173/2017 w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 168
Uchwała NR XXV/174/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe 18
Uchwała Nr XXV/175/2017 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach13
Uchwała Nr XXV/176/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu17
Uchwała Nr XXV/180/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii391
Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie: przyjęcia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 pn. „Po Radosne Macierzyństwo”.393
Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2013: „2013 - Szukamy liderów ”374
Uchwała NR XXV/184/2012 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013390
Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie: skargi Stowarzyszenia Zwyczajnego „Ulica Sylwestra”384
Uchwała Nr XXV/189/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012389
Uchwała Nr XXV/194/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009383
Uchwała Nr XXV/195/09 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony339
Uchwała Nr XXV/196/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 399
Uchwała Nr XXV/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu378
Uchwała Nr XXV/198/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009430
Uchwała Nr XXV/199/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu388
Uchwała Nr XXV/200/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"387
Uchwała Nr XXV/201/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"370
Uchwała Nr XXV/222/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach539
Uchwała Nr XXV/223/05 w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych595
Uchwała Nr XXV/224/05 w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach542
Uchwała Nr XXV/225/05 w sprawie określenia wysokości inkasa542
Uchwała Nr XXV/226/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom534
Uchwała Nr XXV/227/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik544
Uchwała Nr XXV/228/05 w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik549
Uchwała Nr XXV/229/05 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik533
Uchwała Nr XXV/230/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik557
Uchwała Nr XXV/231/05 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Rudnik dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik523
Uchwała Nr XXV/232/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku564
Uchwała Nr XXV/233/05 w sprawie petycji do Wojewody Śląskiego537
Uchwała Nr XXV/234/05 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych561
Uchwała Nr XXV/235/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”526
Uchwała Nr XXV/236/05 w sprawie zapewnienia dzieciom z Szonowic, Modzurowa i Ponięcic 571
Uchwała Nr XXVI /240/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok576
Uchwała Nr XXVI/177/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”2
Uchwała NR XXVI/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2
Uchwała NR XXVI/179/2017 w sprawie skargi mieszkańca Rudnika na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku4
Uchwała Nr XXVI/180/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla dwóch obszarów położonych w sołectwach Brzeźnica i Grzegorzowice5
Uchwała Nr XXVI/181/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu1
Uchwała Nr XXVI/182/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 20173
Uchwała Nr XXVI/183/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik3
Uchwała NR XXVI/184/2017 w sprawie petycji dotyczącej wsparcia działań na rzecz budowy obwodnicy miejscowości Szonowice1
Uchwała NR XXVI/185/2017 w sprawie petycji dotyczącej przejęcia kompleksu parkowo-pałacowego w Szonowicach2
Uchwała NR XXVI/186/2017 w sprawie petycji dotyczącej dofinansowania programu usuwania azbestu 2
Uchwała Nr XXVI/190/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej403
Uchwała Nr XXVI/192/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012384
Uchwała Nr XXVI/193/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik380
Uchwała Nr XXVI/202/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Tacy sami – rozwój kompetencji na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Rudnik”277
Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Filary wiedzy i umiejętności człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego świata z perspektywy mieszkańca gminy Rudnik”322
Uchwała Nr XXVI/204/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu320
Uchwała Nr XXVI/205/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/198/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009283
Uchwała Nr XXVI/206/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/195/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11.02.2009r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony291
Uchwała Nr XXVI/207/09 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej300
Uchwała Nr XXVI/208/09 w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom314
Uchwała Nr XXVI/209/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości303
Uchwała Nr XXVI/210/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Jerzemu Ruskowi315
Uchwała Nr XXVI/211/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Leonardowi Wochnikowi314
Uchwała Nr XXVI/212/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik329
Uchwała Nr XXVI/213/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik288
Uchwała Nr XXVI/214/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady331
Uchwała Nr XXVI/215/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady282
Uchwała Nr XXVI/216/09 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.317
Uchwała Nr XXVI/217/09 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”292
Uchwała Nr XXVI/218/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009312
Uchwała Nr XXVI/219/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku”316
Uchwała Nr XXVI/237/05 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowego określenia rodzaju miejscowości Dolędzin608
Uchwała Nr XXVI/238/05 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Cisza600
Uchwała Nr XXVI/239/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik624
Uchwała NR XXVI/241/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6661
Uchwała Nr XXVII/ 224/09 w sprawie apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozostawienia siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu320
Uchwała Nr XXVII/220/09 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok353
Uchwała Nr XXVII/222/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości341
Uchwała Nr XXVII/223/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości344
Uchwała Nr XXVII/225/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009350
Uchwała Nr XXVII/242/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik.574
Uchwała Nr XXVII/243/05 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach.592
Uchwała Nr XXVII/244/05 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Szonowicach.543
Uchwała Nr XXVII/245/05 w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach541
Uchwała Nr XXVII/246/05 w sprawie utworzenia Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Rudniku795
Uchwała Nr XXVII/247/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”540
Uchwała Nr XXVII/248/05 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku poprzez likwidację poradni stomatologicznych: w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rudniku, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łubowicach i w Punkcie lekarskim w Szonowicach.514
Uchwała Nr XXVII/249/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu523
Uchwała Nr XXVII/250/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica.547
Uchwała Nr XXVII/251/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Adaptacja terenów zielonych na boisko sportowe i miejsce rekreacji mieszkańców wsi Brzeźnica” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.532
Uchwała Nr XXVII/252/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.524
Uchwała Nr XXVII/253/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Ligota Książęca” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.528
Uchwała Nr XXVII/254/05 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości” przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Sławików.552
Uchwała Nr XXVII/255/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Sławików” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.534
Uchwała Nr XXVII/256/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6570
Uchwała Nr XXVII/257/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.578
Uchwała Nr XXVII/258/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.534
Uchwała Nr XXVIII/199/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/195/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. Rady Gminy Rudnik w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania352
Uchwała Nr XXVIII/201/2013 w sprawie nabycia nieruchomości347
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad334
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Nędza i Gminą Krzanowice porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej360
Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2022357
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013387
Uchwała Nr XXVIII/226/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009327
Uchwała Nr XXVIII/227/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej350
Uchwała Nr XXVIII/259/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”573
Uchwała Nr XXVIII/260/05 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową562
Uchwała Nr XXVIII/261/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik.576
Uchwała Nr XXVIII/262/05 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego563
Uchwała Nr XXVIII/263/05 w sprawie nabycia nieruchomości556
Uchwała Nr XXVIII/264/05 w sprawie nabycia nieruchomości561
Uchwała Nr XXVIII/265/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego534
Uchwała Nr XXVIII/266/05 w sprawie przekazania w użyczenie oczyszczalni ścieków w Modzurowie Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku504
Uchwała Nr XXVIII/267/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków579
Uchwała Nr XXVIII/268/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok559
Uchwała Nr XXVIII/269/05 w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego563
Uchwała Nr XXVIII/270/05 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik599
Uchwała Nr XXVIII/271/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach557
Uchwała Nr XXVIII/272/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6556
Uchwała Nr XXVIII/273/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica546
Uchwała Nr XXVIII/274/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca.567
Uchwała Nr XXVIII/275/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Sławików528
Uchwała Nr XXVIII/276/05 w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007580
Uchwała Nr XXVIII/277/05 w sprawie zmiany w budżecie i zabezpieczeniu środków w związku z przyjęciem do realizacji zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym dla gminy Rudnik na lata 2005-2007.563
Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”337
Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków356
Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021344
Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”329
Uchwała Nr XXX/239/09 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych271
Uchwała Nr XXX/240/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/228/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych288
Uchwała Nr XXX/241/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ponięcicach280
Uchwała Nr XXX/242/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009292
Uchwała Nr XXX/243/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009311
Uchwała Nr XXX/288/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania560
Uchwała Nr XXX/289/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok518
Uchwała Nr XXX/290/05 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik571
Uchwała Nr XXX/291/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi ks. dr Henrykowi Rzega531
Uchwała Nr XXX/292/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach558
Uchwała Nr XXX/293/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku542
Uchwała Nr XXX/294/05 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik530
Uchwała Nr XXX/295/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego514
uchwała Nr XXX/296/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych520
Uchwała Nr XXX/297/05 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006 - 2009 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 535
Uchwała Nr XXXI/224/2013 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przesunięcia na listę rezerwową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna z listy podstawowej projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020358
Uchwała NR XXXI/225/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. 335
Uchwała Nr XXXI/227/2013 w sprawie służebności 345
Uchwała Nr XXXI/228/2013 w sprawie zlecenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych331
Uchwała Nr XXXI/229/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu327
Uchwała Nr XXXI/244/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków360
Uchwała Nr XXXI/245/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012 ”352
Uchwała Nr XXXI/246/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009373
Uchwała Nr XXXI/247/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu”362
Uchwała Nr XXXI/298/05 w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok561
Uchwała Nr XXXI/299/05 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2006514
Uchwała Nr XXXI/300/05 w sprawie podatku od środków transportowych 518
Uchwała Nr XXXI/301/05 w sprawie opłaty targowej 548
Uchwała Nr XXXI/302/05w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok543
Uchwała Nr XXXI/303/05w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007549
Uchwała Nr XXXI/304/05w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rudnik537
Uchwała Nr XXXI/305/05w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę Rudnik 527
Uchwała Nr XXXI/306/05w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej553
Uchwała Nr XXXI/307/05w sprawie opinii regulaminu konkursu na najpiękniejszą wieś i posesję gminy Rudnik519
Uchwała Nr XXXI/308/05w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku524
Uchwała Nr XXXI/309/05w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków536
Uchwała Nr XXXI/310/05w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę publicznych szkół i gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy524
Uchwała Nr XXXI/311/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik480
Uchwała Nr XXXI/312/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości544
Uchwała Nr XXXI/313/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”517
Uchwała Nr XXXI/314/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości530
UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY RUDNIK z dnia 26 czerwca 2013 r.607
Uchwała Nr XXXII/ 248/2013 w sprawie służebności 335
Uchwała Nr XXXII/230/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok333
Uchwała Nr XXXII/231/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.320
Uchwała Nr XXXII/232/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2012r. 308
Uchwała Nr XXXII/233/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2012317
Uchwała Nr XXXII/234/2013 w sprawie: określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik325
Uchwała Nr XXXII/237/2013 w sprawie zbycia nieruchomości326
Uchwała Nr XXXII/247/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.328
Uchwała Nr XXXII/248/09 w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok384
Uchwała Nr XXXII/249/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2010: „My w Lokalnej Grupie Działania 2010”320
Uchwała Nr XXXII/250/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji gabinetów rehabilitacji342
Uchwała Nr XXXII/251/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji poradni rehabilitacyjnej334
Uchwała Nr XXXII/252/09 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Huberta Meyera zam. Jastrzębie336
Uchwała Nr XXXII/253/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009322
Uchwała Nr XXXII/254/09 w sprawie nabycia nieruchomości336
Uchwała Nr XXXII/315/05 w sprawie: odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudniku i ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora tego zakładu468
Uchwała Nr XXXII/316/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudnik na lata 2005 – 2015 303
Uchwała Nr XXXII/317/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych459
Uchwała Nr XXXII/318/05 U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A NA ROK 2006 574
Uchwała Nr XXXII/319/05 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2005 rok449
Uchwała Nr XXXII/320/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej491
Uchwała Nr XXXII/321/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom452
Uchwała Nr XXXII/322/05 w sprawie: kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego444
Uchwała Nr XXXII/323/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości442
Uchwała Nr XXXII/324/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę436
Uchwała Nr XXXII/325/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rudnik470
Uchwała Nr XXXII/326/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego451
Uchwała Nr XXXIII/249/2013 w sprawie służebności 316
Uchwała Nr XXXIII/251/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021312
Uchwała Nr XXXIII/252/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013332
Uchwała Nr XXXIII/253/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu304
Uchwała Nr XXXIII/255/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii281
Uchwała Nr XXXIII/255/2013 w sprawie: skargi Pana Mariana Kałuży zam. Rudnik326
Uchwała Nr XXXIII/256/09 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku292
Uchwała Nr XXXIII/257/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części279
Uchwała Nr XXXIII/258/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych305
Uchwała Nr XXXIII/259/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Stacji Dializ317
Uchwała Nr XXXIII/260/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009342
Uchwała NR XXXIII/261/09 w sprawie: skargi Pana Mirosława Golijasza na działalność Wójta Gminy Rudnik280
Uchwała Nr XXXIII/262/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Oddziału Dermatologicznego302
Uchwała Nr XXXIII/327/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 – „Wspólna Gmina 2006”459
Uchwała Nr XXXIII/328/06 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym472
Uchwała Nr XXXIII/329/06 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”507
Uchwała Nr XXXIII/330/06 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 459
Uchwała Nr XXXIII/331/06 w sprawie umowy użyczenia477
Uchwała Nr XXXIII/332/06 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 509
Uchwała Nr XXXIII/333/06 w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”495
Uchwała Nr XXXIII/334/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 462
Uchwała Nr XXXIII/335/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego460
Uchwała Nr XXXIII/336/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/325/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli 464
Uchwała Nr XXXIII/337/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji433
Uchwała Nr XXXIII/338/06 w sprawie wystąpienia Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku z Rejonowego Związku Spółek Wodnych488
Uchwała Nr XXXIII/339/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/322/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego 467
Uchwała Nr XXXIII/340/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości449
Uchwała Nr XXXIV/256/2013 w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie komunalne312
Uchwała Nr XXXIV/257/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków306
Uchwała Nr XXXIV/260/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013325
Uchwała Nr XXXIV/261/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach304
Uchwała Nr XXXIV/262/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXX/223/2013 z 24 kwietnia 20013r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”309
Uchwała Nr XXXIV/263/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części300
Uchwała NR XXXIV/263/2013 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2013/2014296
Uchwała Nr XXXIV/264/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych313
Uchwała Nr XXXIV/265/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/256/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku299
Uchwała Nr XXXIV/266/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/255/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii290
Uchwała Nr XXXIV/267/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej352
Uchwała Nr XXXIV/268/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009304
Uchwała Nr XXXIV/269/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009319
Uchwała Nr XXXIV/270/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2010358
Uchwała Nr XXXIV/271/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu332
Uchwała Nr XXXIV/272/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2010308
Uchwała Nr XXXIV/341/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej520
Uchwała Nr XXXIV/342/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej536
Uchwała Nr XXXIV/343/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej508
Uchwała Nr XXXIV/344/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej522
Uchwała Nr XXXIV/345/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej 523
Uchwała Nr XXXIV/346/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej506
Uchwała Nr XXXIV/347/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej508
Uchwała Nr XXXIV/348/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej546
Uchwała Nr XXXIV/349/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej550
Uchwała Nr XXXIV/350/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej497
Uchwała Nr XXXIV/351/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej524
Uchwała Nr XXXIV/352/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej519
Uchwała Nr XXXIV/353/06 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik552
Uchwała Nr XXXIV/354/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Łubowice dotyczącej dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim543
Uchwała Nr XXXIV/355/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/327/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami na rok 2006 - „Wspólna Gmina 2006”540
Uchwała Nr XXXIV/356/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/330/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego503
Uchwała Nr XXXIV/357/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006511
Uchwała NR XXXIV/358/06 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6523
Uchwała Nr XXXIV/359/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu – Gminnego Centrum Informacji w Rudniku524
Uchwała Nr XXXIV/360/06 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu503
Uchwała Nr XXXIV/361/06 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2006511
Uchwała Nr XXXIX/306/2014 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”244
Uchwała Nr XXXIX/307/2014 w sprawie przekazania nieruchomości261
Uchwała Nr XXXIX/308/2014 w sprawie nabycia nieruchomości257
Uchwała Nr XXXIX/309/2014 w sprawie zbycia nieruchomości266
Uchwała Nr XXXIX/310/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki261
Uchwała Nr XXXIX/311/2014 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu oraz do parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów prawa w zakresie oświetlenia dróg.252
Uchwała Nr XXXIX/313/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik245
Uchwała Nr XXXIX/314/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014261
Uchwała Nr XXXIX/323/10 w sprawie: przyspieszenia budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz zakończenia budowy obwałowania rzeki Odry292
Uchwała Nr XXXIX/324/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gamów399
Uchwała NR XXXIX/325/10 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik321
Uchwała NR XXXIX/326/10 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielska w Rudniku do kategorii dróg gminnych 289
Uchwała Nr XXXIX/327/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010315
Uchwała Nr XXXIX/328/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudnik za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych315
Uchwała Nr XXXIX/329/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/317/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013311
Uchwała Nr XXXIX/395/06 w sprawie: zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik446
Uchwała Nr XXXIX/396/06 w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wyłapywania na terenie gminy Rudnik438
Uchwała Nr XXXIX/397/06 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 484
Uchwała Nr XXXIX/398/06 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 432
Uchwała Nr XXXIX/399/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006439
Uchwała Nr XXXIX/400/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 492
Uchwała Nr XXXIX/401/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu428
UCHWAŁA Nr XXXV/264/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”290
Uchwała Nr XXXV/267/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021278
Uchwała Nr XXXV/268/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013271
Uchwała Nr XXXV/273/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Księdzu Henrykowi Rzega 374
Uchwała Nr XXXV/274/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Antoniemu Wojciechowi 350
Uchwała Nr XXXV/275/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" śp. Alfredowi Rybka 328
Uchwała Nr XXXV/276/10 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach309
Uchwała Nr XXXV/277/10 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 352
Uchwała Nr XXXV/278/10 w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51343
Uchwała Nr XXXV/279/10 w sprawie zbycia nieruchomości działka nr 331/1 obręb Ligota Książęca 359
Uchwała Nr XXXV/280/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka nr 330/2 obręb Ligota Książęca328
Uchwała Nr XXXV/281/10 w sprawie: poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie 336
Uchwała Nr XXXV/282/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010358
Uchwała Nr XXXV/283/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu” 346
Uchwała Nr XXXV/362/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz520
Uchwała NR XXXV/363/06 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo OSP Sławików522
Uchwała Nr XXXV/364/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy524
Uchwała Nr XXXV/365/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej546
Uchwała Nr XXXV/366/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej573
Uchwała NR XXXV/36706 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichla zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6528
Uchwała Nr XXXVI/284/10 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2010 - 2015298
Uchwała Nr XXXVI/285/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka 523/2 obręb Rudnik282
Uchwała NR XXXVI/285/2013 w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego283
Uchwała NR XXXVI/286/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Koczan300
Uchwała Nr XXXVI/286/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii271
Uchwała Nr XXXVI/287/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki295
Uchwała Nr XXXVI/287/2013 w sprawie: określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych i rocznych rozliczeń oraz dokonywania wpłat do budżetu Gminy Rudnik nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku277
Uchwała Nr XXXVI/288/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010326
Uchwała Nr XXXVI/288/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021294
Uchwała Nr XXXVI/289/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”298
Uchwała Nr XXXVI/289/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013295
Uchwała Nr XXXVI/290/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszaru obejmującego tereny po byłej bazie PGR w Brzeźnicy299
Uchwała Nr XXXVI/291/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”301
Uchwała Nr XXXVI/368/06 w sprawie zmiany uchwały NrXXXV/364/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.04.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy496
Uchwała Nr XXXVI/369/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2005r. 452
Uchwała Nr XXXVI/370/06 w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rudnik460
Uchwała Nr XXXVI/371/06 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele535
Uchwała Nr XXXVI/372/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 455
Uchwała Nr XXXVI/373/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 449
Uchwała Nr XXXVI/374/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 478
Uchwała Nr XXXVI/375/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu464
Uchwała Nr XXXVI/376/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Raciborskiemu476
Uchwała Nr XXXVII/290/10 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok314
Uchwała Nr XXXVII/291/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2009339
Uchwała Nr XXXVII/292/10 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych301
Uchwała Nr XXXVII/292/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej275
Uchwała Nr XXXVII/293/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010287
Uchwała Nr XXXVII/294/10 w sprawie: skargi Pani Izabeli Palewicz i innych mieszkańców budynku komunalnego w Gamowie286
Uchwała Nr XXXVII/294/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”267
Uchwała NR XXXVII/295/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pani Alicji Kozubek - Bęś276
Uchwała Nr XXXVII/295/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021316
Uchwała Nr XXXVII/296/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rudnik Józefa Kostki289
Uchwała Nr XXXVII/296/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013266
Uchwała Nr XXXVII/297/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik277
Uchwała NR XXXVII/298/2013 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2014r.318
Uchwała Nr XXXVII/377/06 w sprawie: nabycia nieruchomości w Sławikowie na mienie komunalne534
Uchwała Nr XXXVII/378/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego525
Uchwała Nr XXXVII/379/06 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych 502
Uchwała Nr XXXVII/380/06 w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowych na mienie komunalne483
Uchwała Nr XXXVII/381/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 509
Uchwała NR XXXVII/382/06 w sprawie: skargi Samorządu Mieszkańców wsi Strzybnik547
Uchwała Nr XXXVII/383/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 506
Uchwała Nr XXXVII/384/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006532
Uchwała Nr XXXVII/385/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik538
Uchwała Nr XXXVII/386/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik509
Uchwała Nr XXXVII/387/06 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r.531
Uchwała Nr XXXVII/388/06 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”:545
Uchwała Nr XXXVIII/ 322/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2009r. 346
Uchwała Nr XXXVIII/297/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 26.04.2010r. w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych330
Uchwała Nr XXXVIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie345
Uchwała Nr XXXVIII/300/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik339
Uchwała Nr XXXVIII/301/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik363
Uchwała Nr XXXVIII/302/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój333
Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik279
Uchwała Nr XXXVIII/303/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój353
Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014278
Uchwała Nr XXXVIII/304/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „D” Modzurów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój352
Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu273
Uchwała Nr XXXVIII/305/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój354
Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 w sprawie nabycia nieruchomości299
Uchwała Nr XXXVIII/306/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój343
Uchwała Nr XXXVIII/307/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój354
Uchwała Nr XXXVIII/308/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój320
Uchwała Nr XXXVIII/309/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „I” Lasaki, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój348
Uchwała Nr XXXVIII/310/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „J” Sławików, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój341
Uchwała Nr XXXVIII/311/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój355
Uchwała Nr XXXVIII/312/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój342
Uchwała Nr XXXVIII/313/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój307
Uchwała Nr XXXVIII/314/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M”, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica344
Uchwała Nr XXXVIII/315/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.327
Uchwała Nr XXXVIII/316/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010330
Uchwała Nr XXXVIII/317/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013353
Uchwała Nr XXXVIII/318/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013364
Uchwała Nr XXXVIII/319/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”324
Uchwała Nr XXXVIII/320/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu323
Uchwała Nr XXXVIII/321/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa354
Uchwała Nr XXXVIII/389/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006544
Uchwała NR XXXVIII/390/06 w sprawie: skargi Parafialnego Towarzystwa Oświatowego w Gamowie539
Uchwała NR XXXVIII/391/06 w sprawie: skargi Pana Józefa Marklowskiego zam. Brzeźnica ul. Kozielska 24524
Uchwała Nr XXXVIII/392/06 w sprawie wystąpienia o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice 519
Uchwała Nr XXXVIII/393/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 519
Uchwała Nr XXXVIII/394/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006515
Uchwała VI/36/2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie359
Uchwałą w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków718
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik465
Uchwała w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku700
Uchwała w sprawie powołania OKW467
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”378
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych733
Uchwała w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik 376
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty618
Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztówinwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji711
Uchwała w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 305
UchwałaNR II/8/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok240
UchwałaNR III/14/10 Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych424
UchwałaNR III/18/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2011451
UchwałaNR IV/23/11 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych417
UchwałaNR IV/24/11 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Rudnik400
UchwałaNR IX/47/2015 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku121
UchwałaNR Nr XIII/96/2011w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku376
UchwałaNR Nr XXX/217/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego321
UchwałaNR V/24/2015 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 182
UchwałaNR V/26/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg169
UchwałaNR V/29/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania410
UchwałaNR VI/33/2011 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym359
UchwałaNR VII/36/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków - uchylona uchw. Nr XI/60/2015200
UchwałaNR VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\".399
UchwałaNR VII/46/2011 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiacych dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków386
UchwałaNR VII/47/2011 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik 386
UchwałaNR VII/49/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Rudnik z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania386
UchwałaNR X/71/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elemetów zawierających azbest 417
UchwałaNR XI/59/2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej84
UchwałaNR XI/62/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 99
UchwałaNR XI/78/2011 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania358
UchwałaNR XI/80/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych364
UchwałaNR XI/81/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 369
UchwałaNR XII/86/2011 w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok422
UchwałaNR XII/87/2011 w sprawie podatku od środków transportowych366
UchwałaNR XII/91/2011 w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2011r. Nr XI/78/2011 w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania372
UchwałaNR XIII/95/2011 w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku391
UchwałaNR XIII/97/2011w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 400
UchwałaNR XIII/98/2011w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 393
UchwałaNR XIII/99/2011w sprawie: określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej409
UchwałaNR XIV/108/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2012419
UchwałaNR XIV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku381
UchwałaNR XIV/113/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 390
UchwałaNR XIX/138/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 374
UchwałaNR XIX/143/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku388
UchwałaNR XIX/144/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.368
UchwałaNR XLIII/339/2014 w sprawie: zmiany nazw ulic247
UchwałaNR XLIII/341/2014 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 267
UchwałaNR XLIII/350/10 w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok355
UchwałaNR XLIII/351/10 w sprawie podatku od środków transportowych345
UchwałaNR XLIV/354/10 w sprawie nadania statutu samorzadowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku308
UchwałaNR XVI/121/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym368
UchwałaNR XVII/125/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.394
UchwałaNR XVIII/129/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.352
UchwałaNR XVIII/130/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku367
UchwałaNR XX/145/2012 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik467
UchwałaNR XXIV/166/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik 23
UchwałaNR XXIX/207/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków376
UchwałaNR XXIX/209/2013 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku362
UchwałaNR XXV/186/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2268
UchwałaNR XXV/187/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 1936
UchwałaNR XXV/188/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.1711
UchwałaNR XXVI/191/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości1999
UchwałaNR XXVI/194/2012 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2013r.412
UchwałaNR XXVII/195/2013 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania412
UchwałaNR XXVII/196/2013 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik376
UchwałaNR XXVII/197/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.1835
UchwałaNR XXVII/198/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2071
UchwałaNR XXVIII/202/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.370
UchwałaNR XXX/216/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik514
UchwałaNR XXX/218/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków381
UchwałaNR XXXI/226/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku327
UchwałaNR XXXII/238/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 329
UchwałaNR XXXII/239/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.313
UchwałaNR XXXII/240/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.303
UchwałaNR XXXII/241/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.309
UchwałaNR XXXII/242/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.309
UchwałaNR XXXII/243/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.317
UchwałaNR XXXII/244/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik 323
UchwałaNR XXXII/245/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.307
UchwałaNR XXXII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.305
UchwałaNR XXXIII/250/2013 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg313
UchwałaNR XXXIII/254/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik309
UchwałaNR XXXIX/312/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze z dnia 26 września 2012 roku261
UchwałaNR XXXV/265/2013 w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok424
UchwałaNR XXXV/266/2013 w sprawie podatku od środków transportowych 278
UchwałaNR XXXV/269/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „C” Gamów, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 277
UchwałaNR XXXV/270/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „D” Modzurów, |obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 298
UchwałaNR XXXV/272/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „I” Lasaki, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.280
UchwałaNR XXXV/274/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 276
UchwałaNR XXXV/277/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.271
UchwałaNR XXXV/278/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „G” Szonowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.321
UchwałaNR XXXVII/293/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudni261
UchwałaNR XXXVIII/299/2014 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2014 - 2020303
UchwałaNR XXXVIII/300/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020295
UchwałaNR XXXVIII/301/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 281
UchwałaXXXV/271/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.271
UchwałaXXXV/273/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.284
UchwałaXXXV/275/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.277
UchwałaXXXV/276/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, |obejmującego tereny sołectwa Rudnik262
UchwałaXXXV/279/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.292
UchwałaXXXV/280/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.286
UchwałaXXXV/281/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „J” Sławików, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.262
UchwałaXXXV/282/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica w części A, |obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.298
Uchwały w sprawie odbioru nieczystości631
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 31
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik53
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów30
WNIOSEK o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach112
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonej we wsi Rudnik295
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego we wsi Rudnik369
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów506
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice. 439
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów321
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów335
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice434
Wójt Gminy Rudnik ogłasza IV przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów345
Wprowadzanie istniejącymi wylotami W1 (w km 31+382) i W2 (w km 31+910) do ziemi wód opadowych i roztopowych z odcinków drogi krajowej nr 45 od km 31+282 do km 31+362 (wylotem W1) oraz od km 31+596 do km 31+910 (wylotem W2) w miejscowości Szonowice. 242
Wybory ławników sądowych na lata 2012 - 2015774
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 421 w Sławikowie776
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono dotacji, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 1922
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 840
wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków639
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych561
Wykaz podmiotów zbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny598
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnych Gminy Rudnik1301
Wykaz zerejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Rudnik1280
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowanie projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.345
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ( projektu budowlano - wykonawczego ) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików .364
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.443
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików ,łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia przez właściwy organ 418
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot.budowy kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rudnik łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.566
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul. Kozielska2.749
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2. 493
Wyniki Wyborów Prezydenckich - Gmina Rudnik 24.05.2015227
wytyczne ws. wyborów251
wzory deklaracji182
wzory deklaracji413
wzory deklaracji307
wzory deklaracji512
Wzory do pobrania648
XXV- sesja18
zakończenia postępowania dowodowego (dot. Budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik) 677
Zamówienia publiczne1682
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - etap IIIi5644
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik,Ligota Książęca i Brzeźnica 149
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn: "Remont cząstkowy dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik"4053
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".133
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej"105
Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik 399
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik201
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi geodezyjnej polegającej na podziale i scaleniu po podziale działek w celu regulacji pasa drogowego odcinka ul. Górna w Brzeźnicy109
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży778
Zarządzenie - składy komisji176
Zarządzenie - wykaz lokali571
Zarządzenie Nr 008/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011 roku352
Zarządzenie Nr 011/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316354
Zarządzenie Nr 013/11 z dnia 10 lutego 2011r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego374
Zarządzenie Nr 023/11 z dnia 29 marca 2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż sam. JELCZ i ŻUK341
Zarządzenie Nr 029/11 z dnia 5.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych"316
Zarządzenie Nr 032/11 z dnia 01.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Rozbudowę i i remont budynku LKS Gamów" w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi324
Zarządzenie Nr 036/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie utworzenia Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik312
Zarządzenie Nr 037/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik315
Zarządzenie nr 045/11 z dnia 20.06.2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego318
Zarządzenie Nr 046/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwału w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji306
Zarządzenie Nr 048/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych339
Zarządzenie Nr 052/11 z dnia 30-06-2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Rudnik293
Zarządzenie Nr 053/11 z dnia 08.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 688002 S w Rudniku"322
Zarządzenie Nr 055/11 z dnia 14.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m"309
Zarządzenie Nr 056/11 z dnia 22.07.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"294
Zarządzenie Nr 057/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik ul. Mickiewicza 2 z przeznaczeniem na lokal usługowo-handlowy311
Zarządzenie Nr 059 z dnia 03.08.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"291
Zarządzenie Nr 060/11 z dnia 1.08.2011r w sprawie powołania komisji do odbioru zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych310
Zarządzenie Nr 062/11 z dnia 08.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z Zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1400.000,00zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik"301
Zarządzenie Nr 079/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: prowadzenia koordynacji utrzymania dróg i komunikacji na terenie gminy w czasie zimy 2011/2012281
Zarządzenie Nr 086/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej295
Zarządzenie Nr 089/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał298
Zarządzenie Nr 091/11 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2012r.308
Zarządzenie Nr 093/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z dostawą (nabycie i montaż) syren głosno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6m w miejscowosci Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi antena bazowa wraz z radiotelefonem292
Zarządzenie Nr 094/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach286
Zarządzenie Nr 095/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: rezygnacji z wykonania pierwokupu319
Zarządzenie Nr 1/06688
Zarządzenie nr 1/10 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok343
Zarządzenie Nr 10/06 675
Zarządzenie Nr 100/08374
Zarządzenie Nr 100/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok313
Zarządzenie Nr 101/08381
Zarządzenie Nr 101/12 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok309
Zarządzenie Nr 102.2012 z dnia 13 lutego 2012r299
Zarządzenie Nr 102/08361
Zarządzenie Nr 103.2012 z dnia 13 lutego 2012r.300
Zarządzenie Nr 103/08377
Zarządzenie Nr 104.2012 z dnia 13 lutego 2012r.291
Zarządzenie Nr 104/08360
Zarządzenie Nr 105.2012 z dnia 13 lutego 2012r.317
Zarządzenie Nr 106.2012 z dnia 13 lutego 2012r.303
Zarządzenie Nr 106/08379
Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Rudnik dla instytucji kultury286
Zarządzenie Nr 108.2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny304
Zarządzenie Nr 108/08354
Zarządzenie Nr 109.2012 z dnia 02.03.2012r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ul. Łąkowej w Ponięcicach298
Zarządzenie Nr 109/08356
Zarządzenie Nr 11/06615
Zarządzenie Nr 11/2011177
Zarządzenie Nr 110/08353
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru wniosku korzystania z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządcą jest Gmina Rudnik300
Zarządzenie Nr 111/08366
Zarządzenie Nr 111/12 z dnia 9 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok304
Zarządzenie Nr 112/09454
Zarządzenie Nr 113.2012 z dnia 19.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygogtowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych311
Zarządzenie Nr 113/09402
Zarządzenie Nr 114/09399
Zarządzenie Nr 115/09386
Zarządzenie Nr 116/09381
Zarządzenie Nr 116/12 z dnia 21 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok305
Zarządzenie Nr 117/09388
Zarządzenie Nr 117/12 z dnia 28 marca 2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego312
Zarządzenie Nr 118/09367
Zarządzenie Nr 119/09380
Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok299
Zarządzenie nr 12/06588
Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156338
Zarządzenie Nr 12/2011186
Zarządzenie Nr 120/09379
Zarządzenie Nr 121/09369
Zarządzenie Nr 122/09389
Zarządzenie Nr 122/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok313
Zarządzenie Nr 123.2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu we wsi Rudnik Mickiewicza 2 z przecznaczeniem na lokal usługowo-handlowy312
Zarządzenie Nr 123/09397
Zarządzenie Nr 124/09398
Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok312
Zarządzenie Nr 125.2012 z dnia 30.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach"288
Zarządzenie Nr 126/09431
Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok290
Zarządzenie Nr 127/09401
Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania w administrowanie srodków trwałych301
Zarządzenie Nr 128.2012 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie sporządzenia spisu z natury304
Zarządzenie Nr 129.2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2011293
Zarządzenie Nr 129/09447
Zarządzenie Nr 13/07698
Zarządzenie Nr 13/2011175
Zarządzenie Nr 130.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego304
Zarządzenie Nr 130/09375
Zarządzenie Nr 131.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego283
Zarządzenie Nr 131/09377
Zarządzenie Nr 132.2012 z dnia 18.06.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego301
Zarządzenie Nr 132/09390
Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok312
Zarządzenie Nr 134/09376
Zarządzenie Nr 134/09 w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.475
Zarządzenie Nr 135/09387
Zarządzenie Nr 135/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik292
Zarządzenie Nr 136/09384
Zarządzenie Nr 137/09390
Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok300
Zarządzenie Nr 138/09388
Zarządzenie Nr 138/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok297
Zarządzenie Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Rudnik uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku279
Zarządzenie Nr 139/09384
Zarządzenie Nr 14/07599
Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/11 Wójta Gminy Rudnik z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok331
Zarządzenie Nr 14/2011173
Zarządzenie Nr 140/09387
Zarządzenie Nr 140/12 ???305
Zarządzenie Nr 141/09380
Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 13 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji okreslającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i księg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Rudniku315
Zarządzenie Nr 143/09445
Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/2010 Wójta Gminy Rudnik z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowosci oraz planu kont przyjętych do do budżetu oraz Urzędu Gminy Rudnik z wyobrębnieniem zasad rachunkowosci i planu kont służących do ewidencji zdarzeń przy realizacji projektów z udziałem srodków pochodzących z budżetu UE oraz innych srodków europejskich i międzynarodowych306
Zarządzenie Nr 144/09393
Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Rudniku353
Zarządzenie Nr 145/09381
Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 13 lipca 2012r w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych oraz należnosci cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Rudnik310
Zarządzenie Nr 146/09374
Zarządzenie Nr 146/09406
Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania należnosci na raty306
Zarządzenie Nr 147.2012 z dnia 16.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację swietlicy w Czerwięcicach i Modzurowie305
Zarządzenie Nr 147/09392
Zarządzenie Nr 148/09374
Zarządzenie Nr 149/09381
Zarządzenie Nr 149/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok309
Zarządzenie Nr 15/07586
Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok325
Zarządzenie Nr 15/2011191
Zarządzenie Nr 150.2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z remontem drogi gminnej w Łubowicach ul. Łąkowa - odcinek I319
Zarządzenie Nr 150/09380
Zarządzenie Nr 151/09379
Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 24 sieprnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok303
Zarządzenie Nr 152/09388
Zarządzenie nr 153.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok224
Zarządzenie Nr 153/09398
Zarządzenie Nr 154/09387
Zarządzenie Nr 155/09373
Zarządzenie Nr 156/09371
Zarządzenie Nr 157/09385
Zarządzenie Nr 158/09379
Zarządzenie Nr 159/09368
Zarządzenie Nr 16/07584
Zarządzenie Nr 160/09364
Zarządzenie Nr 161/09382
Zarządzenie Nr 162/09385
Zarządzenie Nr 163/09379
Zarządzenie Nr 164/09373
Zarządzenie Nr 165/09378
Zarządzenie Nr 166/09382
Zarządzenie Nr 167/09361
Zarządzenie Nr 168/09390
Zarządzenie Nr 169/09420
Zarządzenie Nr 17/07588
Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 1 marca 2010 w sprawie: wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży360
Zarządzenie Nr 17/2011196
Zarządzenie Nr 170/09434
Zarządzenie Nr 171/09387
Zarządzenie Nr 172/10469
Zarządzenie Nr 173/10462
Zarządzenie Nr 174/10406
Zarządzenie Nr 175/10445
Zarządzenie Nr 176/10433
Zarządzenie Nr 177/10427
Zarządzenie Nr 178/10425
Zarządzenie Nr 18/07577
Zarządzenie Nr 180/10460
Zarządzenie Nr 181/10378
Zarządzenie Nr 182/10365
Zarządzenie Nr 183/10386
Zarządzenie Nr 184/10362
Zarządzenie Nr 185/10440
Zarządzenie Nr 186/10378
Zarządzenie Nr 187/10398
Zarządzenie Nr 188/10394
Zarządzenie Nr 189/10415
Zarządzenie Nr 19/07581
Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156334
Zarządzenie Nr 19/2011195
Zarządzenie Nr 190/10378
Zarządzenie Nr 191/10460
Zarządzenie Nr 192/10446
Zarządzenie Nr 195/10463
Zarządzenie Nr 195/10554
Zarządzenie Nr 2/06693
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.326
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.325
Zarządzenie Nr 20/07652
Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316321
Zarządzenie Nr 20/2011191
Zarządzenie Nr 21/07598
Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok339
Zarządzenie Nr 21/2011208
Zarządzenie Nr 22/07627
Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 16.03.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik"320
Zarządzenie Nr 22/2011201
Zarządzenie nr 23.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych243
Zarządzenie Nr 23/07693
Zarządzenie Nr 23/2011193
Zarządzenie Nr 24/07473
Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komulnanego327
Zarządzenie Nr 24/2011184
Zarządzenie Nr 25/07476
Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok309
Zarządzenie Nr 26/07505
Zarządzenie Nr 265/2014238
Zarządzenie Nr 27/07489
Zarządzenie Nr 270/2014212
Zarządzenie Nr 271/2014233
Zarządzenie Nr 272/2014228
Zarządzenie Nr 273/2014201
Zarządzenie Nr 274/2014218
Zarządzenie Nr 276/2014211
Zarządzenie Nr 277/2014222
Zarządzenie Nr 278/2014203
Zarządzenie Nr 279/2014220
Zarządzenie Nr 28/07477
Zarządzenie Nr 281/2014206
Zarządzenie Nr 282/2014212
Zarządzenie Nr 283/2014218
Zarządzenie Nr 284/2014221
Zarządzenie Nr 285/2014208
Zarządzenie Nr 287/2014194
Zarządzenie Nr 289/2014228
Zarządzenie Nr 29/07465
Zarządzenie Nr 29/2011177
Zarządzenie Nr 293/2014213
Zarządzenie Nr 294/2014205
Zarządzenie Nr 295/2014211
Zarządzenie Nr 296/2014206
Zarządzenie Nr 3/06 671
Zarządzenie Nr 30/07480
Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-19/04 z dnia 30 października 2004r315
Zarządzenie Nr 30/2011187
Zarządzenie Nr 300/2014201
Zarządzenie Nr 301/2014224
Zarządzenie Nr 302/2014224
Zarządzenie Nr 304/2014215
Zarządzenie Nr 306/2014211
Zarządzenie Nr 308/2014217
Zarządzenie Nr 309/2014212
Zarządzenie Nr 31/07537
Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2010308
Zarządzenie Nr 31/2011194
Zarządzenie Nr 310/2014216
Zarządzenie Nr 311/2014218
Zarządzenie Nr 312/2014205
Zarządzenie Nr 313/2014211
Zarządzenie Nr 315/2014217
Zarządzenie Nr 319/2014216
Zarządzenie Nr 32/07473
Zarządzenie Nr 32/2011183
Zarządzenie Nr 321/2014211
Zarządzenie Nr 322/2014214
Zarządzenie Nr 323/2014209
Zarządzenie Nr 324/2014203
Zarządzenie Nr 326/2014211
Zarządzenie Nr 327/2014219
Zarządzenie Nr 329/2014205
Zarządzenie Nr 33/07441
Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 304
Zarządzenie Nr 33/2011189
Zarządzenie Nr 330/2014207
Zarządzenie Nr 331/2014220
Zarządzenie Nr 332/2014222
Zarządzenie Nr 333/2014239
Zarządzenie Nr 34/07488
Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 299
Zarządzenie Nr 34/2011178
Zarządzenie Nr 35/07457
Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok309
Zarządzenie Nr 35/2011202
Zarządzenie Nr 36/07509
Zarządzenie Nr 36/2011189
Zarządzenie Nr 37/07464
Zarządzenie Nr 37/2011187
Zarządzenie Nr 38/07490
Zarządzenie Nr 39/07487
Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok319
Zarządzenie Nr 39/2011189
Zarządzenie Nr 4/06 660
Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok336
Zarządzenie Nr 40/07495
Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie: tworzenia na terenie gminy Rudnik zastępczego miejsca szpitalnego (ZMSz) w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny321
Zarządzenie Nr 40/2011203
Zarządzenie Nr 41/07499
Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok298
Zarządzenie Nr 41/2011182
Zarządzenie Nr 42/07498
Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik293
Zarządzenie Nr 42/2011197
Zarządzenie Nr 43/07502
Zarządzenie Nr 44/07521
Zarządzenie Nr 45/07459
Zarządzenie Nr 45/2011193
Zarządzenie Nr 46/07456
Zarządzenie Nr 46/2011187
Zarządzenie Nr 47/07438
Zarządzenie Nr 47/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok309
Zarządzenie Nr 47/2011195
Zarządzenie Nr 48/07465
Zarządzenie Nr 48/2011209
Zarządzenie Nr 49/07436
Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok305
Zarządzenie Nr 49/2011200
Zarządzenie Nr 5/06691
Zarządzenie Nr 50/07427
Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok314
Zarządzenie Nr 50/2011221
Zarządzenie Nr 51/07411
Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik301
Zarządzenie Nr 51/2011205
Zarządzenie Nr 52/07423
Zarządzenie Nr 52/2011214
Zarządzenie Nr 53/07429
Zarządzenie Nr 53/2011227
Zarządzenie Nr 54/07425
Zarządzenie Nr 54/11 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok316
Zarządzenie Nr 54/2011209
Zarządzenie Nr 55/07442
Zarządzenie Nr 55/2011214
Zarządzenie Nr 56/07419
Zarządzenie Nr 56/2011213
Zarządzenie Nr 56/I/07486
Zarządzenie Nr 57/08545
Zarządzenie Nr 57/2011211
Zarządzenie Nr 58/08511
Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok300
Zarządzenie Nr 58/2011218
Zarządzenie Nr 59/08530
Zarządzenie Nr 59/2011196
Zarządzenie Nr 6/06 638
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok305
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok359
Zarządzenie Nr 60/08546
Zarządzenie Nr 60/2011203
Zarządzenie Nr 61/08517
Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok299
Zarządzenie Nr 61/2011202
Zarządzenie Nr 62/08536
Zarządzenie Nr 62/2011209
Zarządzenie Nr 63/08618
Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok297
Zarządzenie Nr 63/2011200
Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok280
Zarządzenie Nr 64/2011205
Zarządzenie Nr 65/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik300
Zarządzenie Nr 65/2011207
Zarządzenie Nr 66/08431
Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok288
Zarządzenie Nr 66/2011201
Zarządzenie Nr 67/08422
Zarządzenie Nr 67/2011208
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Rudnik Barbary Pradela309
Zarządzenie Nr 68 ???297
Zarządzenie Nr 68/08409
Zarządzenie Nr 69/08426
Zarządzenie Nr 69/2011218
Zarządzenie Nr 7/06 675
Zarządzenie Nr 7/2011190
Zarządzenie Nr 70/08420
Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 19 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok295
Zarządzenie Nr 70/2011247
Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok292
Zarządzenie Nr 72/2011219
Zarządzenie Nr 73/08439
Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok307
Zarządzenie Nr 73/2011212
Zarządzenie Nr 74/08432
Zarządzenie Nr 74/2011213
Zarządzenie Nr 75/08433
Zarządzenie Nr 75/2011216
Zarządzenie Nr 76/08433
Zarządzenie Nr 76/2011213
Zarządzenie Nr 77/08433
Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok306
Zarządzenie Nr 77/2011228
Zarządzenie Nr 78/08418
Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rudnik334
Zarządzenie Nr 78/2011196
Zarządzenie Nr 79/08426
Zarządzenie Nr 79/2011211
Zarządzenie Nr 8/06 689
Zarządzenie Nr 8/2011201
Zarządzenie Nr 80/08451
Zarządzenie Nr 80/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok291
Zarządzenie Nr 80/2011201
Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 10 listopada 2011r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej287
Zarządzenie Nr 81/2011223
Zarządzenie Nr 82/08413
Zarządzenie nr 82/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012 rok293
Zarządzenie Nr 82/2011213
Zarządzenie Nr 83/08429
Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudnik295
Zarządzenie Nr 83/2011206
Zarządzenie Nr 84/08411
Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 11 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok299
Zarządzenie Nr 84/2011207
Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok278
Zarządzenie Nr 85/2011206
Zarządzenie Nr 86/08440
Zarządzenie Nr 86/2011215
Zarządzenie Nr 87/08441
Zarządzenie Nr 87/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok280
Zarządzenie Nr 87/2011200
Zarządzenie Nr 88/08463
Zarządzenie Nr 88/11 z dnia25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej na dzień 31 grudnia 2011r.291
Zarządzenie Nr 88/2011204
Zarządzenie Nr 89/08474
Zarządzenie Nr 89/2011201
Zarządzenie Nr 9/06 670
Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok323
Zarządzenie Nr 9/2011199
Zarządzenie Nr 90/08369
Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok287
Zarządzenie Nr 90/2011215
Zarządzenie Nr 91/2011218
Zarządzenie Nr 92/08360
Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok285
Zarządzenie Nr 92/2011211
Zarządzenie Nr 93/08343
Zarządzenie Nr 93/2011204
Zarządzenie Nr 94/08372
Zarządzenie Nr 94/2011200
Zarządzenie Nr 95/08371
Zarządzenie Nr 95/2011201
Zarządzenie Nr 96/08368
Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecieGminy Rudnik na 2011 rok323
Zarządzenie Nr 96/2011205
Zarządzenie Nr 97/08379
Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok309
Zarządzenie Nr 97/2011217
Zarządzenie Nr 98/08375
Zarządzenie Nr 98/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok313
Zarządzenie Nr 98/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku297
Zarządzenie Nr 98/2011213
Zarządzenie Nr 99/08365
Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku311
Zarządzenie Nr RZW.136.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci położonych na tereni Gminy Rudnik317
Zarządzenie Nr. 100/2012214
Zarządzenie Nr. 101/2012198
Zarządzenie Nr. 102/2012211
Zarządzenie Nr. 103/2012200
Zarządzenie Nr. 104/2012206
Zarządzenie Nr. 105/2012211
Zarządzenie Nr. 106/2012216
Zarządzenie Nr. 107/2012210
Zarządzenie Nr. 108/2012208
Zarządzenie Nr. 109/2012204
Zarządzenie Nr. 110/2012208
Zarządzenie Nr. 111/2012204
Zarządzenie Nr. 113/2012194
Zarządzenie Nr. 116/2012199
Zarządzenie Nr. 117/2012199
Zarządzenie Nr. 119/2012212
Zarządzenie Nr. 122/2012208
Zarządzenie Nr. 123/2012204
Zarządzenie Nr. 124/2012208
Zarządzenie Nr. 125/2012204
Zarządzenie Nr. 126/2012206
Zarządzenie Nr. 127/2012212
Zarządzenie Nr. 128/2012210
Zarządzenie Nr. 129/2012200
Zarządzenie Nr. 130/2012211
Zarządzenie Nr. 131/2012213
Zarządzenie Nr. 132/2012211
Zarządzenie Nr. 133/2012215
Zarządzenie Nr. 135/2012213
Zarządzenie Nr. 136/2012203
Zarządzenie Nr. 137/2012214
Zarządzenie Nr. 138/2012210
Zarządzenie Nr. 139/2012214
Zarządzenie Nr. 142/2012211
Zarządzenie Nr. 143/2012213
Zarządzenie Nr. 144/2012207
Zarządzenie Nr. 145/2012215
Zarządzenie Nr. 146/2012210
Zarządzenie Nr. 147/2012216
Zarządzenie Nr. 148/2012208
Zarządzenie Nr. 149/2012214
Zarządzenie Nr. 150/2012220
Zarządzenie Nr. 151/2012221
Zarządzenie Nr. 152/2012212
Zarządzenie Nr. 153/2012207
Zarządzenie Nr. 154/2012201
Zarządzenie Nr. 156/2012219
Zarządzenie Nr. 157/2012198
Zarządzenie Nr. 158/2012210
Zarządzenie Nr. 159/2012215
Zarządzenie Nr. 161/2012220
Zarządzenie Nr. 162/2012205
Zarządzenie Nr. 163/2012215
Zarządzenie Nr. 164/2012208
Zarządzenie Nr. 165/2012210
Zarządzenie Nr. 166/2012216
Zarządzenie Nr. 167/2012215
Zarządzenie Nr. 168/2012209
Zarządzenie Nr. 169/2012206
Zarządzenie Nr. 170/2012209
Zarządzenie Nr. 171/2012220
Zarządzenie Nr. 172/2012212
Zarządzenie Nr. 173/2012202
Zarządzenie Nr. 174/2012199
Zarządzenie Nr. 175/2012210
Zarządzenie Nr. 176/2012207
Zarządzenie Nr. 177/2013219
Zarządzenie Nr. 178/2013210
Zarządzenie Nr. 179/2012218
Zarządzenie Nr. 180/2013214
Zarządzenie Nr. 181/2013233
Zarządzenie Nr. 182/2013221
Zarządzenie Nr. 183/2013233
Zarządzenie Nr. 184/2013218
Zarządzenie Nr. 185/2013219
Zarządzenie Nr. 187/2013218
Zarządzenie Nr. 188/2013213
Zarządzenie Nr. 189/2013223
Zarządzenie Nr. 190/2013223
Zarządzenie Nr. 192/2013213
Zarządzenie Nr. 193/2013214
Zarządzenie Nr. 194/2013218
Zarządzenie Nr. 195/2013225
Zarządzenie Nr. 196/2013211
Zarządzenie Nr. 197/2013226
Zarządzenie Nr. 198/2013207
Zarządzenie Nr. 199/2013229
Zarządzenie Nr. 202/2013226
Zarządzenie Nr. 203/2013224
Zarządzenie Nr. 204/2013228
Zarządzenie Nr. 205/2013222
Zarządzenie Nr. 207/2013222
Zarządzenie Nr. 208/2013227
Zarządzenie Nr. 209/2013222
Zarządzenie Nr. 210/2013232
Zarządzenie Nr. 211/2013220
Zarządzenie Nr. 213/2013217
Zarządzenie Nr. 215/2013219
Zarządzenie Nr. 216/2013217
Zarządzenie Nr. 221/2013219
Zarządzenie Nr. 222/2013218
Zarządzenie Nr. 223/2013204
Zarządzenie Nr. 224/2013216
Zarządzenie Nr. 225/2013222
Zarządzenie Nr. 226/2013221
Zarządzenie Nr. 227/2013224
Zarządzenie Nr. 228/2013206
Zarządzenie Nr. 230/2013218
Zarządzenie Nr. 231/2013219
Zarządzenie Nr. 233/2013215
Zarządzenie Nr. 234/2013226
Zarządzenie Nr. 235/2013205
Zarządzenie Nr. 236/2013227
Zarządzenie Nr. 237/2013217
Zarządzenie Nr. 238/2013227
Zarządzenie Nr. 239/2013226
Zarządzenie Nr. 240/2013226
Zarządzenie Nr. 243/2013223
Zarządzenie Nr. 244/2013221
Zarządzenie Nr. 245/2013223
Zarządzenie Nr. 246/2013221
Zarządzenie Nr. 248/2013221
Zarządzenie Nr. 249/2013210
Zarządzenie Nr. 251/2013224
Zarządzenie Nr. 252/2013231
Zarządzenie Nr. 253/2013224
Zarządzenie Nr. 254/2013216
Zarządzenie Nr. 256/2013207
Zarządzenie Nr. 258/2013223
Zarządzenie Nr. 260/2013211
Zarządzenie Nr. 263/2013228
Zarządzenie Nr. 98/2012211
Zarządzenie Nr. 99/2012209
Zarządzenie o sprzedaży nieruchomości w Łubowicach553
Zarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczych449
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum194
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych138
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012716
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży677
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży835
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży581
Zawiadomie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz zbudową kanalizacji deszczowej\".1545
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania po uzupełnieniach Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik463
Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych w Rudniku170
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”444
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.436
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego garażu na tłoczarnię oleju.480
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku\"486
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.373
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia"Modernizacja ul.Górnej w Brzeźnicy" + Obwieszczenie404
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowościach Rudnik, Brzeźnica i Ligota Książęca.442
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km2 obęb Rudnik realizowanej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24446
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.389
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi powiatowejnr3521S Szonowice - Modzurów450
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku.463
Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.413
Zawiadomienie Wójta Gmin y o wydaniu w dniu 19 marca 2013r, na wniosek Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych", zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 742/2 km 1 obręb Rudnik, przy ul.Kozielskiej 21 w Rudniku.415
Zawiadomienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 02.06.2010r. o złożonym w dniu 24 maja 2010r. raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\".495
ZawiadomienieWójta Gminy Rudnik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realicację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"430
Załączniki graficzne562
Załączniki graficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy rudnik do uchwał539
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO24
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach2077
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach1625
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2008/2009.439
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2009/2010 385
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2010/2011 745
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - rok 2003968
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - 2017 rok.20
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik 675
Zmiana w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 201728
\"Adaptacja istniejącego budynku biurowo-magazynowego na punkt zbierania odpadów w Rudniku przy ul. Kozielskiej 14 na działce ewidencyjnej nr 761/5 km1 obręb Rudnik\".506
\"Budowa chodnika przy DW 421 Sławików ul.Słowackiego\"550
\"Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 34MW w Gminie Rudnik\"750
\"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\"743
 Uchwała Nr XXXV/284/2013 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii, dermatologii oraz fizjoterapii ambulatoryjnej268
Łubowice2658

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik